Prof. UAM dr hab.Piotr Pawełczyk

Piotr Pawełczyk
Kierownik Zakładu Marketingu Politycznego i Socjotechniki, profesor

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Pawełczyk ukończył studia politologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień z zakresu socjotechniki oraz marketingu politycznego. W opublikowanych książkach i artykułach porusza problemy wywierania wpływu społecznego, kształtowania opinii publicznej, tworzenia wizerunku politycznego partii i ich liderów. Jego najbardziej znana książka Socjotechniczne aspekty gry politycznej doczekała się już trzeciego wydania.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z socjotechniki, kształtowania opinii publicznej oraz marketingu politycznego.Jest ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej, członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, kieruje Zakładem Marketingu Politycznego i Socjotechniki na UAM.

Zainteresowania pozazawodowe to literatura piękna oraz muzyka: jazz i rock. Ulubione zajęcie: długie spacery z psem – wyżłem weimarskim o imieniu Walker.

Monografie
1. Polityczny model konsumpcji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1994.
2. Socjotechnika w komunikowaniu politycznym, Wydawnictwo Instytutu Nauk Politycznych i
Dziennikarstwa UAM, Poznań 1999, współautorka – D. Piontek.
3. Socjotechniczne aspekty gry politycznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A.
Mickiewicza, Poznań 2000, II wyd. 2003, III wyd. 2007.

Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych oraz czasopismach naukowych
1. Ideologia, ekonomika, moralność a polityka, w: Z. Blok (red.), Nauka o polityce, Wydawnictwo
Politechniki Poznańskiej, Poznań 1985, II wyd. 1987, III wyd. 1988.
2. Świadomość polityczna współczesnej młodzieży polskiej, w: Z. Blok (red.), Młodzież jako
podmiot procesów społecznych, „Zeszyty Naukowe” Politechniki Poznańskiej” 29/1987.
3. Kształtowanie potrzeb ekonomicznych jako środek stabilizacji systemu politycznego w PRL, w: M. Rodziewicz (red.), Wybrane problemy funkcjonowania polskiego systemu politycznego,
„Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej” 361/1988.
4. Potrzeby ekonomiczne jako forma żądań społeczeństwa wobec systemu politycznego, w: Z.
Blok, M. Rodziewicz (red.), Funkcjonowanie systemu politycznego PRL w latach
osiemdziesiątych. Uwarunkowania – mechanizmy – innowacje, „Prace Naukowe Politechniki
Szczecińskiej” 396/1989.
5. Polityczne uwarunkowania zmian w modelu konsumpcji, w: Z. Blok (red.), Transformacja
systemowa w Polsce, Toruń 1993.
6. Mit jako zjawisko społeczne, w: K. Borowczyk, P. Pawełczyk (red.), W kręgu mitów i
stereotypów, Toruń 1993.
7. Charakterystyka mitu politycznego, w: ibidem.
8. Mity i stereotypy w socjotechnikach wyborczych, współautor – D. Piontek, w: ibidem.
9. Manipulacja jako element gry politycznej, "Przegląd Politologiczny" 1996/1-2.
10. Polityka jako gra, "Przegląd Politologiczny" 1996/3-4.
11. Socjologia polityki (program i znaczenie przedmiotu), "Przegląd Politologiczny" 1997/3-4.
12. Marketing polityczny czyli zmierzch ideałów, "Przegląd Politologiczny" 1998/3-4, współautor: D. Piontek.
13. Zagrożenia współczesnej demokracji liberalnej, w: A. Stelmach (red.), Transformacja
systemowa w Polsce i Rosji. Sukcesy i zagrożenia, Poznań 2000.
14. Procesy reprodukowania porządku społecznego w okresie globalizacji, w: T. Wallas (red.),
Europa Środkowo-Wschodnia a globalizacja, Poznań 2000.
15. Polityka jako sztuka sceniczna, „Problemy Humanistyki” 2000/6.
16. Socjotechnika przymusu, „Zeszyty Naukowe” Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu,
2001/1.
17. Polityk czyli aktor, w: E.M. Marciniak, T. Mołdawa, K.A. Wojtaszczyk (red.), Etyka i polityka,
Warszawa 2001.
18. Wybrane problemy socjotechniki. W nawiązaniu do tradycji socjotechnicznych w Polsce,
„Przegląd Politologiczny” 2002/1.
19. Polska w Europie – urzeczywistnianie mitu prospektywnego, w: S. Wojciechowski (red.),
Polska wobec Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Poznań 2001.
20. Socjotechniczne aspekty panowania, w: R. Paradowski, P. Załęcki (red.), Kulturowe
instrumentarium panowania, Toruń 2001.
21. Mythische Erkenntnisstrukturen in der Gestaltung von Nationalitatsstereotypen, w: C. Trosiak, T. Wallas, (red.), Die Idee des vereinigten Europa im deutschen und polnischen Perspektive, Poznań – Słubice 2002.
22. Legitymizacja totalitarnego systemu sprawowania władzy, w: T. Wallas (red.), Totalitaryzm,
wybrane problemy teorii i praktyki, Poznań 2003.
23. Tezy i antytezy globalizacji, w: T. Wallas (red.), Integracja europejska a globalizacja, Słubice 2003.
24. Demokracja globalna, T. Wallas (red.), Europa Środkowo-Wschodnia w procesie globalizacji i integracji, Słubice 2003.
25. Propaganda demokracji masowej, „Przegląd Politologiczny” 2003/1.
26. Socjotechnika konsumpcji, w: T. Wallas, (red.), Życie polityczne w Polsce. Wybrane problemy, Poznań 2004.
27. Przywództwo autorytarne w ujęciu socjotechnicznym, w: L. Rubisz, K. Zuba (red.),
Przywództwo polityczne. Teoria i rzeczywistość, Toruń 2004.
28. Marketing polityczny w dyktaturze mas, w: P. Pawełczyk (red.), Problemy współczesnej
demokracji w ujęciu socjotechnicznym, Poznań 2005.
29. Koniec socjotechniki czy nowa socjotechnika?, w: P. Pawełczyk (red.), Dwa oblicza
socjotechniki, Poznań 2006.
30. Socjotechnika czy marketing polityczny, w: P. Pawełczyk (red.), Marketing polityczny. Szansa
czy zagrożenie dla współczesnej demokracji, Poznań 2007.
31. Osobowość jako źródło władzy w warunkach demokracji masowej, w: P. Dudek, M. Kuś (red.), Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowania ich
zawartości, Toruń 2010, ss. 251-266.
32. Rola rekwizytu w komunikowaniu politycznym, w: K. Churska-Nowak i S. Drobczyński (red.), Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce, Wyd. Naukowe WSNHiD,
Poznań 2011.
33. Osobowość – szansa czy przeszkoda na drodze do prezydentury w Polsce, „Athenaeum”
27/2011, ss. 9-23.
34. Seksualność w socjotechnice dyscyplinowania, „Przegląd Politologiczny” 1/2011 ss. 139-148.
35. Media masowe a formy komunikowania politycznego, w: Media 2010. Dwadzieścia lat po
PRL-u, Wyd. Naukowe WSNHiD, Poznań 2011, ss. 45-54.
36. Harcownik – nowy typ wizerunku politycznego „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”
2/2012, ss. 7-14.
37. Rekwizyt w teatrze politycznym „Studia Politologiczne” 24/2012, ss. 72-86.
38. Struktura i uwarunkowania afektywnego komponentu postaw politycznych studentów,
„Przegląd Politologiczny” 4/2012, współaut.: K. Churska-Nowak, B. Jankowiak.
39. Zachowania wyborcze młodych dorosłych w wyborach parlamentarnych i prezydenckich.
Ocena wpływu podmiotów socjalizacji politycznej – na podstawie badań własnych, „Studia
Edukacyjne” 21/2012, współaut.: K. Churska-Nowak, B. Jankowiak.
40. Wpływ środków masowego przekazu na sympatie polityczne studentów – analiza wyników
badań własnych, „Studia Edukacyjne” 23/2012, współautor: B. Jankowiak.
41. Cechy wizerunku politycznego a emocje w głosowaniu na Bronisława Komorowskiego i
Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich w 2010 roku, „Przegląd Politologiczny”
2/2013, współautor: B. Jankowiak.
42. Uwarunkowania sympatii wobec PJN i RP w badaniach postaw politycznych studentów,
współautor: B. Jankowiak, A. Gulczyńska, „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja” 4/2013.
43. Studenci a polityka. Badanie emocjonalnego komponentu postaw, współautor: B. Jankowiak,
„Studia Edukacyjne”, nr 27/2013.
44. The impact of scandal on public opinion, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 3/2014.
45. Inżynieria społeczna, czyli socjotechniczna przebudowa świata, w: P. Pawełczyk (red.),
Kampanie społeczne jako forma socjotechniki, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa
2015.
46. Kampanie społeczne – drugie oblicze społeczeństwa konsumpcyjnego, w: ibidem.
47. Cechy wizerunku politycznego przywódców wybranych partii, współautor: B. Jankowiak, w: B. Biskup, Ł. Fojutowski (red.), Mit marketingu. Marketing mitu, Wydawnictwo Naukowe CdV
Poznań 2016.
48. Mityczne aspekty demokratycznego porządku społecznego, współautor: K. Churska-Nowak, w: ibidem.
49. Political marketing in the times of big data, współautor: J. Jakubowski, “Przegląd
Politologiczny” 3/2017.
50. Postprawda i nowe media. Czy potrzebujemy postprawdy?, współautor: J. Jakubowski,
„Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 1/2017.

Recenzje
1. Recenzja książki J. Muszyńskiego, Leksykon marketingu politycznego, Warszawa 2001,
„Przegląd Politologiczny” 2001/3-4.

Redakcje prac zbiorowych
1. W kręgu mitów i stereotypów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1993, współredaktor –
K. Borowczyk.
2. Problemy współczesnej demokracji w ujęciu socjotechnicznym, Wydawnictwo Naukowe
Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 2005.
3. Dwa oblicza socjotechniki, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 2006.
4. Marketing polityczny. Szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji, Wydawnictwo
Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 2007.
5. Kampanie społeczne jako forma socjotechniki, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa
2015.

Obszary zainteresowań naukowych:

1. Socjotechnika
2. Marketing polityczny i społeczny
3. Wywieranie wpływu społecznego
4. Kształtowanie opinii publicznej

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
1. Marketing polityczny
2. Socjotechnika
3. Opinia publiczna
4. Wywieranie wpływu społecznego
5. Analiza rynku politycznego
6. Socjotechniki wyborcze
7. Seminarium magisterskie

Zainteresowania pozazawodowe to literatura piękna oraz muzyka: jazz i rock. Ulubione zajęcie: długie spacery z psem – wyżłem weimarskim o imieniu Walker.

pbn_logo