DrRafał Kamprowski

pbn_logo academia2

Biogram

Adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa i Obronności na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent studiów magisterskich na kierunku historia – studia ukończył z nagrodą Dziekana Wydziału Historii (2009), studiów uzupełniających magisterskich na kierunku politologia (2012). Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu (2015). Doktor nauk społecznych w zakresie nauk
o polityce. Wieloletni członek oraz przewodniczący Koła Naukowego Historii Najnowszej. Pełni funkcję zastępcy sekretarza czasopisma „Przegląd Politologiczny”. Wieloletni juror oraz ekspert turniejów debat oksfordzkich na WNPiD. Autor ekspertyz także dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jest autorem artykułów naukowych i monografii z obszarów dotyczących bezpieczeństwa
w zagrożeniach środowiskowych, bezpieczeństwa żywnościowego, bezpieczeństwa ekologicznego, historii bezpieczeństwa.

Publikacje

 • R. Kamprowski, Polityka żywnościowa w teorii i praktyce, wyd. WNPiD UAM w Poznaniu, Poznań 2020.
 • R. Kamprowski, The issue of raw material security in Poland’s contemporary national security strategies, „Przegląd Politologiczny”, nr 4/2020.
 • R. Kamprowski, Między patriarchatem a matriarchatem. Rola i miejsce rodziny w kreowaniu bezpieczeństwa jednostki w kontekście historycznym, [w:] Kobiety w ponadpaństwowej przestrzeni publicznej, pod red. N. Lubik-Reczek, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2020.
 • R. Kamprowski, A. Pohl, (De)securitization of the water access problem on the example of Israel: An introduction, [w:] Beyond Europe: Central Asia, The Middle East and Global Economy, pod red. T. Wallasa, S-Ch. Parka, R. Fiedlera, P. Osiewicza, wyd. Logos Verlag, Berlin 2020.
 • R. Kamprowski, Uwarunkowania surowcowe produkcji dronów, [w:] Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa. Teoria i praktyka, pod red. R. Kamprowskiego, M. Skarżyńskiego, wyd. WNPiD UAM w Poznaniu, Poznań 2020.
 • R. Kamprowski, M. Skarżyński (red.), Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2020.
 • R. Kamprowski, M. Skarżyński (red.), Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2019.
 • R. Kamprowski, J. Konieczny (red.), Bezpieczeństwo i obronność. Badania naukowe, dobre praktyki w tradycji Uniwersytetu Poznańskiego. Studia i materiały, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2019.
 • R. Kamprowski (red.), Studia nad bezpieczeństwem. Między historią a współczesnością, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2016.
 • R. Kamprowski, J. Konieczny (red.) Bezpieczne miasto w zagrożeniach środowiskowych : ochrona ludności i ratownictwo, Poznań 2016.
 • R. Kamprowski, Bezpieczeństwo żywnościowe w teorii i metodologii badań [w:] Interdyscyplionarność i transdyscyplinarność w procesie kształcenia w szkole wyższej, pod red. Ż. Kaczmarek, Toruń 2015.
 • R. Kamprowski, Bezpieczeństwo ekologiczne w wybranych strategiach rozwoju Polski 2012-2020,[w:] Jednostka wobec wyzwań zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa, pod red. I. Andruszkiewicz, M. Skarżyńskiego, Poznań 2015.
 • R. Kamprowski, Koncepcja human security jako istotna perspektywa badawcza do analizy wyzwań dla Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, [w:] Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015. Postępy organizacyjno-prawne, logistyczne i taktyczno-ratownicze, pod red. J. Koniecznego, M. Schroedera, Poznań 2015.
 • R. Kamprowski, Problematyka wielowymiarowości zagrożeń w strategiach bezpieczeństwa Unii Europejskiej, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2013, nr 7.
 • R. Kamprowski, Dwa dwudziestolecia – dwa modele rodziny. Rodzina polska w okresie dwóch dwudziestoleci 1918-1939 i 1989-2009 w literaturze naukowej, [w:] Wokół dwóch dwudziestoleci. Prace studenckiego Koła Naukowego Historii Najnowszej WNPID UAM, pod red. E. Lesiewicz, W. Mazurczak, Poznań 2011.
 • J. Konieczny, R. Kamprowski, Ochrona przez zakażeniami oraz skażeniami środowiska w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego 2012, [w:] Bezpieczeństwo epidemiologiczne. Postępy metodologii badań, pod red. J. Konieczny, Inowrocław-Poznań 2013.
 • J. Konieczny, R. Kamprowski, Metodyka planowania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa zdrowia publicznego. Założenia wstępne według Amerykańskiej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA) oraz Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorób (CDC), [w:] Bezpieczeństwo epidemiologiczne. Postępy metodologii badań, pod red. J. Konieczny, Inowrocław-Poznań 2013.
 • R. Kamprowski, The discussion of the Polish accesion to NATO in the “Rzeczpospolita” and “Gazeta Wyborcza” newspapers as an element of political culture, [w:] Proceedings in Virtual Multidisciplinary Conference, pod red. M. Mokrys, S. Badura, A. Lieskovsy, Zilina 2013.
 • R. Kamprowski, The Institution of the Diplomatic Immunity in the Renaissance Europe, [w:] Pravni Rozpravy 2013 – law changeovers reviewed conference proceedings, Magnanimitas, pod red. J. Králík, Hradec Kralove 2013.
 • R. Kamprowski, The role of the powiat`s administration in building local security. The case of the Law and Public Safety Committee in the Polish Legal System, [w:] Pravni Rozpravy 2013 – law changeovers reviewed conference proceedings, Magnanimitas, pod red. J. Králík, Hradec Kralove 2013.
 • R. Kamprowski, Europeization of internal security: the case study of the International Security Strategy for European Union and the National Crisis Management Plan, [w:] 1st International Virtual Conference on Advanced Scientific Results Proceedings, Publishing Institution of the Universtity of Zilina, pod red. S. Badura, M. Mokrys, Żylina 2013.
 • R. Kamprowski, The essence and meaning of security towards the modern threats of the twenty-first century, [w:] EIIC – Proceedings in EIIC – The 2nd Electronic International Interdisciplinary Conference, pod red. M. Mokrys, S. Badura, A. Lieskovsy, Zilina 2013.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Bezpieczeństwo surowcowe
 2. Bezpieczeństwo żywnościowe
 3. Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Historia wojskowości i bezpieczeństwa
 2. Ochrona osób, mienia i obszarów
 3. Prawne Podstawy Bezpieczeństwa
 4. Introduction to International Security and Strategic Studies
 5. Contemporary History
 6. Historia XX wieku
 7. Polityka w muzyce. Muzyka w polityce
 8. Seminarium licencjackie

Nagrody

Nagroda Dziekana WNPiD za działalność dydaktyczną na rzecz społeczności akademickiej Wydziału (2016)

Nagroda Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa za działalność naukową i organizacyjną na rzecz społeczności akademickiej Wydziału (2018)

Zainteresowania

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

 1. Podróże
 2. Muzyka
 3. Biografie
 4. Sport