Prof. UAM dr hab.Iwetta Andruszkiewicz

pbn_logo

Biogram

Ukończyła studia na kierunkach: politologia i ekonomia. W latach 1996-2000 odbyła studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora uzyskała na podstawie rozprawy doktorskiej poświęconej zjawisku bezrobocia wśród kobiet w Polsce. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych dotyczących tematyki społeczno-ekonomicznej z uwzględnieniem roli kobiet. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polityki społecznej i ekonomicznej, wokół fundamentalnych praw kobiet na rynku pracy oraz kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn jako warunku istnienia kultury demokratycznej. W aktualnej pracy naukowo-badawczej stara się porównać teorię z praktyką realizowaną w krajach Unii Europejskiej. Beneficjentka programów unijnych pt. „Komercjalizacja wyników badań naukowych drogą do sukcesu zawodowego kobiet naukowców”, a także realizatorka programu unijnego „Bez Barier – równe szanse na rynku pracy w wieku 50+” oraz projektu współfinansowanego przez Unię Europejską: „Staże i szkolenia praktyczne pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach”. Uczestniczka specjalistycznego programu wsparcia dla przedsiębiorstw w obszarze design. Laureatka konkursu organizowanego przez Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ramach projektu „Partycypacja kobiet w nauce i gospodarce”. Organizatorka kilkudziesięciu  konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych poświęconych partycypacji kobiet w przestrzeni publicznej.  Ekspertka w Sejmie VIII kadencji z zakresu polityki równości oraz specjalistka dla rynku pracy kobiet, organizacji, fundacji i stowarzyszeń kobiecych. Autorka monografii „Polityka równości. Polskie realia” oraz autorka i współautorka 9 prac naukowych pod redakcją. W 2018 roku otrzymała wyróżnienie od środowisk kobiecych – Mikrofon Głosu Kobiet. W 2019 roku w trakcie Wielkiej Gali WNPiD otrzymała głosami Studentek i Studentów wyróżnienie w kategorii Kobieta Pracująca – Wizytówka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.

Pomysłodawczyni i dyrektorka Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej

Publikacje

Monografie i prace zbiorowe:

 • Andruszkiewicz, Polityka równości. Polskie realia, Wydawnictwo Naukowe WNPiD, Poznań 2017
 • Andruszkiewicz, J. Babiak, ( praca zbiorowa pod redakcją ), Dylematy demokracji i gospodarki współczesnej Europy, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2009.
 • I. Andruszkiewicz, A.Balczyńska- Kosman,( praca zbiorowa pod redakcją ),The Participation of Women in the Media and in Politics- An International Dimension, Faculty of Political Science and Journalism Adam Mickiewicz University, Poznań 2010.
 • I. Andruszkiewicz, A. Balczyńska – Kosman, ( praca zbiorowa pod redakcją ),Some Issues on Women in Political , Media and Socio- Economic Space, Faculty of Political Science and Journalism Adam Mickiewicz University, Poznań 2012.
 • A. Balczyńska – Kosman, I. Andruszkiewicz, J. Kałużna , E. Kania, (praca zbiorowa pod redakcją), Gender jako determinanta w przestrzeni prywatnej i publicznej, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2012.
 • I. Andruszkiewicz, (praca zbiorowa pod redakcją), Political and Economic Activity of Women, Faculty of Political Science and Journalism , Adam Mickiewicz University , Poznań 2013.
 • I. Andruszkiewicz, M. Skarżyński, ( praca zbiorowa pod redakcją), Jednostka wobec wyzwań zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2015.
 • M.Skarżyński, I. Andruszkiewicz, (praca zbiorowa pod redakcją), Media w systemie bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2015.
 • I. Andruszkiewicz, M. Skarżyński, (praca zbiorowa pod redakcją), Uwarunkowania funkcjonowania jednostki we współczesnym środowisku bezpieczeństwa, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2016.

Artykuły w czasopismach i rozdziały w pracach zbiorowych:

 • I. Andruszkiewicz, Kierunki działań w aktywizacji rynku pracy kobiet,  w: T. Wallas, Standardy Unii Europejskiej a polskie realia. Wybrane problemy, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2002.
 • I. Andruszkiewicz, Rynek pracy kobiet, w: J. Babiak, Rynek pracy  w perspektywie integracji europejskiej, Wydawnictwo Krotoszyńskie, Krotoszyn 2003.
 • I. Andruszkiewicz, Wokół kwestii bezrobocia, „Przegląd Politologiczny” nr 3/2006.
 • I. Andruszkiewicz, Women's Position in the Labor Market in Poland Due to the Regulations in the European Union, w: J. Babiak, The 2004 Enlargement's Influence on the Labor Market in the European Union, Wydawnictwo Naukowe INPiD, Poznań 2007.
 • I. Andruszkiewicz, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn na rynku pracy, „Przegląd Politologiczny” nr 2/2008.
 • I. Andruszkiewicz, Konsekwencje zjawiska bezrobocia wśród kobiet, „Przegląd Politologiczny”, 1/2009.
 • I. Andruszkiewicz, Stereotypy pracy zawodowej kobiet w Polsce i w Unii Europejskiej , w: M. Musiał-Karg, Kobiety we współczesnej Europie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • I. Andruszkiewicz, Rola kobiet w życiu zawodowym w II i III Rzeczypospolitej, w: P. Hauser, W. Mazurczak, Dwa dwudziestolecia. Geopolityka. Państwo. Społeczeństwo, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010.
 • I. Andruszkiewicz, A. Balczyńska-Kosman, Gender stereotyping and women's press, in: I. Andruszkiewicz, A. Balczyńska-Kosman, The Participation of Women in the Media and in Politics- An International Dimension, Faculty of Political Science and Journalism Adam Mickiewicz University, Poznań 2010.
 • I. Andruszkiewicz, Ekonomiczno- społeczne skutki bezrobocia wśród kobiet w Polsce z uwzględnieniem obszarów wiejskich, w: J. Babiak, Rolnictwo Wielkopolski w dwudziestoleciu 1990-2010, Wydawnictwo Środa Wielkopolska – Szreniawa 2011.
 • I. Andruszkiewicz, The Retirement age of Women and Men, in: J. Babiak, Europe and the World at the beginning of the XXI century, Wydawnictwo Poznań – Środa Wielkopolska 2011.
 • I. Andruszkiewicz, Zrównanie wieku emerytalnego w Polsce a kwestie równouprawnienia kobiet i mężczyzn na rynku pracy, „Przegląd Politologiczny”, nr 2/2011.
 • I. Andruszkiewicz, Mobbing i dyskryminacja jako przejawy nierówności na rynku pracy, w: A. Balczyńska-Kosman, I. Andruszkiewicz, J. Kałużna,  E. Kania, Gender jako determinanta w przestrzeni prywatnej i publicznej, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2012.
 • I. Andruszkiewicz, The Pauperisation of Women, in: I. Andruszkiewicz,  A. Balczyńska – Kosman, Some Issues on Women in Political, Media and Socio- Economic Space, Faculty of Political Science and Journalism Adam Mickiewicz University, Poznań 2012.
 • I. Andruszkiewicz, The Barriers and Constraints of Women's Activities in:  I. Andruszkiewicz, Political and Economic Activity of Women, Faculty of Political Science and Journalism , Adam Mickiewicz University, Poznań 2013.
 • I. Andruszkiewicz, Kobiety na rynku pracy z perspektywy Wielkopolski,  w: S. P. Zakrzewski, Współczesna Wielkopolska, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2013.
 • I. Andruszkiewicz, Polityka równości płci- wybrane aspekty,  w: I. Andruszkiewicz, M. Skarżyński, Jednostka wobec wyzwań zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2015.
 • I. Andruszkiewicz, Wokół zabezpieczenia socjalnego kobiet, w: I. Andruszkiewicz, M. Skarżyński, Uwarunkowania funkcjonowania jednostki we współczesnym środowisku bezpieczeństwa, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2016.
 • I Andruszkiewicz, E. Kania , The Process of Labour Precarisation and Labour Market in Poland in the period of Political Transformation w :Getting Europe back to work. Crisis (re)production and crisis overcoming in Europe, 2019, eds. Brańka T., Skrzypczyńska J., Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.
 • I Andruszkiewicz Wokół kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn na rynku pracy w : Człowiek, Gospodarka, Społeczeństwo, redakcja naukowa T. Wallas, K. Urbaniak, K. Hajder, Wydawnictwo Naukowe WNPiD, Poznań 2019.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Polityka społeczna.
 2. Polityka ekonomiczna.
 3. Polityka równościowa.
Aktywnie uczestniczę w krajowych i międzynarodowych kongresach, konferencjach, debatach, seminariach eksperckich, warsztatach (zorganizowałam ich ponad 30). Jestem członkinią towarzystw naukowych i organizacji biznesowych.

Lista wybranych projektów

Kierowanie/uczestnictwo w projektach badawczych:

 • Komercjalizacja wyników badań naukowych. Projekt przeznaczony dla kobiet – naukowców, Poznań 2013
 • Upowszechnianie równości szans kobiet i mężczyzn w wieku 50+ na terenie Ziemi Pleszewskiej, projekt współfinansowany ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Pleszew 2012
 • Grant FUNDACJI UAM - PARTYCYPACJA KOBIET W NAUCE I GOSPODARCE  NR 24/1A/2018 
 • Udział w PROJEKCIE UAM - GDY NAUKA JEST KOBIETĄ 2018-2021
 • UDZIAŁ JAKO WYKONAWCA W PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY -WIEDZA-EDUKACJA-ROZWÓJ III - SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI, DZIAŁANIE 3.5 KOMPLEKSOWE PROGRAMY SZKÓŁ WYŻSZYCH WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2018-2019-2020
 • UDZIAŁ JAKO WYKONAWCA W PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY -WIEDZA-EDUKACJA-ROZWÓJ III - SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI – Współczesne nauczanie poprzez rozwój kompetencji i wdrożenia oprogramowania e- learningowego współfinansowane Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2020-2021.

Dydaktyka

  Egzaminatorka i trenerka w ramach Europejskich Ram Kwalifikacji z zakresu Podstaw Przedsiębiorczości

  Prowadzone zajęcia dydaktyczne: 

 1. Ekonomia
 2. Fuzje i przejęcia w gospodarce międzynarodowej
 3. Seminarium dyplomowe – studia licencjackie, studia magisterskie
 4. Formy prawne zawieranych umów o pracę
 5. Podstawy przedsiębiorczości
 6. Konstruktywny kontrakt
 7. Metody aktywizujące w pracy z grupą
 8. Polityka gospodarcza
 9. Polityka społeczna
 10. Rynek pracy

Nagrody

W ramach mojej pracy otrzymałam Nagrody Dziekana i Rektora UAM za działalność organizacyjną . W ramach współpracy ze środowiskiem studenckim zostałam wyróżniona Mikrofonem Głosu Kobiet oraz nagrodą Wizytówka Wydziału WNPID w kategorii Kobieta Pracująca.

Zainteresowania

Architektura, grafika, literatura faktu, polska muzyka rockowa, kino, drifting.