Prof. UAM dr hab.Wojciech Nowiak

Wojciech Nowiak
profesor uczelni

pbn_logo

Biogram

Politolog, profesor UAM w Zakładzie Polityki Ekonomicznej i Społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Urodzony 09 kwietnia 1961 w Koszalinie na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Absolwent I LO im Stanisława Dubois w Koszalinie – matura rocznik 1980. W 1984 roku ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Od roku 1986 jego praca naukowa związana jest z Uniwersytetem im Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1990 roku otrzymał stypendium Rządu Norwegii i odbył roczny staż w tym kraju. Przygotowywał tam pracę doktorską, jego opiekunem naukowym w Instytucie Nauk Społecznych (INAS – Oslo) był Profesor Ulf Torgersen, a na Wydziale Politologii Uniwersytetu w Oslo Profesor Francesko Kjelberg. Praca pt. „Kształtowanie się i funkcjonowanie „welfare state” na przykładzie niektórych rozwiązań polityki społecznej Królestwa Norwegii” została obroniona w roku 1994 na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2002 roku skończył studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa Narodowego w Galillee College – Izrael. W grudniu 2011 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego po przedstawieniu rozprawy habilitacyjnej pt. „Nordycki model „welfare state” w realiach XXI wieku. Dylematy wyboru i ewolucja systemu w społeczeństwach dobrobytu – wnioski praktyczne”. W roku 2012 mianowany na stanowisko prof. UAM. Autor i redaktor ponad sześćdziesięciu publikacji naukowych w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Uczestnik ponad stu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Wielokrotny uczestnik międzynarodowej wymiany naukowej w ramach programu Erasmus/Socrates oraz zagranicznych staży naukowych. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Norwegii, Rosji, Izraelu, Stanach Zjednoczonych, Portugalii.Posiadacz nagród i wyróżnień za działalność naukową i dydaktyczną uzyskanych na UAM w Poznaniu oraz PWSZ w Koninie. W 2016 odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. Oficer Rezerwy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej – w 2007 roku mianowany przez Prezydenta RP na stopień podporucznika. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematów: bezpieczeństwo socjalne w ramach działań krajowych i międzynarodowych; realizacja koncepcji „welfare state” w państwach nordyckich; bezpieczeństwo regionalne – Bliski Wschód; działania służb specjalnych – zwalczanie i przeciwdziałanie terroryzmowi; język agresji w polityce oraz relacjach społecznych. Kieruje dwoma zespołami badawczymi: Agresja w komunikowaniu masowym w XXI wieku oraz Poznańska Międzynarodowa Grupa ds. Rozwiązywania Konfliktów. Współzałożyciel International Peace Accelerator (IPA). Wypromował kilkadziesiąt prac licencjackich oraz magisterskich.Promotor dwóch rozpraw doktorskich. Był recenzentem kilku rozpraw doktorskich oraz habilitacyjnych. Uczestnik The Baltic Development Forum, The Progressive Governance oraz Junior Pugwash. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, International Political Science Association, Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych. Uczestnik oraz kierownik dziewięciu grantów międzynarodowych – indywidualnych i zbiorowych. Opiekun Koła Naukowego Polityki Społecznej i Ekonomicznej. Społecznik – inicjator wielu akcji charytatywnych na rzecz osób niepełnosprawnych. Żonaty – troje dzieci.

Hobby/Prywatnie:

https://wydawnictwo-silvarerum.eu/profesor-wojciech-nowiak-politolog-z-obiektywem/

Publikacje

 1. SECURITY PRIORITIES AND THEIR PERCEPTION BY LOCAL COMMUNITIES. A SURVEY OF POPULATION IN WIELKOPOLSKA 2015-2017 [w:] Przegląd Strategiczny 12/2019;
 2. Nordyckie welfare state wobec problemu starzejących się społeczeństw, przykład Norwegii, [w:] Wallas T., Urbaniak K., Hajder K. (red.),   Człowiek, gospodarka, społeczeństwo, Poznań 2019, ISBN 978-83-65817-59-4
 3. Poland – the leader of social europe. The implementation of the “Family 500+ programme – a survey of the local population in a region of Wielkopolska, [w:] Brańka T, Skrzypczyńska J., (red.)Getting Europe back to work Crisis (re)production and crisis overcoming in Europe, Poznań 2019, ISBN 978-83-65817-63-1
 4. Postęp technologiczny – polityka senioralna w Norwegii, [w:] Konieczny J., Dajerling L. (red.), BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE. Postępy monitorowania, obrazowania stanu zdrowia i środowiska, Poznań 2019, ISBN 978-83-65817-82-2
 5. Коммуникативные агрессии XXI века; [w:] Сидоров В. А. (red.),  ПОСТПРАВДА И СЛОВЕСНАЯ АГРЕССИЯ В СМИ, Санкт-Петербург 2019 ISBN: 978-5-907189-84-3;
 6. Высшее образование для XXI века. Роль гуманитарного образования в контексте технологических и социокультурных изменений, [w:] И.М. Илински (red.)  Moscow, 2019; ISBN 978-5-907194-53-3;
 7. The cultural and social assimilation of immigrants, and systemic solutions – Poles in Norway and Ukrainians in Poland in the light of comparative research, [w:] Przeglad Politologiczny 4/2018;
 8. Polacy pracujący w norwegii a protestancki etos pracy. Czy tworzy się historyczny stereotyp „pracowity jak Polak-Katolik”?, [w:] Marczewska-Rytko M., Maj D. (red.),Politologia Religii, Prace Naukowe Uniwersytetu w Lublinie 2018, ISBN 978-83-227-9161-5
 9. The Impact of West Bank settlements on Israeli National Security, [w:] Przegląd Strategiczny 10/2017.
 10. Stable and Peaceful (SAP) Palestine: The Perspective of the Israeli National Security Elite, Istanbul 2017.
 11. Средства массового перевода (массовой информации), в намеренном творению картин действительности – постправда и агрессия в медиах, St. Petersburg 2017.
 12. Rodzina migracyjna. Obraz rodziny na podstawie badań polskich imigrantów w Norwegii”, (Migrants families. The experiences of Poles in Norway), [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Research Papers of Wrocław University of Economy), 438/2016.
 13. Nordycki model wspierania rodzin niewydolnych w opiece nad dzieckiem. Analiza sytuacji Polaków oraz ich rodzin w Norewgii, (Nordic model of aiding dysfunctional families in childcare. An analysis of the perception of the situation of Poles and their families in Norway), [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Research Papers of Wrocław University of Economy), 456/2016.
 14. Migracja wewnętrzna w UE oraz EOG a problem nielegalnego rynku pracy.Analiza sytuacji imigrantów z Polski zamieszkujących okręg Hordaland, ( Internal migration within the EU and EEA vis-à-vis black labor market. An analysis of the situation of Polish immigrants living in Hordaland county), [w:] Przeglad Politologiczny(Political Scienc Reviev), 3/2016.
 15. Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa – problem starzenia się społeczeństw , Wojciech Nowiak, [w:] Przegląd Strategiczny, 9/2016.
 16. Polish migrant workers in Norway and the issue of participation. Case study based on research in Hordaland County”, Wojciech Nowiak, 24th IPSA World Congress Abstract Papers 2016.
 17. Państwa nordyckie wobec bezpieczeństwa ekologicznego – przykład Norwegii. [w:] Ekologizm, Prace Naukowe Uniwersytetu w Lublinie 2016.
 18. Stosunek mediów nordyckich do zdarzeń o charakterze terrorystycznym, [w:] Skarżyński M. (red.) Studia nad Bezpieczeństwem. Media w systemie bezpieczeństwa narodowego, Poznań 2015.
 19. Starzenie się społeczeństw i migracja – dwa główne wyzwania Europy w II dekadzie XXI wieku. Czy jesteśmy gotowi na zmiany ? [w:] Rocznik Integracji Europejskiej, 9/2015.

Nauka

Zainteresowania naukowe obejmują: bezpieczeństwo socjalne w ramach działań krajowych i międzynarodowych; współzależności pomiędzy polityką społeczną i ekonomiczną; realizację koncepcji „welfare state” w państwach nordyckich; bezpieczeństwo regionalne – Bliski Wschód; działania służb specjalnych – zwalczanie i przeciwdziałanie terroryzmowi.

Grant międzynarodowy realizowany przez Uniwersytet w Bergen – Norwegia, nr 227048 finansowany przez Research Council of Norway w ramach programu: Research Programme on Welfare, Working Life and Migration – VAM 2009-2018, tytuł: Labor migration and the moral sustainability of the Norwegian welfare state – jestem w nim kierownikiem zespołu badawczego w ramach sekcji: Case study of polish workers in Norway.

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

1. Polityka społeczna, Europejska polityka społeczna,
2. Międzynarodowa polityka społeczna,
3. Międzynarodowe bezpieczeństwo społeczne,
4. Praktyka działań służb specjalnych – wybrane aspekty krajowe oraz międzynarodowe.

Nagrody

Nagroda Rektora UAM za działalność organizacyjną 2020