Prof. UAM dr hab.Tomasz Brańka

pbn_logo

Biogram

Politolog, profesor w Zakładzie Pozaeuropejskich Studiów Politycznych WNPiD.

W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia związana z kategorią autonomii terytorialnej we współczesnych świecie, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Arktyki oraz nordyckich terytoriów autonomicznych w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Naukowo zajmuje się także kategorią niesuwerennych uczestników stosunków międzynarodowych, regionalizmem oraz zrównoważonym rozwojem.

Realizował staże m.in. w USA, Azerbejdżanie, Jordanii, Islandii, Czechach, Federacji Rosyjskiej, Hiszpanii, Finlandii, Grenlandii, Turcji, Tajwanie. Uczestniczył w ponad 30 projektach badawczych.

Koordynator Instytucjonalny Programu Erasmus+ na UAM. Współpracownik i wykładowca programu Uniwersytetu Bałtyckiego (The Baltic University Programme). Absolwent studiów podyplomowych Zarządzania Projektami na SGH.

Publikacje

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. Branka T., Donaj L. Janczak J., Border Processes in Contemporary Baltic–Black Sea Region: Between (Re)Bordering and Debordering (2020), Baltic-Black Sea Regionalisms. Patchworks and Networks at Europe's Eastern Margins, ed. O. Bogdanova, A. Makarychev, Springer.
 2. Brańka T., 2019, Reconfiguring the State – Territorial Autonomy and the Right to Secession, [in:] Old borders – new challenges, new borders – old challenges. De-bordering and re-bordering in contemporary Europe, ed. Jańczak J., Logos Verlag, Berlin, ISBN: 978-3-8325-4875-9, s. 95-112.
 3. Getting Europe back to work. Crisis (re)production and crisis overcoming in Europe, 2019, eds. Brańka T., Skrzypczyńska J., Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznan, ISBN 978-83-65817-63-1.
 4. Brańka T., 2019, Aland Islands as a peripheral region example of economic development in innovative Europe, [in:] Getting Europe back to work. Crisis (re)production and crisis overcoming in Europe, eds. Brańka T., Skrzypczyńska J., Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznan, s. 125-140.
 5. Brańka T., 2018, Polarny Jedwabny Szlak – chińska wizja Arktyki, [w:] Stosunki międzynarodowe w procesie zmian. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Zdzisławowi W. Puśleckiemu, red. Stelmach A., Szymczyński T.R., Walkowski M., Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznan, s. 111-121.
 6. Brańka T., 2018, Treść i zakres pojęcia autonomia: wyzwania definicyjne, „Acta Politica Polonica”, nr 45, DOI: 10.18276/ap.2018.45-01, s. 5-17.
 7. Brańka T., 2018, Greenland – from Autonomy to (In)Dependence, “Przegląd Strategiczny” nr 11, DOI: 10.14746/ps.2018.1.8, s. 107-128.
 8. Brańka T. 2018, Uchodźca środowiskowy, [w:] Encyklopedia globalnego zarządzania ekologicznego i energetycznego, red. Rewizorski M., Bieniek K., Poznań, ISBN 978-83-64541-34-6, s. 130-141.
 9. Brańka T., 2017, Demilitarization and neutralization – the case of the Åland Islands, “Przegląd Politologiczny”, nr 4, DOI: 10.14746/pp.2017.22.4.15, s. 203-217.
 10. Brańka T., 2017, Sytuacja prawnomiędzynarodowa Wysp Alandzkich w Unii Europejskiej, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 3, DOI 10.14746/ssp.2017.3.1, s. 5-23.
 11. Boundaries Revisited. A Conceptual Turn in European Border Practices, 2015, eds. Brańka T., Jańczak J., Logos Verlag, Berlin, ISBN 978-3-8325-3867-5, ISSN 1610-4277, ss. 170.
 12. Brańka T. 2016, MOOCs: with universities or instead of them?, [w:] Double reunification through the European Union’s Education Policy (2016), ed. by Przybylska Maszner B., Musiał-Karg M., Brańka T., Poznań, ISBN 978-83-62907-72-4, s. 65-76.
 13. Double reunification through the European Union’s Education Policy, 2016, ed. by Przybylska Maszner B., Musiał-Karg M., Brańka T., Poznań, ss. 121, ISBN 978-83-62907-72-4.
 14. Brańka T., 2016, Massive Open Online Courses as a public relations tool, [in:] Information Age. Media in the Modern World – Petersburg readings, ISSN 2306-417X, s. 206-209.
 15. Brańka T., 2015, Scotland: between frontiers and boundaries. Second level boundary, [in:] Boundaries Revisited. Conceptual Turn in European Border Practices, eds. Branka T., Janczak J., Logos Verlag, Berlin, s. 95-112.
 16. Bernaciak A., Brańka T., 2015. Gra jako narzędzie dydaktyczne w kształceniu na poziomie akademickim. „Park Manager Game”, „Studia Oeconomica Posnaniensia” vol. 3, no. 5, s. 159-174.
 17. Regional Development and the Baltic Sea Region, 2014, eds. Brańka T., Bernaciak A., The Baltic University Programme, Uppsala University, ss. 168.
 18. Brańka T., 2014, Supporters and Opponents of Autonomous Solutions, [in:] Branka T., Bernaciak A., 2014, Regional Development and the Baltic Sea Region, The Baltic University Programme, Uppsala University, s. 95-105.
 19. Brańka T., 2013, Znaczenie Grenlandii w polityce Danii oraz we współczesnych stosunkach międzynarodowych [w:] Arktyka na początku XXI wieku. Między rywalizacją a współpracą, red. Łuszczuk M., Lublin, s. 467-484.
 20. Brańka T., 2012, Geopolityczny status Królestwa Danii – mit państwa unitarnego, „Przegląd Politologiczny”, nr 4, s. 17-36.
 21. Brańka T., 2010, EULEX Kosowo – największa misja cywilna, [w:] Misje cywilne Unii Europejskiej, red. Przybylska-Maszner B., Poznań, ISBN 978-83-60677-87-2, s. 67-80.
 22. Brańka T., Lorenc M., Osiewicz P., Potyrała A. (2010), Irak – między wojną a pokojem, Toruń. ISBN 978-83-61186-36-6, ss. 151.
 23. Brańka T., 2010, Koszty i konsekwencje wojny w Iraku, [w:] Brańka T., Lorenc M., Osiewicz P., Potyrała A., Irak – między wojną a pokojem, Toruń, ISBN 978-83-61186-36-6, s. 103-128.
 24. Brańka T., 2009, Droga Węgier do członkostwa w Unii Europejskiej [w:] Negocjowanie granic: od UE-15 do UE-27. Rozszerzenie wschodnie Unii Europejskiej. Cześć pierwsza - grupa luksemburska (2004) Estonia, Polska, Republika Czeska, Słowenia, Węgry, Cypr w UE (tom IV), red. Szymczynski T.R., Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań, ISBN 978-83-60677-63-6, s. 123-157.
 25. Brańka T., 2009, Tornio-Haparanda: A Unique Result of Neighboring Towns, [in:] Jańczak J. (ed.), Conflict and Cooperation in Divided Cities, Berlin: Logos Verlag, s. 191-204.
 26. Brańka T., 2008, Overseas Countries and Territories’ Status in the European Community [in:] Beyond Borders: External Relations of the European Union, ed. Jańczak J., Wydawnictwo WNPiD UAM, Poznań, s. 79-91.
 27. Brańka T., 2007, Status terytorium zamorskiego Wspólnot Europejskich na przykładzie Grenlandii, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 1, s. 251-266.
 28. Brańka T., 2007, Anti-terrorism War and the Rights of Indigenous Peoples, [in:] The Modern terrorism and its Forms, red. Wojciechowski S., Poznań, s. 67-78.
 29. Brańka T., 2007, Nunavut – „Nasza Ziemia” Inuitów, „Problemy Humanistyki”, nr 13,
  s. 125-140.
 30. Brańka T., 2007, Indigenous Peoples. The Successes and Failures of the First UN International Decade of the World’s Indigenous People, [in:] Contemporary politics through the eyes of young researchers, eds. Brańka T., Musiał M., Osiewicz P., Poznan, s. 7-18.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. autonomia terytorialna
 2. Arktyka
 3. terytoria autonomiczne państw nordyckich

kierownictwo/uczestnictwo w projektach badawczych:

 1. Horizon 2020 - Research and Innovation Framework Programme, EPICUR Research Agenda - Shaping European Society in Transition, 2020-2022;
 2. Uniwersytet Europejski, konsorcjum EPICUR European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions; 2019-2022;
 3. INCLUDE: “Inclusive Leadership in Digital Age” (INCLUDE), Erasmus+ Capacity Building in Higher Education, 2019-2021, kierownik projektu;
 4. SUCTI: Systemic University Change Towards Internationalisation for Academia, SUCTI Academia, Erasmus+ KA203, Strategic Partnership.
 5. Centrum Doskonałości Jean Monnet: Jean Monnet Centre of Excellence: EU external actions in the contested global order – (In)coherence, (dis)continuity, resilience, nr projektu: 2018-2021; 599622-EPP-1-2018-1-PLEPPJMO-CoE; rola: przygotowanie wniosku projektowego oraz wykonawca projektu.
 6. DESTIN: Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism; Erasmus+Capacity Building in Higher Education; Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA); nr projektu: 2018-1-UK01-KA107-046969; rola: Project Manager, wykonawca grantu.
 7. Grant UAM i Ministerstwa Edukacji Republiki Chińskiej na Tajwanie nr 9/2017/dnipk/uam. W ramach projektu w latach 2018-2020 wysłanych zostanie na staże naukowe dziewięciu pracowników WNPiD UAM oraz zostanie opracowana ścieżka w języku angielskim Contemporary Taiwan: Political, Economic and Social Aspects; rola: wykonawca projektu.
 8. Rethinking Regional Studies: The Baltic-Black Sea Connection, Erasmus+ Capacity Building in Higher Education; Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA); nr projektu: 586281-EPP-1-2017-1- EE-EPPKA2-CBHE-JP; 15.10.2017 r. – 14.10.2020 r.; rola: Kierownik grantu ze strony UAM.
 9. Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2017-2019; POWR.03.01.00-00-K392/16-00; udział w 2 edycjach projektu w roku akademickim 2016/2017 oraz 2017/2018; rola: wykonawca grantu.
 10. ZCPK: Zintegrowane centrum podnoszenia kompetencji – program podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadry Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; EFS; 2016, POWR.03.04.00-00-D107/16; rola: wykonawca (wykładowca).
 11. Projekt Model Science Shop, EFS, POWR.04.01.00-00-IH04/16, Training on Science Shop Carl initiative at University College Cork, Ireland, 01.09.2017-30.09.2019; rola: wykonawca.
 12. Katedra Jean Monnet: Jean Monnet Chair, EU DYNAMICUS: European Union - Economic Development, Young Europeans and Innovations in Crisis Overcoming and Union's Sustainability; 2016-2019; nr projektu: 565495-EPP-1-2015-1-PL-EPPJMO-CHAIR; rola: przygotowanie wniosku projektowego oraz wykonawca projektu.
 13. EYEE – Ethics and Young Entrepreneurs in Europe, projekt w ramach Erasmus+ Key Action 2: Strategic partnerships for innovation, nr projektu: 2017-1-IT02-KA201-036519 (2017-2020). Projekt realizowany jest we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, Belgii, Francji, Rumunii oraz Polsce; rola: wykładowca.
 14. “Pomost na rynek pracy”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; POKL.04.01.01-00-056/14, 01.02.2015-30.09.2015; Zastępca Kierownika Projektu.
 15. Wschód. Zachód. Demokracja. Międzynarodowy projekt badawczo-naukowy, Grant sfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności; rola: wykonawca grantu.
 16. Boundaries Revisited. Conceptual Turn in European Border Practices, projekt realizowany w ramach grantu Collegium Polonicum ze środków the European University Viadrina in Frankfurt an der Oder (17 uczestników, reprezentujących
  9 uniwersytetów z 8 państw), 01.01.2014-28.02.2015; rola: Koordynator projektu (wraz z prof. Jarosławem Jańczakiem).
 17. UAM – ponadnarodowe i interdyscyplinarne rozwiązania XXI wieku (POKL.04.01.01-00-109/13) 01.05.2015-31.08.2015; rola: wykonawca projektu.
 18. Development of environmental science study content and study materials (Norway Financial mechanism project LV0044; Activity No. 7 – “Development of the multimedia adaptation of the educational package” – University of Latvia, reg. no. 3341000218 (Norway grants), grudzień 2010, Liepaja (Latvia), University of Latvia; rola: wykonawca.
 19. SCEE - Founding the Siberian Centre of European Education, Erasmus Mundus, 2011- 2014; nr 2011-2736/001-001-Ema3-Pp, Erasmus Mundus, Action 3 «Promotion of European higher education» program.
 20. Conflict and Cooperation in Divided Cities, project realizowany w ramach grantu Collegium Polonicum ze środków the European University Viadrina in Frankfurt an der Oder (19 uczestników, reprezentujących 9 uniwersytetów z 7 państw), 01.01.2009-31.12.2009; rola: wykonawca projektu.
 21. UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu poprzez proinnowacyjne kształcenie w języku angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry, 1.07.2010-31.12.2015; UDA-POKL.04.01.01-00-019/10-00; wykonawca (3-miesięczy staż zagraniczny w Finlandii). Staż realizowany był głównie w Åbo Akademi University (ÅAU, Finlandia), jako jednostce wiodącej.
 22. UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w jęz. angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry, realizowanego
  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 na podstawie umowy nr UDA-POKL.04.01.01-00-019/10-00, Zad. 6. Środowiskowe Studia Doktoranckie w zakresie Nauk o Środowisku Przyrodniczym; rola: wykonawca (wykładowca).
 23. UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w jęz. angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry, realizowanego
  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 na podstawie umowy nr UDA - POKL.04.01.01-00-019/10-00; członek kadry opracowującej materiały dydaktyczne oraz przeprowadzającej zajęcia dla SSDNP Zadania 6.
 24. Operacje Unii Europejskiej w obszarze Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony
  w latach 2003-2009
  , projekt realizowany w ramach grantu WNPiD UAM pod kierunkiem dr hab. Beaty Przybylskiej-Maszner, 01.07.2009-31.12.2010; rola: wykonawca projektu.
 25. Erasmus Intensive Programme 2009 – Sozial Europa- Social Europe, 15-27.03.2009, Poznań (projekt realizowany przez Fachhochschule fur Verwaltung und Rechtspflege (Niemcy), Vaxjo Universitat (Szwecja); Hoogeschool – Ghent (Belgia) i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; rola: wykonawca grantu: wykładowca.
 26. Program badań podstawowych Węzłowe problemy bezpieczeństwa międzynarodowego (Plan C), w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM; rola: wykonawca.
 27. The European Integration Process. The double reunification through the EU Education Policies 1948-2012; Jean Monnet Module; nr projektu: 542916-LLP-1-2013-1-PL-AJM-MO; rola: Koordynator Uczelniany Projektu.
 28. Złożenie zespołowego grantu do NCN, Negocjacje policyjne w Polsce na tle rozwiązań amerykańskich i niemieckich. Analiza porównawcza, nr projektu: 2018/31/B/HS5/01405, rola: główny wykonawca (grant po pozytywnej ocenie formalnej).

Dydaktyka

 1. International Political Relations
 2. International Environmental Policy
 3. Międzynarodowa ochrona środowiska
 4. Creative Thinking
 5. Techniki twórczego myślenia

Nagrody

 1. Rektorska nagroda zespołowa I stopnia w zakresie pracy organizacyjnej (24.08.2020)
 2. Rektorska nagroda zespołowa I stopnia w zakresie osiągnięć w pracy organizacyjnej (30.09.2019)
 3. Rektorska nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia w pracy organizacyjnej (27.09.2018 r.);
 4. Rektorska nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia w pracy organizacyjnej (27.09.2017 r.);
 5. Rektorska nagroda indywidualna III stopnia za osiągniecia w pracy dydaktycznej (22.09.2017);
 6. Rektorska nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia w pracy organizacyjnej (30.08.2016);
 7. Rektorska nagroda indywidualna III stopnia za osiągniecia w pracy organizacyjnej (19.09.2016);
 8. Rektorska nagroda indywidualna III stopnia za osiągniecia w pracy organizacyjnej (22.09.2015);
 9. Rektorska nagroda zespołowa I stopnia za osiągniecia w pracy organizacyjnej (25.09.2015);
 10. Rektorska nagroda zespołowa I stopnia za osiągniecia w pracy organizacyjnej (23.09.2014);
 11. Rektorska nagroda zespołowa II stopnia za osiągniecia w pracy organizacyjnej (20.09.2013);
 12. Rektorska nagroda indywidualna III stopnia za osiągniecia w pracy dydaktycznej (20.09.2013);
 13. Rektorska nagroda zespołowa II stopnia za osiągniecia w pracy organizacyjnej (24.09.2012);
 14. Rektorska nagroda zespołowa I stopnia za osiągniecia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (20.12.2011).
 15. Rektorska nagroda indywidualna III stopnia za osiągniecia w pracy dydaktycznej (22.09.2011);
 16. Rektorska nagroda zespołowa II stopnia za osiągniecia w pracy dydaktycznej (22.09.2011);
 17. Nagroda Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM za działalność organizacyjną (01.10.2010).
 18. Rektorska nagroda zespołowa I stopnia za osiągniecia w pracy dydaktycznej (23.09.2009).