Prof. UAM dr hab.Adam Szymaniak

pbn_logo

Biogram

Profesor uczelni w dyscyplinie nauki o polityce w subdyscyplinie polityka gospodarcza. Absolwent Studiów Podyplomowych Zarządzania Projektami wg Metodyki TenStep (TenStep Academy Atlanta, USA; KGHM Miedź Polska S.A.) oraz Podyplomowych Studiów Wiedzy o Prawach Człowieka „Szkoła Praw Człowieka” (Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Warszawie i Ford Fundation). Stypendysta SEIPA na Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Certyfikat zarządzania projektami wg metodyki PRINCE2 (APMG International, Huizen, Holandia) oraz TenStep Project Manager Certification (TenStep Academy, Atlanta, USA).

Kierownik Podyplomowych Studiów Coachingu oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi. W latach 2008-2016 Prodziekan ds. studenckich, Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia, Pełnomocnik Rektora ds. wdrożenia elektronicznego indeksu, Pełnomocnik Dziekana WNS/WNPiD UAM ds. Pomocy Stypendialnej. Stypendia zagraniczne na Universität Bremen (DAAD), University of Akureyri (Islandia), Universitat de Barcelona w Hiszpanii i na Uniwersytecie w Hradec Kralowe w Czechach. Stypendia zagraniczne w ramach grantów badawczych w Azji Południowo-Wschodniej (Singapur, Wietnam, Malezja, Kambodża i Tajlandia) oraz w Chinach. Członek International Political Science Association (IPSA) i Rady Programowej Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej.

Członek Kapituły Fundacji Universitatis Posnaniensis. W latach 2008-2016 członek Rady Programowej Poznańsko-Kilońskich studiów pt. „Polacy i Niemcy w Europie”, Rady Programowej Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, Rady Rektora ds. e-learningu, Komisji Rektorskiej ds. Współpracy z Gospodarką, Komisji Rektorskiej ds. Studiów Stacjonarnych, Komisji Rektorskiej ds. Studiów Niestacjonarnych.

Ekspert Education and Accreditation Program European Funds Advisor i egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

Prowadzone seminaria dyplomowe oraz wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: Międzynarodowy obrót usługami, Międzynarodowa ochrona praw człowieka, Soft i business skills, Umiejętności interpersonalne i praca w grupie. Na Wydziałowym Studium Doktoranckim: warsztaty z Kształcenia na odległość oraz wykłady ogólnouniwersyteckie z Przedsiębiorczości dla doktorantów wszystkich kierunków UAM w Poznaniu. W latach 2014-2016 promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim mgr. Andrzeja Gladiego.

Powadzenie szkoleń dla kadry akademickiej w zakresie weryfikacji i walidacji efektów kształcenia oraz właściwego doboru metod kształcenia, projektowania i prowadzenia zajęć w e-learningu, przebudowy przedmiotu w oparciu o efekty kształcenia, weryfikacji programów studiów zgodnie z wdrożeniem Krajowych Ram Kwalifikacji i nowelizacją Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Nauka

 • Analiza wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań napływu oraz działalności inwestorów zagranicznych,
 • polityka państwa wobec inwestycji zagranicznych,
 • offshoring,
 • międzynarodowe przepływy kapitałowe (głównie w formie inwestycji bezpośrednich),
 • zagraniczne sieci handlowe,
 • nabywanie nieruchomości przez inwestorów zagranicznych,
 • korporacje transnarodowe,
 • uwarunkowania rozwojowe Chin,
 • prawa człowieka i ich międzynarodowa ochrona,
 • przedsiębiorczość akademicka,
 • policja w Polsce,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi i coaching.

Prelegent na 120 ogólnopolskich i zagranicznych konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych. Pomysłodawca i moderator ok. 100 dyskusji z udziałem polityków, dyplomatów, wojskowych,  przedsiębiorców i dziennikarzy.