Prof. UAM dr hab.Krzysztof Urbaniak

profesor uczelni

pbn_logo

Biogram

Politolog, prawnik, ekonomista. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce i dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Absolwent studiów Executive Master of Business Administration. Absolwent UAM oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor w Zakładzie Systemów Politycznych WNPiD UAM. Radca prawny. Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Wykładowca przedmiotów: prawo konstytucyjne, prawo administracyjne oraz skarga konstytucyjna w OIRP w Poznaniu. Członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu od 2010 roku. Członek Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego” oraz sekretarz Komitetu Redakcyjnego „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”. Stały recenzent „Wrocławskich Studiów Erazmiańskich”. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Legislacji oraz United Kingdom Constitutional Law Association.

Publikacje

Monografie autorskie: 

1. Reformy systemu wyborczego do brytyjskiej Izby Gmin. Ciągłość i zmiana w prawie wyborczym i praktyce ustrojowej, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2019, s. 261.

Monografie i czasopisma – redakcja: 

1. Konstytucja – wybory – partie, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013, s. 321 (wspólnie z A. Materską-Sosnowską),

2. Skarga konstytucyjna. Zagadnienia teorii i praktyki, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2015, s. 295,

3.  Pytanie prawne sądu do Trybunału Konstytucyjnego. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2016, s. 300,

4. Konstytucja w państwie demokratycznym, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2017, s. 439 (wspólnie z S. Patyrą, M. Sadowskim),

5. „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018, nr 1, s. 250,

6. „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018, nr 4, s. 314,

7. Pytanie prawne sądu do Trybunału Konstytucyjnego. Wybrane zagadnienia, wyd. 2, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2018, s. 328,

8. Człowiek, gospodarka, społeczeństwo. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Babiakowi, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2019, s. 649 (wspólnie z T. Wallasem, K. Hajderem),

9. Socio-economic inequalities. Poland, Europe, World, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Środa Wielkopolska 2020, s. 169 (wspólnie z J. Babiakiem, A. Kisiołkiem)

Artykuły w czasopismach 

1. Premier w systemie organów władzy wykonawczej w Wielkiej Brytanii, "Biuletyn Rady Legislacyjnej", 1994, nr 2, s. 228-243,

2. Przyszły polski system wyborczy do Parlamentu Europejskiego w świetle prawa wspólnotowego i analizy prawnoporównawczej, "Przegląd Legislacyjny", 2003, nr 1 (wspólnie z S. Gebethnerem), s. 13-37,

3. Prawa wyborcze obywateli Unii Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, "Przegląd Europejski", 2003, nr 2, s. 87-102,

4. Europa-Wahlen in Polen, [w:] Europawahlen 2004 in Ostmitteleuropa, "Studien des Institiuts fűr den Donauraum und Mitteleuropa", 2004, nr 3 (wspólnie z S. Sulowskim),

5. Solidarna odpowiedzialność rządu w Wielkiej Brytanii, "Ius et Administratio", 2005, nr 1, s. 133-152,

6. Parytety i kwoty wyborcze a Konstytucja RP, „Przegląd Politologiczny”, 2011, nr 2, s. 67-78,

7. Okręg wyborczy w świetle samorządowego prawa wyborczego, „Studia Politologiczne”, 2011, vol. 22, Polskie wybory 1991-2011, red. A. Materska-Sosnowska, T. Słomka, Warszawa 2011, s. 177-192,

8. 2010 proposal for a modification of the electoral system for elections to the European Parliament, “Studies of Economic and Social Processes” 2011, Europe and the World at the beginning of the XXI Century, s. 59-71,

9. Prawo o wyborze papieża po nowelizacji z 2007 roku, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 2, s. 289-308,

10. Płeć a realizacja praw wyborczych, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie”, 2015, T. IX, s. 15-62,

11. Glosa do wyroku Wysokiego Trybunału, Wydział Ławy Królewskiej (High Court of Justice, Queen’s Bench Division Court), z dnia 3 listopada 2016 r., „Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2016, nr 5, s. 311-319,

12. Prawne i praktyczne aspekty zebrania podpisów jako element prawa zgłaszania kandydata w wyborach prezydenckich. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, “Studia Politologiczne” 2016, vol. 42, Instytucja prezydenta w Trzeciej Rzeczpospolitej. Model konstytucyjny i praktyka polityczna, red. T. Słomka, Warszawa 2016, s. 35-55,

13. The Harmonization of the electoral law for elections to the European Parliament. Selected Issues, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2016, nr 6, s. 95-113,

14. The Division of Competence in the Areas of State Security and Foreign Affairs within the Executive Branch in Light of the 1997 Constitution of the Republic of Poland, “Przegląd Strategiczny” 2017, s. 209-222,

15. Wybory jako demokratyczny sposób kreowania organów władzy publicznej a dobro wspólne, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, nr 1, s. 151-167,

16. Zasada proporcjonalności w samorządowym prawie wyborczym, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018, nr 4, s. 37-56,

17. Rada Sędziowska oraz Komisja Nominacyjna dla Anglii i Walii, „Przegląd Prawa i Administracji” 2019, CXIX, s. 181-194,

18. Proposal to Repeal the Fixed-term Parliaments Act 2011 in the UK Constitutional System, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2020, nr 6.

Rozdziały w pracach zbiorowych  

1. Polskie Stronnictwo Ludowe i w rządzie i w opozycji, [w:] Wybory ’97. Partie i programy wyborcze, red. S. Gebethner, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1997, s. 108-132,

2. Hasła do: Słownik Szkolny. Państwa Świata, red. T. Mołdawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998,

3. Przyszły polski system wyborczy do Parlamentu Europejskiego w świetle analizy prawno-porównawczej, [w:] Akcesja do Unii Europejskiej a Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, XLIII Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Polańczyk, 31 maja - 2 czerwca 2001 r., red. H. Zięba-Załucka, M. Kijowski, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2002, s. 24-44,

4. System wyborczy na urząd papieża w świetle Konstytucji Apostolskiej "Universi Dominici Gregis", [w:] Przestrzeń polityki i spraw wyznaniowych. Szkice dedykowane Profesorowi Januszowi Osuchowskiemu z okazji 75-lecia urodzin, red. B. Górowska, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2004, s. 529-546,

5. Podstawowe założenia polskiego prawa wyborczego do Parlamentu Europejskiego (wybrane problemy), [w:] Aktualne problemy prawa w Republice Słowackiej i Rzeczypospolitej Polskiej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Rzeszów, 19-21 kwietnia 2004 r., red. N. Bujňáková, J. Łukasiewicz, Rzeszów 2005, s. 459-468,

6. Prawo wyborcze do parlamentu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, [w:] Prawo wyborcze do parlamentów wybranych państw europejskich, red. S. Grabowska, K. Składowski, Zakamycze, Kraków 2006, s. 42-60,

7. European Citizen’s Electoral Rights and Free Movement of Persons in European Union, [w:] The 2004 Enlargment’s Influence on the labour market in European Union, red. J. Babiak, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań-Słubice 2007, s.107-116,

8. Formowanie rządu w Wielkiej Brytanii: wybrane problemy teorii i praktyki, [w:] Parlament, prezydent, rząd. Zagadnienia konstytucyjne na przykładach wybranych państw, red. T. Mołdawa, J. Szymanek, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008, s. 175-197,

9. Projekt bezpośrednich wyborów do brytyjskiej Izby Lordów, [w:] Prawo wyborcze i wybory. Doświadczenia dwudziestu lat procesów demokratyzacyjnych w Polsce, red. A. Stelmach, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2010, s. 271-281,

10. Główne kierunki ewolucji samorządowego prawa wyborczego w Polsce w latach 1990 – 2010, [w:] Władza lokalna w procesie transformacji systemowej, red. J. Babiak, A. Ptak, Kalisz-Poznań 2010, s. 69-85,

11. Konstytucyjne ramy kształtowania ustroju rolnego, [w:] Rolnictwo Wielkopolski w dwudziestoleciu 1990-2010, red. J. Babiak, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Środa Wielkopolska-Szreniawa 2011, s. 29-37,

12. Electoral Gender Quota Systems in European Perspective. The Principle of Equality versus Compensatory Measures, [w:] Some Issues on Women in Political Media and Socio-economic Space, red. I. Andruszkiewicz, A. Balczyńska-Kosman, WNPiD UAM, Poznań 2012, s. 29-39,

13. Ewolucja zaplecza doradczo-urzędniczego premiera jako element redefinicji brytyjskiego systemu rządów, [w:] Parlamentarny system rządów. Teoria i praktyka, red. T, Mołdawa, J. Szymanek, M. Mistygacz, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, s. 259-271,

14. Ramy prawne prowadzenia kampanii wyborczej do organów samorządu terytorialnego, [w:] Promocja i rywalizacja na poziomie samorządu terytorialnego, red. B. Nitschke, K. Glinka, Zielona Góra 2012, s. 64-81.

15. Ewolucja pozycji i kompetencji Trybunału Konstytucyjnego w Polsce po 1989 roku (wybrane zagadnienia), [w:] Przemiany demokratyczne w Polsce, red. A. Stelmach, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2013, s. 141-158,

16. Hung parliament. Konstytucyjne zasady tworzenia rządu przy braku jednopartyjnej większości parlamentarnej w brytyjskiej Izbie Gmin, [w:] Konstytucja – wybory – partie, red. A. Materska-Sosnowska, K. Urbaniak, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013, s. 163-181,

17. W sprawie europejskiej nowelizacji Konstytucji RP, [w:] 10 lat Polski w Unii Europejskiej, red. J. Babiak, Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Poznań – Środa Wlkp. 2014, s. 215-236,

18. Okręg wyborczy a realizacja zasady proporcjonalności i równości wyborów, [w:] Aktualne problemy prawa wyborczego, Seria: Acta Iuruduca Lebusana, vol. 1, red. B. Banaszak. A. Bisztyga, A. Feja-Paszkiewicz, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, s. 423-437,

19. Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego w świetle Konstytucji PRL oraz Konstytucji RP, [w:] Konstytucje polskie z 1952 i 1997 roku: tradycja, instytucje, praktyka ustrojowa, red. A. Materska-Sosnowska, T. Słomka, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015, s. 160-175,

20. Model polskiej skargi konstytucyjnej na tle porównawczym, [w:] Skarga konstytucyjna. Zagadnienia teorii i praktyki, red. K. Urbaniak, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2015, s. 11-35,

21. Trybunał Konstytucyjny jako sąd konstytucyjny, [w:] Pytanie prawne sądu do Trybunału Konstytucyjnego. Wybrane zagadnienia, red. K. Urbaniak, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2016, s. 15-42,

22. Podmiotowa przesłanka pytania prawnego, [w:] Pytanie prawne sądu do Trybunału Konstytucyjnego. Wybrane zagadnienia, red. K. Urbaniak, Poznań 2016, s. 127-146,

23. Zasady podziału władzy w Wielkiej Brytanii, [w:] Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 88-103,

24. Determinanty prawne, zwyczajowe i polityczne obsadzania urzędu sędziego Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, [w:] Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi, red. J. Adamowski, K. Kakareko, T. Wallas, Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Warszawa-Poznań 2016, s. 949-957,

25. Wielka Brytania, [w:] Niedemokratyczne wymiary demokratycznych wyborów, red. J. Szymanek, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016, s. 455-484,

26. Standardy europejskie zasady równości wyborów a polskie prawo wyborcze i praktyka ustrojowa, [w:] Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP: Polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Wydawnictwo Adam Marszalek, Kielce 2017, s. 510-524,

27. Immunitet parlamentarny w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, [w:] Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich, red. S. Grabowska, J. Juchniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 310-322,

28. Konstytucyjna zasada proporcjonalności wyborów i jej implementacja w prawie wyborczym do Sejmu RP, [w:] Konstytucja w państwie demokratycznym, red. S. Patyra, M. Sadowski, K. Urbaniak, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2017, s. 211-241,

29. Wybór spikera brytyjskiej Izby Gmin w świetle prawa, zwyczajów i praktyki parlamentarnej, [w:] Dookoła Wojtek… Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi, red. R. Balicki, M. Jabłoński, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Prawnicza, Wrocław 2018, s. 633-644,

30. Między kulturą polityczną a kulturą prawną. O roli i znaczeniu konwenansów konstytucyjnych w ustroju Wielkiej Brytanii, [w:] Kultura polityczna. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, red. A. Stelmach, M. Lorenc, M. Łukaszewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2018, s. 329-336,

31. Trybunał Konstytucyjny jako sąd konstytucyjny, [w:] Pytanie prawne sądu do Trybunału Konstytucyjnego. Wybrane zagadnienia, red. K. Urbaniak, wyd. 2, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2018, s. 15-44,

32. Podmiotowa przesłanka pytania prawnego, [w:] Pytanie prawne sądu do Trybunału Konstytucyjnego. Wybrane zagadnienia, red. K. Urbaniak, wyd. 2, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2018, s. 133-152,

33. Geneza polskiego system wyborczego do Parlamentu Europejskiego, [w:] Człowiek, gospodarka, społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Babiakowi, red. T. Wallas, K. Urbaniak, K. Hajder, Wydawnictwo Naukowe WNPiD, Poznań 2019, s. 552-562,

34. Constitutional principle of equity. Selected aspects, [w:] Socio-economic inequalities. Poland, Europe, World, red. J. Babiak, A. Kisiołek, K. Urbaniak, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Środa Wielkopolska 2020, s. 11-18.

Recenzje: 

1. (rec.) A. Bisztyga, Oddziaływanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na wewnętrzny porządek prawny Zjednoczonego Królestwa, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, Katowice 2008, s. 376, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, nr 1, s. 253-258,

2. (rec.) V. Bogdanor, Coalition and the Constitution, Hart Publishing, Oxford 2011, s. 148, “Przegląd Sejmowy” 2012, nr 2, s. 243-247,

3. (rec.) Ł. Daniel, Izba Lordów w parlamentaryzmie brytyjskim, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, s. 376, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 4, s. 159-164.

Inne: 

1. Głos w dyskusji, [w:] Prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej i problem akcesji Polski do Unii Europejskiej. XIV Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Olsztyn  25-27 kwietnia 2002 r., red. A. Sylwestrzak, Olsztyn 2003,

2. Głos w dyskusji, [w:] Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Rzeszów 3-4 kwietnia 2006 r., red. S. Grabowska, R. Grabowski, Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, Rzeszów 2006, s. 101-102,

3. Życie i dzieło, [w:] Konstytucja – wybory – partie, red. A. Materska-Sosnowska, K. Urbaniak, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013, s. 11-16, (wspólnie z A. Materską-Sosnowską).

4. System instytucjonalny Unii Europejskiej, [w:] J. Babiak, W. Borejko, A. Kisiołek (red.),  Wybrane zagadnienia gospodarki Polski i Ukrainy, Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Międzynarodowy Uniwersytet Nauk Ekonomicznych i Humanistycznych w Równem, Środa Wielkopolska – Równe 2018, s. 38-63 (podręcznik),

5. Unia Europejska – wymiar gospodarczy, [w:] J. Babiak, W. Borejko, A. Kisiołek (red.),  Wybrane zagadnienia gospodarki Polski i Ukrainy, Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Międzynarodowy Uniwersytet Nauk Ekonomicznych i Humanistycznych w Równem, Środa Wielkopolska – Równe 2018, s. 64-77 (podręcznik).

6. Konklawe w październiku 1978 roku. Kulisy wyboru papieża Jana Pawła II, [w:] Święty Jan Paweł II w stulecie urodzin, Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, Poznań 2020

Nauka

  • Prawo konstytucyjne
  • Ustrojoznawstwo
  • Prawo wyborcze
  • Prawo międzynarodowe i europejskie
  • System ustrojowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
  • Ramy prawne systemu bezpieczeństwa narodowego

Dydaktyka

  • System bezpieczeństwa narodowego
  • Instytucje prawa wyborczego
  • Organizacja i techniki służby zagranicznej