Prof. UAM dr hab.Beata Przybylska-Maszner

pbn_logo

Biogram

Absolwentka europeistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w Département de Sciences Juridiques Université Nancy 2 w zakresie prawa Unii Europejskiej (DEA, Diplôme d’Études Approfondies – droit communataire). Pracę doktorską zatytułowaną Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony obroniła w roku 2004. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Sekretarz redakcji i zastępca redaktora naczelnego czasopisma Rocznik Integracji Europejskiej (www.rie.amu.edu.pl). Przewodnicząca oddziału poznańskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Członkini Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Zastępca dyrektora Centrum Dokumentacji Europejskiej przy WNPiD UAM w Poznaniu. Ekspert Sieci Team Europe w Polsce - projekt koordynowany jest przez Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji Społecznej Komisji Europejskiej. W latach 2001 – 2019 Wiceprezes Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej. Członkini EISA, a także PTSM i PTNP – oddziały w Poznaniu. Uczestniczy w pracach rady redakcji czasopisma „International Relations and Diplomacy”. Recenzentka w czasopiśmie „Przegląd Europejski”, „Rocznik Europeistyczny”, „Przeglądzie Zachodnim”, „Studiach Politycznych ISP PAN”. Kierownik studiów podyplomowych „Ewaluacji, kontroli i audytu projektów unijnych”.

Swoje zainteresowania badawcze koncentruję wokół zagadnień związanych z instytucjonalizacją w procesie integracji europejskiej; wspólną polityką zagraniczną, bezpieczeństwa i obrony UE; działaniami zewnętrznymi UE, w szczególności jej relacjami z państwami afrykańskimi.

Więcej informacji: http://przybylska-maszner.eu/

Publikacje

 • T. Wallas, R. Fiedler, B. Przybylska-Maszner (ed.), The European Union and Central Asia: Cooperation in Transition, Logos-Verlag, Berlin 2018.
 • Z. Czachór, B. Przybylska-Maszner, A. Jaskulski (eds.), The changing perspective of the European integration process In the Multi-Speed European Union, Faculty of Political Science and Journalism Adam Mickiewicz University, Poznań 2017.
 • B. Przybylska-Maszner, M. Musiał-Karg, T. Brańka (ed.), Double reunification through the European Union’s Education Policy, Faculty of Political Science and Journalism Adam Mickiewicz University, Poznań 2016 (ss.1-121). A. Potyrała, B. Przybylska-Maszner, S. Wojciechowski (eds.), Relations between the European Union and Egypt after 2011 – determinants, areas of co-operation and prospects, Logos, Berlin 2015 (ss. 1-218), ISBN 978-3-8325-4048-2.
 • B. Przybylska-Maszner (red.), Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2014 (ss.1-296), ISBN 978-83-62907-54-0.
 • M. Rewizorski, B. Przybylska-Maszner, System instytucjonalny Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony. Aspekty polityczne i prawne, Difin, Warszawa 2012, (ss. 1-486), ISBN 978-83-7641-752-3.
 • B. Przybylska-Maszner (ed.), The Arab spring, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2011 (ss.1-294), ISBN 978-83-62907-16-8.
 • B. Przybylska-Maszner (red.), Misje cywilne Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2010 (ss. 1-312), ISBN 978-83-60677-87-2.

------

 • Przybylska-Maszner B. (2019). EU-NATO Partnership in 2017–2018 – Towards a New Model of Effective Response to Threats, “Przegląd Strategiczny”, 12/2019, p. 103-115.
 • Przybylska-Maszner B. (2019). Udział Polski w mechanizmach współpracy Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa i obrony. W: A. Wejkszner, S. Wojciechowski, (red.), Współczesne bezpieczeństwo Polski. Wymiar instytucjonalny. Warszawa: Difin, s. 113-146.
 • Przybylska-Maszner B. (2018). Rada Europejska w procesie przekształceń strukturalnych 1961-1977. "Rocznik Integracji Europejskiej" nr 12, s. 27-40.
 • Przybylska-Maszner B. (2018). Współpraca międzyinstytucjonalna UE-NATO – nowe ramy na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych UE. „Krakowskie Studia Międzynarodowe", nr 4, s. 69-85.
 • Przybylska-Maszner B. (2017). Społeczny wymiar działań polskich organizacji pozarządowych, (w:) C. Trosiak (red.) Tradycje pracy organicznej w Wielkopolsce i jej współczesne oblicza, Poznań 2017.
 • B. Przybylska-Maszner, Udział Polski w misjach i operacjach wojskowych Unii Europejskiej w Afryce [Poland’s participation in EU missions and military operations in Africa], “Przegląd Politologiczny”, 3/2016, pp. 7-22.
 • B. Przybylska-Maszner, Europejski Fundusz na rzecz Demokracji – założenia, możliwości, efekty [European Endowment for Democracy – premises, possibilities, outcomes], “Rocznik Europeistyczny”, Wrocław 2016.
 • B. Przybylska-Maszner, Unia Europejska wobec państw Bliskiego Wschodu – uwarunkowania współpracy, współzależności, rywalizacja [The European Union towards the Middle East countries – conditions of cooperation, interdependence, competition] (in:) P. Osiewicz (red.) Stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu, Difin, Warszawa 2016.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 • Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych
 • Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej
 • Relacje państw afrykańskich z Unią Europejską
 • Zagadnienia dotyczące wybranych aspektów systemu instytucjonalnego UE
 • Organizacje pozarządowe w procesie integracji Polski z UE, w szczególności zagadnienia związane z wdrażaniem środków UE

Projekty badawcze w trakcie realizacji

 • 2016-2020 „Rada Europejska w procesie kształtowania kompetencji formalnych i nieformalnych w zakresie działań zewnętrznych Unii Europejskiej”, projekt realizowany w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki – środki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr 2015/19/B/HS5/00131, funkcja w projekcie: kierownik projektu.
 • 2018 -2021 Jean Monnet Centre of Excellence “EU EX/ACT EU external actions in the contested global order – (In)coherence, (dis)continuity, resilience”, funkcja w projekcie: wykonawca
 • 2017-2020 NORTIA - Network on Research and Teaching in EU Foreign Affairs. Erasmus+ network, encompassing ten institutions, led by Dr. Heidi Maurer and Dr. Gergana Noutcheva (Maastricht University), funkcja w projekcie: wykonawca http://www.eufp.eu/partners

Projekty badawcze zakończone

 • Udział w projekcie Model Science Shop POWR 04.01.00-00-IH04/16
 • 2015-2018 „Unia Europejska wobec Azji Środkowej - uwarunkowania regionalne i międzynarodowe” - udział w projekcie realizowanym w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki finansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, UMO-2014/15/B/HS5/01591, funkcja w projekcie: wykonawca
 • 2014-2017 - Jean Monnet Chair LLP, The changing perspective of the European integration process in the Multi-Speed European Union, nr grantu 553533-EPP-1-2014-1-PL-EPPJMO-CHAIR, funkcja w projekcie: wykonawca.
 • 2013-2015 Jean Monet Programme LLP, EDUPOL module „The European Integration Process. The double reunification through the EU Education Policies (1948-2012)”, (wykonawca)
 • 2013–2014 „Unia Europejska wobec procesów transformacyjnych w Egipcie po roku 2011” – udział w projekcie realizowanym w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki finansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NN 2012/05/B/HS5/005 (wykonawca)
 • 2011-2014 – „Wojskowe zaangażowanie operacyjne Unii Europejskiej w rozwiązywanie konfliktów w Afryce – analiza politologiczno-prawna” – projekt indywidualny finansowany ze środków WNPiD
 • 2012-2013 „Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na progu XXI wieku”– udział w projekcie realizowanym w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki finansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NN 116455040 (wykonawca)
 • 2012-2013 „Zarządzanie procesem integracji europejskiej w dobie kryzysu” grant badawczy realizowany w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk – Zakład Europeistyki – sfinansowany ze środków PAN pozyskanych z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wykonawca)
 • VI. 2011-III. 2012 –przygotowanie i koordynacja projektu badawczego „The Arab Spring” – finansowanie ze środków WNPiD
 • 2011 – udział w międzynarodowym projekcie badawczym „De-bordering, re-bordering and symbols on the European boundaries” współfinansowanym ze środków Collegium Polonicum w Słubicach i European University Viadrina, Frankfurt (Oder)
 • 2010 – 2011 – udział w projekcie „Priorytety prezydencji na przykładzie przygotowań Polski do przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Analiza politologiczna”. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NN 116329139 (wykonawca)
 • VI. 2009-XII. 2010 – przygotowanie i koordynacja projektu badawczego „Operacje Unii Europejskiej w obszarze Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w latach 2003-2009” – finansowanie ze środków WNPiD
 • 2006-2009 – udział w projekcie Pracowni Badań nad Integracją Europejską WNPiD oraz Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej zatytułowanym „Integracja versus atomizacja” –
 • interdyscyplinarne konwersatorium badawcze oraz interdyscyplinarna grupa badawcza – finansowanie WNPiD UAM
 • 2007 – udział w projekcie zespołu badawczego Zakładu Stosunków Strategicznych „Współczesne aspekty terroryzmu” – finansowanie WNPiD UAM
 • 2004-2006 – udział w projekcie zespołu badawczego w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych INPiD „Węzłowe problemy bezpieczeństwa międzynarodowego” – finansowanie WNPiD UAM
 • 2005 – koordynator merytoryczny projektu międzynarodowego „Globalisation, threats and opportunities” – seria videokonferencji z udziałem studentów stosunków międzynarodowych ze Stanów Zjednoczonych, Węgier, Francji, Polski
 • 2005 – grant badawczy WNS na prowadzenie badań naukowych związanych z projektem „Koncepcja Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa UE – aspekty dysfunkcjonalne” (wizyta studyjna w instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa europejskiego – wywiady oraz kwerenda w księgozbiorze biblioteki na Université de Paris II – Francja – Paryż, termin: 1-21.06.

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Prawo europejskie
 • Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne UE
 • Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony UE
 • Polityka bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie
 • Programy i fundusze Unii Europejskiej
 • Unia i jej wschodni sąsiedzi –zajęcia w ramach Jean Monnet Centre
 • Historia integracji europejskiej – studia podyplomowe
 • Edukacja europejska – studia podyplomowe
 • International Political Relations
 • Legal and Financial Instruments of the EU for Cross-border Cooperation