Prof. UAM. dr hab.Cezary Trosiak

pbn_logo

Biogram

Studia magisterskie z socjologii ukończył w roku 1984 w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1992-1993 pracownik badawczy w Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu. Pracę doktorską na temat Pogranicze polsko-niemieckie po drugiej wojnie światowej (lata 1945-1995) obronił na Wydziale Nauk Społecznych w roku 1998. W roku 2016 rada naukowa Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznania nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie cyklu artykułów i monografii Górny Śląsk między regionalizmem autonomią a separatyzmem.   W latach zatrudniony 1998 -2019 na stanowisku adiunkta, a od roku 2017 na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (od 2008 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa). W roku 2017 pełni funkcję Dyrektora Centrum Dokumentacji Europejskiej (CDE). Od roku akademickiego 2019/2020 zatrudniony w Zakładzie Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Publikacje

 • Monografia: C. Trosiak, Górny Śląsk między regionalizmem autonomią a separatyzmem., Poznań 2016

Współredaktor pięciu tomów serii wydawniczej Mniejszości-Migracje-Wielokulturowość: 

 • A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, (red.), Między lękiem a nadzieją. Dziesięć lat Funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (2005-2015), Poznań, 2015,
 • A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, (red.), Migranci i mniejszości jako obcy i swoi w przestrzeni polityczno-społecznej, Poznań, 2019.
 • A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, (red.), Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości, Poznań, 2016,
 • A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, (red.), Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością i migracjami w XXI w., Poznań, 2018,
 • A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, (red.), Między tolerancją a niechęcią. Polityka współczesnych państw europejskich wobec migrantów i mniejszości, Poznań, 2017,

Współredaktor tomu:

 • C. Trosiak, V., Julkowska, B. Hordecki, (red.), Tradycja pracy organicznej w Wielkopolsce i jej współczesne oblicza, Poznań 2017

Artykuły naukowe:

 • Trosiak C. (2016). Ewolucja stosunku społeczeństwa polskiego do imigrantów i uchodźców po roku 1989 w świetle wyników badań Centrum Badania Opinii Społecznej w: red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości. Migracje i mniejszości, Poznań 2016,
 • Trosiak C. (2017). The role of ethno-regional parties in European integration. Is it a distractor or a catalyst? "Rocznik Integracji Europejskiej” nr 11., s. 355-368. ISSN 1899-6256,
 • Trosiak C. (2017). Wolny Sojusz Europejski (WSE)/European Free Alianze (EFA) wyrazicielem "aspiracji niereprezentowanych", w: red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Między tolerancją a niechęcią. Polityka współczesnych państw europejskich wobec migrantów i mniejszości, Poznań 2017,
 • Trosiak C. (2017). Organizacje pozarządowe w Polsce po roku 1989 fundamentem społeczeństwa obywatelskiego. Perspektywa ogólna i lokalna, w: red. C. Trosiak, V. Julkowska, B. Hordecki, Tradycja pracy organicznej w Wielkopolsce i jej współczesne oblicza. Przykład Ziemi Kościańskiej, Poznań 2017.
 • Trosiak C. (2018). Śląski „etnoregionalizm” w latach 1848-1922 w: red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością  i migracjami w XXI wieku, Poznań 2018
 • C. Trosiak, Górny Śląsk między nacjonalizmem polskim i niemieckim  (1918-1922), w red. B Linek, Europa po wielkiej wojnie, Gliwice-Opole 2019,
 • Trosiak C. (2019). Użyteczność kategorii „obcy”  i „zderzenie kultur” w badaniach nad migracjami – perspektywa socjologiczna,  w: red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Migranci i mniejszości jako obcy i swoi w przestrzeni polityczno-społecznej, Poznań 2019.
 • Trosiak C. (2020) Polexit w świetle wyników badań opinii publicznej, „Politeja”, Nr 3(66), 2020, s. 277-292.

Nauka

Zainteresowania badawcze: stosunki polsko-niemieckie, mniejszość niemiecka w Polsce, procesy transformacji społeczno-kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, społeczne skutki członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej. Autor pracy Kształtowanie się pogranicza polsko-niemieckiego po II wojnie światowej i innych artykułów poświęconej tej problematyce.  W latach 1999 – 2008 rezydent w Collegium Polonicum, członek zespołów badawczych zajmujących się badaniem problematyki pogranicza polsko-niemieckiego. Współautor raportu z badań Bordering the Other. Mutual Relations of Poland and Germany from a Mutlidisciplinary Perspective. Innym obszarem jego zainteresowań badawczych jest regionalizm i tożsamość regionalna. Efektem tych zainteresowań jest szereg artykułów i monografia poświęcona górnośląskiemu regionalizmowi pt. Górny Śląsk między regionalizmem autonomią a separatyzmem. W ostatnich latach jego zainteresowania badawcze dotyczą również problematyki społeczno-politycznych konsekwencji procesów migracyjnych we współczesnej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu tych procesów w Polsce. Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklicznej konferencji Migracje-Mniejszości-Kulturowość organizowanej od 2015 roku przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Projekty i programy badawcze

W latach 2006 – 2017 z ramienia UAM byłem koordynatorem programu Erasmus IP (od 2014 Erasmus+), który był realizowany przez konsorcjum składające się z  Hochschule für Wirtschaft und Recht z Berlina,  Linnenunoversitat Kalmar z Växjö (Szwecja), Hogeschool z Gent (Belgia) oraz  Fachhochschule Kärnten z Villach (Austria).

Wraz z prof. Andrzejem Saksonem i prof. Anitą Adamczyk w październiku 2017 roku złożyliśmy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosek o dofinasowanie projektu: Migracje, wielokulturowość, mniejszości. Migracje trwały proces czy fenomenwniosek otrzymał dotację.

Popularyzacja nauki

W dniu 2 czerwca 2017 odbyła się, zorganizowana przeze mnie  konferencja naukowa pt. Tradycja pracy organicznej w Wielkopolsce i jej współczesne oblicza. Przykład Ziemi Kościańskiej. Jednym z celów konferencji było podsumowanie 20 lat działalności Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego, którego pracami od początku kieruję. 

Byłem współorganizatorem debaty nt. Jakiego pomnika nazistowskich deportacji Wielkopolan nam potrzeba zorganizowanej przez Związek Miast Polskich, miasto Poznań i Fundację Konrada Adenauera.  Debata odbyła się na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w dniu 8 grudnia 2017.

We współpracy z Uniwersytetem im. Marii Curie-Skłodowskiej i Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie w okresie od lutego do kwietnia 2018 roku współorganizowałem turniej Debat Oksfordzkich: pt "Team Europe & the art of debate". Finaliści turnieju (po 8 studentów z obu uczelni) uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Brukseli.

W dniu  24 maja 2018 CDE WNPiD współorganizowało z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej Dialog Obywatelski: pt„Demokracja polega na zaangażowaniu" z pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Efektem tego spotkania będzie wizyta 8 studentów naszego Wydziału w Komisji Europejskiej i spotkanie z Fransem Timmermansem w dniu 6 lutego 2019.

W dniach 22-23  listopada 2018 uczestniczył  w spotkaniu: Trainig seminar Europeam Dokumentation Centres w Brukseli. W trakcie tego seminarium przybliżyłem jego uczestnikom specyfikę działalności CDE WNPiD oraz brałem udział w pracach grupy roboczej: Citizens’ Dialogues.

Jest członkiem trzech stowarzyszeń naukowych: 

1. Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP),

2. Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej (OBiEE),

3. Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich (PTSE).

Dydaktyka

Przedmioty wykładane:

 • Socjologia ogólna, wykłady i ćwiczenia,
 • Pracownia badań społecznych – zajęcia prowadzone metodą projektu
 • Państwa Europy Środkowo-Wschodniej w procesie transformacji społeczno-ustrojowej – konwersatorium,
 • Mniejszość niemiecka w Polsce – wykład konwersatoryjny,
 • Fundusze strukturalne Unii Europejskiej -  wykłady
 • Polska – Unia Europejska – konwersatorium,
 • Metodologia badań politologicznych – wykłady i ćwiczenia
 • Podstawy badań politologicznych - wykłady

Nagrody

 • w roku 2008 za działalność oświatową  na rzecz młodzieży szkolnej z terenu powiatu kościańskiego  został uhonorowany  przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu brązowym Medalem Komisji Edukacji Narodowej
 • w roku 2009 otrzymał Nagrodę Zespołową I stopnia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za działalność organizacyjną na rzecz społeczności akademickiej wydziału w roku akademickim 2008/2009
 • w roku 2013 otrzymał Nagrodę Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za działalność organizacyjną na rzecz społeczności akademickiej wydziału
 • w roku 2019 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego przyznało  srebrny medal Labor Omnia Vincit, za krzewienie idei pracy organicznej
 • Zainteresowania

  • Trekking wysokogórski
  • Fotografia
  • Montaż filmowy