DrPaweł Łokić

Paweł Łokić
starszy wykładowca

Biogram

Starszy wykładowca w Zakładzie Komunikacji Społecznej. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Pierwszy doktor w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach, który uzyskał stopień naukowy broniąc swoją rozprawę w Poznaniu, w październiku 2019 roku.

Laureat konkursu „DOKTORAT ‘19” organizowanego przez Polskie Towarzystwa Komunikacji Społecznej na najlepszą rozprawę poświęconą tematyce medioznawczej obronioną w danym roku kalendarzowym. Pilny obserwator i badacz szeroko pojmowanego procesu komunikowania masowego, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska nowych mediów i technologii internetowych. Prywatnie wielki pasjonat kinematografii i kultury popularnej.

Jest autorem kilku artykułów naukowych poświęconych miejscu dziennikarza i dziennikarstwa we współczesnym świecie nowych technologii. Wziął udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych, organizował również szereg wydarzeń o charakterze naukowym: od IV Ogólnopolskiego Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, przez lokalne konferencje, aż po szkolenia przeznaczone dla środowisk doktoranckich i studenckich.

Zaangażowanie w pracę dydaktyczną realizuje na Wydziale od pierwszego roku studiów doktoranckich. Jest autorem przedmiotu fakultatywnego „Dziennikarz w obiektywie. Obraz zawodu w kulturze popularnej”, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem studentów WNPiD.

W latach 2014-2016 był członkiem polskiego zespołu wykonawców grantu międzynarodowego, realizowanego we współpracy z Uniwersytetem w Zurychu. Jako wykonawca dokonał analizy ilościowej kilkuset przekazów telewizyjnych i prasowych opublikowanych w Polsce pod kątem komunikacji populistycznej. Jest również jednym z współautorów programu kształcenia dla międzynarodowego kierunku studiów International Journalism and Social Communication, otworzonego w 2017 roku na WNPiD.

Publikacje

Wybrane publikacje:

  • Aktywność polskich dziennikarzy w serwisie Twitter – analiza wybranych przypadków”, „e-politikon”, Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, nr 12, Warszawa
  • „Telewizyjne debaty parlamentarne a pararelizm polityczny polskich mediów – analiza porównawcza wybranych przekazów w telewizji i prasie”, „e-politikon”, Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, nr 17, Warszawa 2016.
  • „Celebryckość dziennikarzy, jako funkcja komodyfikacji formatów informacyjno-publicystycznych”, „Rocznik Bibliograficzno-Prasoznawczy” Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Kielcach, nr 8/19, Kielce 2016.
  • Nowe media i dziennikarstwo. Galopująca ewolucja komunikacji masowej”, Wydawnictwo Naukowe WNPiD: Poznań 2020 (w przygotowaniu).

Nauka

Dr Łokić prowadzi na WNPiD seminaria dyplomowe (I stopień) przewidziane dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Zakres tematyczny seminarium rozciąga się od klasycznych badań nad mediami i komunikacją społeczną, przez problematykę nowych mediów, aż do związków kultury popularnej ze współczesnymi społeczeństwami i systemem mediów masowych.

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

· Twitter jako platforma autopromocji użytkowników – analiza wybranych przypadków;

· Wybrane aspekty przemian komunikacji w nowych mediach masowych;

· Komunikacja zapośredniczona przez komputer i jej cechy wyróżniające;

· Kreowanie wizerunku celebrytów w mediach społecznościowych;

· Film jako narzędzie kreowania oczekiwań w stosunku do przedstawicieli zawodu dziennikarza;

· Postawy wobec odmienności – analiza komunikacji w mediach społecznościowych;

· Hejt i mowa nienawiści w internecie;

· Nowe fenomeny komunikacji internetowej – trolling, memy, hejt, etc.

Zainteresowania pozanaukowe

Oprócz doświadczenia akademickiego Paweł Łokić posiada również doświadczenie dziennikarskie. Jeszcze w czasach studiów licencjackich współtworzył nieistniejący już portal journalism.pl, dedykowany dla młodych studentów dziennikarstwa. Był również członkiem zespołu filmowego działającego przy Fundacji Universitatis Posnanienis (obecnie Jeden Uniwersytet), dla której przygotowywał relacje i materiały z wydarzeń takich jak Juwenalia, czy Wielkie Grillowanie UAM.

W 2011 roku współpracował z UEFA w ramach organizacji największej imprezy sportowej w Polsce - EURO 2012. W ramach projektu „UEFA HB Talent-Programme” realizowanym we współpracy z WNPiD został zatrudniony na stanowisku Commentary Support, gdzie współpracował z najlepszymi sprawozdawcami sportowymi na świecie.

W 2013 roku był jednym z pierwszych członków redakcji „Kuriera Akademickiego” – programu poświęconego społeczności studenckiej produkowanego do dzisiaj na zlecenie TVP Poznań.

W czasie studiów doktoranckich był również dwukrotnie nominowany przez studentów WNPiD do nagrody dla najlepszego młodego dydaktyka. Obecnie realizuje swoje zainteresowania filmowe, jako publicysta portalu poświęconego kulturze popularnej FSGK.PL