Prof. UAM dr hab.Szymon Ossowski

Prodziekan ds. studenckich, profesor uczelni

pbn_logo

Biogram

 • Absolwent politologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie dwóch specjalności: samorządowa i marketing polityczny (praca magisterska „Kodeksy Honorowe a Wojsko Polskie”, promotor prof. dr hab. Jacek Sobczak, 2001).
 • Doktor nauk humanistycznych zakresie nauk o polityce (rozprawa doktorska” „Etyka polityczna liberalnej demokracji a postawy etyczne polityków polskich”, promotor prof. UAM dr hab. Ryszard Paradowski, 2007).
 • Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauki o polityce i administracji (cykl publikacji: „Instytucjonalne podmioty komunikowania politycznego trzeciej ery w Polsce”, 2019).
 • Członek zespołu badawczego zajmującego się badaniem zawartości mediów CAST (cast.info.pl) - Content Analysis System for Television – na WNPiD UAM.
 • Uczestnik programu stypendialnego „Attraction of foreign scholars” w Kazachskim Narodowym Uniwersytecie im. Al-Farabi w Ałmacie KAZNU, 14-29 września 2014 roku.
 • W latach 2003-2007 pracownik Izby Skarbowej w Poznaniu – działów odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową oraz public relations, pełniący obowiązki rzecznika prasowego (2006-2007).
 • Członek, a do 2006 roku Przewodniczącego Rady Osiedla Żegrze - jednostki pomocniczej miasta Poznania.
 • Od 2007 roku kieruje jako nadawca (i redaktor naczelny) lokalnym programem telewizyjnym Ratajska Telewizja Kablowa.
 • Współautor projektu RoweLOVE Rataje – koncepcji ścieżek pieszych i rowerowych, która zajęła drugie miejsce w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2014.
 • Członek Zespołu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 przy Urzędzie Miasta Poznania odpowiedzialnego za opracowanie nowych zasad PBO i stworzenie nowego regulaminu dla PBO17.
 • Od kilku lat regularnie występuje w roli eksperta i komentatora bieżących wydarzeń politycznych w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich.
·

Publikacje

Najważniejsze publikacje:

 • S. Ossowski, Etyka polityczna liberalnej demokracji w Polsce, Wydawnictwo Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 2008, ss. 159.
 • S. Ossowski, Dziennikarz versus specjalista ds. public relations - toksyczny związek czy małżeństwo z rozsądku?, w: „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2009, nr 4, s. 81-95.
 • S. Ossowski Ucieczka od wartościowania” - próba obiektywizacji pola badawczego
  i zapewnienia „naukowości” w badaniach politologicznych
  ,
  w: „Teoretyczne
  i metodologiczne wyzwania badań politycznych w Polsce”, Lublin 2009, s. 109-123
 • S. Ossowski, A. Stępińska, Polski dziennikarz – niezależny altruista?, w: „Etyka w mediach vol.5”, pod. red. W. Machury, Poznań – Opole 2010, s. 35-45.
 • S. Ossowski, A. Stępińska, Dziennikarze polscy – między mitem „czwartej władzy”
  a świadomością misji
  , w: „Media – czwarta władza?”, pod red. R. Kowalczyka i W. Machury, Poznań – Opole 2010, s. 55-66.
 • S. Ossowski, W kierunku urynkowienia. Zagrożenia dla liberalnej demokracji w Polsce, Poznań 2011, ss. 201.
 • A. Stępińska, S. Ossowski, Społeczne oczekiwania a autostereotyp dziennikarzy polskich w XXI wieku, w: „Stereotypy w obszarze społecznym i politycznym” pod red. B. Pająk, Poznań 2011, s. 33-46.
 • A. Stępińska, S. Ossowski, Kariera, kontrola, służba społeczna – postawy różnych pokoleń polskich dziennikarzy, w: „Studia nad dziennikarstwem”, pod red. I. Hofman i K. Plewki, Lublin 2011, s. 43-61.
 • A. Stępińska, S. Ossowski, Dziennikarze w Polsce: wartości, priorytety i standardy zawodowe, w: „Studia Medioznawcze” 2011, nr 1, s. 17-28.
 • S. Ossowski, Telewizyjne debaty prezydenckie w Polsce w 2010 roku,  w: „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2011, nr 27, s. 41-57.
 • S. Ossowski B. Biskup, Porównanie relacjonowania kampanii wyborczej w regionalnych wydaniach Gazety Wyborczej i Polska, The Times  - analiza porównawcza relacjonowania kampanii w wybranych regionach, w: „WYBORY SAMORZĄDOWE W MEDIACH REGIONALNYCH. Dzienniki regionalne i telewizyjne audycje wyborcze jako platformy komunikacji politycznej”, pod redakcją A. Hess i M. Mazura, Katowice 2012, s. 83-101.
 • B. Biskup, S. Drobczyński, S. Ossowski, Komitety wyborcze w nieodpłatnych regionalnych audycjach telewizyjnych – założenia i podstawowe wyniki badań, w: „WYBORY SAMORZĄDOWE W MEDIACH REGIONALNYCH. Dzienniki regionalne i telewizyjne audycje wyborcze jako platformy komunikacji politycznej”, pod redakcją A. Hess i M. Mazura, Katowice 2012, s. 103-121.
 • B. Biskup, K. Churska-Nowak, S. Drobczyński, A. Hess, M. Kolczyński, M. Mazur,
  S. Ossowski, D. Piontek, Relacjonowanie wyborów w mediach regionalnych w Polsce w 2010 roku, w: „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 3, s. 233-247.
 • A. Stępińska, S. Ossowski, L. Pokrzycka, L. Nowak, The Journalists and Journalism of Poland, w: „The Global Journalism in the 21st Century”, pod red. D.H. Weavera i L. Willnata, Nowy Jork i Londyn 2012, s. 255-266.
 • A. Stępińska, S. Ossowski, Three Generations Of Polish Journalists, w: „Journalism Studies” 2012, nr 5-6, s. 857-867 .
 • S. Ossowski, Tabloidyzacja audycji informacyjnych – przyczynek do badań,
  w: „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2013, nr 1, s. 173 – 182.
 • D. Piontek, B. Hordecki, S. Ossowski, Tabloidyzacja dyskursu politycznego w polskich mediach, Poznań 2013, ss. 170.
 • S. Ossowski, DZIENNIKARZ – CELEBRYTA, CZYLI BOHATER WŁASNEGO SHOW,
  e-Politikon, 2014, numer XII , s. 201 – 224.
 • S. Ossowski, D. Piontek, Co tam, Panie, w polityce? Politycy w programach publicystycznych, w: „Zeszyty Prasoznawcze” 2014, nr 2/218, s. 234-250.
 • D. Piontek, S. Ossowski, Politycy i dziennikarze. Sojusznicy czy wrogowie? w: „Marketing polityczny w gorsecie mediów”, pod red. R. Wiszniowskiego i A. Kasińskiej-Metryki, Toruń 2014, s.42-53.
 • S. Ossowski, Błędy i wypaczenia czyli o przyczynach porażki Ryszarda Grobelnego
  w poznańskich wyborach samorządowych w 2014 roku
  , w: „Przegląd Politologiczny” 2015 nr 2, s. 75-86.  Wersja angielska tekstu: S. Ossowski, How David triumphed over Goliath: the course of the electoral campaign for Poznań’s local government in 2014, w: „Roczniki Nauk Społecznych” 2015 , Vol. 7(43), Issue 3, s. 41-52.
 • S. Ossowski, D. Piontek, Co się wydarzyło w Poznaniu? Wybory prezydenckie 2014 i koniec pewnej epoki, w: „Od marketingu samorządowego do prezydenckiego”, pod. red. A. Kasińskiej-Metryki, R. Wiszniowskiego, M. Molendowskiej, Kielce 2015, s. 139-152.
 • S. Ossowski. (red.) Kryzys liberalnej demokracji w Europie i próby jego zażegnania. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 227
 • S. Ossowski, Strategie wyborcze Ryszarda Grobelnego i Jacka Jaśkowiaka w ponownym głosowaniu w świetle badań exit poll, w: „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2016, nr 3, s. 163 – 176.
 • S. Ossowski, Wpływ ruchów miejskich na wynik poznańskiej samorządowej kampanii wyborczej w 2014 roku, w: „Wpływ społeczny. Konteksty i zastosowania badawcze”,
  pod. red. B. Patkowskiej – Pająk, Poznań 2016, s. 133 – 143.
 • S. Ossowski, D. Piontek, Wprowadzenie. Nowe media i zmiany w naturze komunikowania, w: „Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii”, pod. red. D. Piontek i S. Ossowskiego, Poznań 2017, s. 9-19.
 • S. Ossowski,  A Civic Budget as a form of civil participation, or an institutional PR tool. The Civic Budget in the City of Poznań, w: “Przegląd Politologiczny” 2017,  nr 4, s. 159 – 172.
 • S. Ossowski, The issue of surreptitious advertising in Polish media. Analysis in the scope of media studies and legal issues, in : „Media Law In The Time Of Liquid Modernity. Hot Topics In The European And Polish Media Law”, ed. by J. Sobczak, J. Skrzypczak, K. Kakareko, Logos Verlag Berlin 2017, p. 175-184.
 • S. Ossowski, Podwójne wybory w 2015 roku. Spójność strategii komunikacyjnych podczas prezydenckiej i parlamentarnej kampanii wyborczych, w: „Polskie wybory 2014-2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy - przebieg rywalizacji - konsekwencje polityczne”, Tom 1, pod red. M. Kolczyńskiego, Katowice 2017, s. 66-81.
 • S. Ossowski, W. Dopierała, Polityzacja audycji informacyjnych w Polsce na przykładzie „Wiadomości” TVP i „Faktów” TVN, Com.press 2018, nr 2 (1), s. 4-25.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 • Komunikowanie polityczne
 • Mediatyzacja polityki
 • Polityzacja mediów
 • Ewolucja współczesnego dziennikarstwa
 • Analiza zawartości mediów
 • Polski system medialny
 • Public relations
 • Jakość demokracji
 • Rola mediów w liberalnej demokracji

Kierowanie/uczestnictwo w projektach badawczych:

 • Informacjezagranicznewpolskichtelewizyjnychprogramachinformacyjnych, 2008 – 2011, MNISW projekt badawczy własny NN 116 11 35 34 (kierownik prof. Jacek Sobczak), wykonawca.
 • Tabloidyzacjadyskursupolitycznegowpolskichmediach.Analizamedioznawczo-politologiczna, 2010-2013, MNISW projekt badawczy własny NN116 318139 (kierownik dr hab. Dorota Piontek), główny wykonawca.
 • PrezydencjaPolskiwRadzieUniiEuropejskiejiEuro2012:rolawydarzeńmedialnychwkształtowaniuwizerunkupaństwa, 2011-2014, MNISW projekt badawczy własny NN116 614440 (kierownik dr hab. Agnieszka Stępińska), wykonawca.
 • Publicystykapolitycznawkanałachinformacyjnych(TVPINFO,TVN24,Superstacja).Aktorzy,dziennikarze,tematy, 2011-2013, projekt badawczy własny WNPiD UAM, (kierownik projektu dr hab. Dorota Piontek), główny wykonawca.
 • Koordynator badania programu telewizyjnego TVP 2 (2015-2016) prowadzonego w ramach Badania empirycznego ogólnokrajowych programów Telewizji Polskiej S. A. przeprowadzonego na zlecenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w ramach porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Biurem KRRIT a konsorcjum trzech uniwersytetów: UW, UJ i UAM.
 • Realizacja dwóch konferencji upowszechniających naukę ProfesjonalizacjadziennikarstwaiNowemedia, 2013, MNISW, grant ześrodkównadziałalnośćupowszechniającąnaukędla Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego, umowanr1056/P-DUN/2013, (kierownik dr hab. Jędrzej Skrzypczak), wykonawca i organizator konferencji.
 • Realizacja projektu MNISW „Index Plus”dla czasopismaŚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, mającego na celu nadanie czasopismom naukowym wydawanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego charakteru lub podniesienie ich międzynarodowej pozycji - projekt Nr IxP 01752012 pod tytułem Środkowoeuropejskie Studia Polityczne – umiędzynarodowienie czasopisma oraz stworzenie anglojęzycznej strony internetowej (na podstawie par. 5 punkt. 3 Umowy Nr 47/IxP/dem/2012 z dnia 27.11.2012 roku) – główny wykonawca.
 • Kierownik biura projektu anglojęzycznego kierunku studiów stacjonarnych II stopnia na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (2017-2019) Journalism and Social Communication - Projekt MPK - Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, WND-POWR.03.03.00-00-M148/16-01.
 • Wykonawca w projekcie UNIWERSYTET JUTRA – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (nr WND-POWR.03.05.00-00-Z303/17), odpowiedzialny za opracowanie nowej ścieżki fakultatywnej dla kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna obejmującej 9 kursów prowadzonych przez przedstawicieli pracodawców (2018-2021).
 • Członek Doradczego Komitetu Programowego oraz promotor wdrożeniowych prac licencjackich w ramach programu „Model Science Shop” na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (2017-obecnie) – to jednostka na UAM koordynująca współpracę pomiędzy uczelnią a różnymi interesariuszami w zakresie prowadzenia badań i edukacji, w tym przede wszystkim pisania na zamówienie instytucji niekomercyjnych wdrożeniowych prac dyplomowych. Projekt nr 04.01.00-00-IH04/16 realizowany jest przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w okresie od 01.09.2017 do 30.09.2019, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.
 • Wykonawca w międzynarodowym projekcie EUvox 2019 zrzeszającym zespoły ekspertów ze wszystkich państw Unii Europejskiej. Celem EUVOX jest stworzenie aplikacji internetowej, która umożliwi obywatelom Unii Europejskiej szybki dostęp do informacji na temat stanowisk komitetów wyborczych oraz porównanie i dopasowanie preferencji politycznych do politycznej oferty (kontynuacja EUvox 2014). Projekt realizuje niemieckie konsorcjum Preference Matcher.

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Public relations
 • Public relations w otoczeniu społecznym
 • Ekonomika mediów
 • Systemy medialne na świecie
 • Badania marketingowe na rynku politycznym
 • Reklama prasowa
 • Najnowsze trendy w komunikacji
 • Rzecznik prasowy – między teorią a praktyką

Nagrody

 • Nagroda dla jednego z najlepszych dydaktyków na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM przyznana w głosowaniu przez społeczność studencką podczas Wielkiej Gali WNPID w 2013 roku.
 • Nagroda dla jednego z najlepszych dydaktyków na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM przyznana w głosowaniu przez społeczność studencką podczas Wielkiej Gali WNPID w 2016 roku.
 • Wyróżnienie Mediom Przyjazny 2019 nadane przez Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

Zainteresowania

Zainteresowania pozanaukowe:

 1. Motoryzacja
 2. Technika wojskowa i historia konfliktów zbrojnych
 3. Działalność społeczna