DrBartłomiej Secler

google_scholar_logoacademia2

Biogram

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Zakładzie Najnowszej Historii Politycznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Członek Rady naukowej dyscyplin: nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz nauki o bezpieczeństwie

W roku akademickim 2020/2021 pełnomocnik Dziekana ds. studiów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (I stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1699-6642

Academia.edu: https://amu.academia.edu/BartlomiejSecler

Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=xP1XMi4AAAAJ

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Bartlomiej_Secler

Członek towarzystw naukowych i stowarzyszeń:

 • Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych
 • Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej
 • Memory Studies Association
 • Associazione Italiana di Comunicazione Politica
 • Stowarzyszenie „Drogami Tischnera”

Publikacje

Monografie i prace pod redakcją:

 • Secler B., Ksiądz Józef Tischner w środkach społecznego przekazu w Polsce w latach 1955-2000. Studium politologiczno-medioznawcze, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014, ss. 212 [monografia].
 • Husar-Poliszuk W., Secler B., Ślusarczyk P.S., Polityka wyznaniowa. Konteksty innych polityk publicznych. Austria, Katalonia, Polska, seria: Politologia religii, Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi. Instytut Politologii – Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2018, ss. 219 [monografia].
 • Jańczak J., Musiał-Karg M., Secler B., Wybory samorządowe na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu i w Wielkopolsce. Granice historyczne i relacje centra-peryferie a zachowania wyborcze, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss.309 [monografia].
 • Stępińska A., Jurga-Wosik E., Secler B. (red.), Oblicza współczesnej komunikacji. Konteksty – problemy – wyzwania, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej – Wydawnictwo ToC, Poznań 2018, ss. 298 [praca pod redakcją].

Monografie w przygotowaniu:

 • Uchwały rocznicowe Sejmu i Senatu RP (1989-2019)
 • Wybrane problemy polityczne i społeczne współczesnych Włoch

Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych (wybrane pozycje):

 • Secler B., Evolution of the electoral system in Italy. Electoral procedures and voting methods in the perspective of experience  and challenges, in: E-voting and e-participation. Experiences, challenges and prospects for the future, ed. Magdalena Musiał-Karg, Adam Mickiewicz Uniwersity in Poznan, Faculty of Political Science and Journalism, Poznań 2019, pp. 127-137.
 • Secler B., Włoska scena polityczna w obliczu wyborów parlamentarnych w 2018 roku – wybrane problemy, w: N. Kusa, M. Musiał-Karg, A. Stelmach (red.), Uwarunkowania demokracji przedstawicielskiej we współczesnej Polsce i Europie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2018, s. 103-118.
 • Secler B., Separatist and autonomous tendencies in modern Italy, „Przegląd Narodowościowy – Review of Nationalities” nr 8 z 2018, s. 103-118.
 • Secler B., Odzyskanie niepodległości w uchwałach rocznicowych Sejmu i Senatu RP i świadomości historycznej Polaków, w: R. Kowalczyk (red.), Polska po latach niewoli, Seria Glogerowska, Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” im. Stanisława Zagórskiego, Łomża 2018, s. 345-360.
 • Stępińska A., Narożna D., Secler B., Jurga-Wosik E., Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej w Polsce. Motywacje, oczekiwania i plany zawodowe, „Studia Medioznawcze” nr 1(68)/2017, s. 11-24.
 • Stępińska A., Jurga-Wosik E., Narożna D., Adamczewska K., Secler B., Postawy polskich dziennikarzy wobec aktorów politycznych: badania empiryczne, „Przegląd Politologiczny nr 1 z 2017, s. 127-142.
 • Secler B., Polityka historyczna VIII kadencji Sejmu RP – nowe otwarcie? Przykład podjętych uchwał rocznicowych (listopad 2015-lipiec 2016), w: M. Kosman (red.), Na obrzeżach polityki, t. XI, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2017, s. 61-72.
 • Secler B., Konfliktowe rocznice – wymiar międzynarodowy polskiej polityki pamięci na przykładzie wybranych uchwał rocznicowych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Humanistyczny” nr 2 z 2017, s. 115-124.
 • Stępińska A., Jurga-Wosik E., Adamczewska K., Secler B., Narożna D., Journalistic role performance in Poland, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” nr 2 z 2016, s. 37-51.
 • Stępińska A., Adamczewska K., Narożna D., Jurga-Wosik E., Secler B., Zmiany motywów wyboru zawodu dziennikarskiego w Polsce, „Zeszyty Prasoznawcze” nr 2 z 2016, s. 393-407.
 • Secler B., Stępińska A., Jurga-Wosik E., Narożna D., Adamczewska K., Model dziennikarstwa zorientowany na obywateli w perspektywie paradygmatu społecznej odpowiedzialności mediów. Przykład prasy w Polsce, „Folia Litteraria Polonica” nr 2(32)/2016, s.167-185.
 • Secler B., Religia i religijność a poziom frekwencji wyborczej, w: R. Michalak (red.), Implementacja zasad religijnych w sferze politycznej, Wydawnictwo Morpho, Zielona Góra 2016, s. 99-114.
 • Secler B., Disputes about the past and memory. Controversies about the terms: "Polish concentration camps" and "Polish death camps", in: S. Durda, P. Pochyły, Between Western and Eastern Europe. Political studies: past and the present, print king, inc., Chicago 2015.
 • Secler B., Historical Policy during the 6th Term of The Sejm of the Republic of Poland (2007-2011), w: Stefan Durda and Piotr Pochyły (eds.), From Political and Historical Studies, AKKSON, Stockholm 2014, s. 99-118.
 • Secler B., Spór o multipleks. Telewizja Trwam kontra Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, „Przegląd Politologiczny” nr 1 z 2013, s. 143-158.
 • Secler B., Polityka i media w obliczu demokracji medialnej, w: M. Musiał-Karg (red.), Demokracja w obliczu nowych mediów. Elektroniczna demokracja, wybory przez Internet, kampania w sieci, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s.160-183.
 • Secler. B., Ksiądz Józef Tischner jako osobowość medialna, „Studia Medioznawcze” nr 4 z 2013, s. 113-132.
 • Secler B., Autopromocja i ogłoszenia nadawców w radiofonii i telewizji – dotychczasowe doświadczenia i wnioski na przyszłość, w: A. Jupowicz-Ginalska (red.), O własnej promocji środków przekazu w Polsce – między teorią a praktyką, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2013, s. 115-130.
 • Secler B., Medialny wymiar legitymizacji władzy, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” nr 04 z 2012, s. 245-259.
 • Secler B., Wielkie rocznice w uchwałach VI kadencji Sejmu RP, w: M. Kosman (red.), Wielkie rocznice w dyskursie publicznym i pamięci społecznej, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2011, s. 321-336.

Nauka

Zainteresowania badawcze:

 1. Rocznice historyczne i polityka pamięci. Uchwały rocznicowe Sejmu i Senatu RP po 1989 roku
 2. Historia polityczna Włoch. Faszyzm we Włoszech. Ewolucja włoskie systemu politycznego i partyjnego oraz przeobrażenia włoskiej sceny politycznej
 3. Badania nad dziennikarzami

Projekty badawcze:

Kierownik grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: Miejsce i rola uchwał rocznicowych Sejmu i Senatu RP w polskiej polityce pamięci, NCN OPUS 13 nr rej. 2017/25/B/HS5/01425]; https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=372909

Wykonawca w międzynarodowym projekcie badawczym: Journalistic Role Performance (JRP) Study: Second Wave. Kierownik prof. Claudia Mellado (School of Journalism, Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso, Chile); kierownik zespołu polskiego: prof. dr hab. Agnieszka Stępińska, od 2019 roku; https://www.journalisticperformance.org

Wykonawca w międzynarodowym projekcie badawczym: Journalistic Role Performance Around the Globe. Kierownik prof. Claudia Mellado (School of Journalism, Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso, Chile); kierownik zespołu polskiego: prof. Agnieszka Stępińska, lata 2014-2019

Wykonawca w międzynarodowym projekcie badawczym: Journalism Students Across the Globe. Professionalization, Identity and Challengess in a Changing Environment. Kierownik prof. Claudia Mellado (School of Journalism, Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso, Chile); kierownik zespołu polskiego: prof. Agnieszka Stępińska, lata 2014-2019

Wykonawca w krajowym projekcie badawczym: E-voting jako alternatywna procedura głosowania w elekcjach państwowych. Doświadczenia wybranych państw a perspektywy wdrożenia e-głosowania w Polsce, Narodowe Centrum Nauki, program OPUS, 2014/15/B/HS5/01358. Kierownik: prof. Magdalena Musiał-Karg

Wykonawca w krajowym projekcie badawczym: Wielkie rocznice w dyskursie publicznym i pamięci społecznej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, umowa nr 3167/B/H03/2010/39 (lata 2010-2012). Kierownik: prof. zw. dr hab. Marceli Kosman

Wykonawca w krajowym projekcie badawczym finansowany przez NCN nt. Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej i Euro 2012: rola wydarzeń medialnych w kształtowaniu wizerunku państwa. Nr NN 116 614440. Kierownik grantu: prof. Agnieszka Stępińska.

Kierownik projektu badawczego finansowany ze środków Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM na rozwój młodych naukowców nt. Polityczny wymiar sporów o przeszłość w Sejmie RP w latach 1989-2015. Decyzja na podstawie opinii wydziałowej Komisji Konkursowej z dnia 26 listopada 2012 roku.

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne: 

  -Historia dyplomacji (na kierunku stosunki międzynarodowe)

  -Promocja (na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna)

  -Życie społeczno-polityczne współczesnych Włoch (przedmiot fakultatywny realizowany na różnych kierunkach prowadzonych przez WNPID UAM)

  -Seminarium dyplomowe (na kierunkach stosunki międzynarodowe oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna)

Nagrody

-Zwycięzca VI edycji konkursu ogłoszonego przez redakcję kwartalnika naukowego „Studia Medioznawcze” za pracę doktorską z zakresu nauk o mediach za dysertację Ksiądz Józef Tischner w polskich środkach społecznego przekazu (1955-2000). Studium politologiczno-medioznawcze. Nagroda przyznana przez redakcję „Studiów Medioznawczych” oraz Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego; wyróżnienie zostało przyznane w czerwcu 2013 roku

-Nagroda indywidualna III stopnia przyznana przez Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej z 24 września 2015 roku

-Nagroda Dziekana WNPID UAM za działalność naukową z 28 września 2018 roku

-Nagroda Dziekana WNPID UAM za działalność organizacyjną na rzecz społeczności akademickiej Wydziału z 28 września 2018 roku

-Nagroda Dziekana WNPID UAM za działalność organizacyjną na rzecz społeczności akademickiej Wydziału z 31 sierpnia 2016 roku

-Nagroda Dziekana WNPID UAM za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną na rzecz społeczności akademickiej Wydziału z 1 października 2014 roku

Zainteresowania

 • język i kultura Włoch
 • włoska polityka
 • historia antycznego Rzymu
 • literatura faktu
 • lotnictwo