Prof. UAM dr hab.Elżbieta Lesiewicz

Kierownik Zakładu Najnowszej Historii Politycznej, profesor

pbn_logo

Biogram

Politolog i historyk; zatrudniona na stanowisku profesora UAM w Zakładzie Najnowszej Historii Politycznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł zawodowy magistra uzyskała na podstawie pracy magisterskiej pt. Studium socjologiczno-kulturowe Republiki Weimarskiej w Instytucie Historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę doktorską pt. Wielkopolska wobec stosunków polsko-czechosłowackich w latach 1918 – 1939 obroniła w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł doktora habilitowanego uzyskała na podstawie cyklu publikacji powiązanych tematycznie pt. Integracja europejska po II wojnie światowej – między uniwersalizmem a zróżnicowaniem.

Jest sekretarzem redakcji „Przeglądu Politologicznego”. Kierownikiem Studiów Podyplomowych Historii i Wiedzy o Społeczeństwie. Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Historii Najnowszej. Jest także członkiem Towarzystwa Studiów Europejskich, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego oraz Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej. W latach 2008 – 2012 pełniła funkcję Pełnomocnika Dziekana WNPiD UAM ds. studiów zaocznych na kierunku Politologia. Współorganizatorka Targów Praktyk i Staży oraz Jurorka debat oksfordzkich na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych: z politycznymi i społecznymi aspektami integracji europejskiej, z elastyczną integracją w europejskim procesie integracyjnym. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się również na problemach związanych z rolą kobiet w przestrzeni publicznej, relacjach polsko-czeskich oraz historii regionu wielkopolskiego.

Publikacje

 • Elżbieta Lesiewicz, Zróżnicowanie procesów integracji europejskiej. Wybrane problemy, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2015;
 • Elżbieta Lesiewicz, Wielkopolska wobec stosunków polsko-czechosłowackich w latach 1918-1939, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2000;
 • Elżbieta Lesiewicz (red.) Unia Europejska – wielowymiarowość procesu integracji. Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2010;
 • Elżbieta Lesiewicz (red.) Zmieniająca się Unia Europejska. Wybrane aspekty polityczne i społeczno-gospodarcze, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2015;
 • Elżbieta Lesiewicz, Europejski podręcznik jako próba wypracowania wspólnej pamięci zbiorowej obywateli Unii Europejskiej, „Przegląd Politologiczny”, nr 3/2012;
 • Elżbieta Lesiewicz, W stronę zróżnicowanej integracji Unii Europejskiej. Wybrane aspekty, [w:] Zmieniająca się Unia Europejska, red. E. Lesiewicz, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2015;
 • Elżbieta Lesiewicz, Direct democracy in the Visegrad Group countries in the context of the Central and Eastern Europe’s experiences and membership of the EU – selected issues, [w:] Ten years of the Visegrad Group member states in the European Union, red.  A. Piekutowska, I. Wrońska, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa-Białystok 2015, Współautorstwo z  prof. dr hab. M. Musiał-Karg;
 • Elżbieta Lesiewicz, Flexible integration in the European integration process. Selected issues, „Acta Politica” nr 31/2015
 • Elżbieta Lesiewicz The crisis and its effect on disparities in the European Union, “Annales” UMCS Sectio K: Politologia”, vol. XXII (1)/2015;
 • Elżbieta Lesiewicz, ( 2011), Droga polskich kobiet do Parlamentu Europejskiego, „Przegląd Politologiczny”, nr 2, s. 55-66;
 • Elżbieta Lesiewicz, (2014), Karta Różnorodności i jej znaczenie dla polityki równościowej, „Przegląd Politologiczny” nr 2, s. 195-208;
 • Elżbieta Lesiewicz, (2013), Ukraiński ruch kobiecy–Femen, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 4, s. 91-104.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Polityczne i społeczne aspekty integracji europejskiej,
 2. Elastyczna integracja w europejskim procesie integracyjnym,
 3. Polityka historyczna,
 4. Stosunki polsko-czechosłowackie i polsko-czeskie,
 5. Partycypacja kobiet w polityce,
 6. Historia regionalna – dzieje Wielkopolski.

Kierowanie/uczestnictwo w projektach badawczych:

 • Międzynarodowy projekt badawczy: From transformation to integration – women’s role and their participation in public life of the Visegrad (program: Small Grant – nr projektu: 11520031); finansowany z International Visegrad, okres realizacji: wrzesień 2015-marzec 2016, charakter udziału: współkierownictwo projektu.
 • Projekt badawczy Dwa dwudziestolecia. II i III RP w dziejach Polski. Społeczeństwo, państwo, geopolityka o numerze  N N116 427537. Projekt realizowany w okresie finansowym 26 08. 2009 – 31.12 2011, charakter udziału: wykonawca projektu
 • Międzynarodowy projekt: „UAM – ponadnarodowe i interdyscyplinarne rozwiązania XXI wieku” o numerze UDA-POKL.04.01.01-00-109/13-00, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Społecznego, charakter udziału: wykonawca projektu.
 • Międzynarodowy projekt badawczy: Dezintegracja i upadek ZSRR. W perspektywie ćwierćwiecza” o numerze 831/P-DUN/2017, finansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Realizacja 7-8.12. 2017, charakter udziału: wykonawca projektu.
 • Udział w stażu Krajowym BRing. Nauki Społeczne dla Gospodarki, realizowanym przez Wyższą Szkołę Europejską im. Ks. J. Tischnera w Krakowie, projekt współfinansowany  ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany 25.10.2013 – 07.12.2013, charakter udziału: uczestnik projektu.

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Najnowsza historia polityczna Polski
 • Historia Polski XX w.
 • Historia powszechna
 • Najnowsza Historia Polityczna XX w
 • Wykłady na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
 • Seminarium magisterskie

Nagrody

 • 2004 – nagroda Dziekana Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM za działalność dydaktyczną.
 • 2012 – nagroda przyznana przez studentów WNPiD dla „ulubionego ćwiczeniowca”
 • 2015 – nagroda motywacyjna JM Rektora UAM za osiągnięcia w 2014 roku.
 • 2016 – nagroda motywacyjna JM Rektora UAM za osiągnięcia w 2015 roku.
 • 2016  – nagroda III stopnia JM Rektora UAM za osiągnięcia naukowe.
 • 2016 – stypendium naukowe JM Rektora UAM za efektywność w pracy naukowej
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę 2017.

Zainteresowania

 • Turystyka
 • Czeska kultura
 • Muzyka
 • Literatura