Prof. dr hab.Maciej Walkowski

Maciej Walkowski
Prodziekan ds. nauki, kierownik Zakładu Polityki Społecznej i Gospodarczej, profesor

pbn_logo

Biogram

Studia politologiczne ukończył w 1993 roku uzyskując dyplom z wyróżnieniem, a jego  praca doktorska zatytułowana „Nowe tendencje w rozwoju europejskich procesów integracyjnych” i opublikowana w 1998 roku zajęła pierwsze miejsce w konkursie organizowanym przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa WNS UAM w Poznaniu we współpracy z Ośrodkiem Badań i Edukacji Europejskiej w Poznaniu oraz unijnym funduszem PHARE w kategorii „Praca doktorska poświęcona problemom rozwojowym Europy i Unii Europejskiej”. Autor i redaktor niemal dziewięćdziesięciu publikacji naukowych (w tym dziewięciu monografii) wydanych w języku polskim, angielskim i niemieckim. Autor kilkunastu haseł encyklopedycznych. Aktywny uczestnik ponad stu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych w kraju i zagranicą (referaty, prowadzenie paneli, udział w debatach publicznych). Organizator lub współorganizator wykładów otwartych, szkoleń zawodowych, kursów oraz kilkudziesięciu konferencji studenckich. Uczestnik międzynarodowej wymiany naukowej w ramach programu Erasmus oraz międzynarodowych staży naukowych w :

1. Faculty of Social Sciences and Law, Universidad Carlos III de Madrid c/ Madrid, 12628903 Getafe Madrid, 30.09 - 5.10 2015

2. Potsdam Centrum fur Politik und Management ( PCPM), Potsdam, Germany 11.07. - 17.07. 2016

3. Faculty of Arts KU Leuven, Leuven, Belgium , 23.05. -30.05. 2016

4. Sapienza Universita di Roma Italia, Dipartimento di Science Politiche,  22.03.2017- 28.03.2018

Nawiązywaniu kontaktów naukowych, kwerendzie źródeł i prezentacji badań naukowych  służyło sześć jego pobytów studyjnych w:

 1. Selçuk Üniversitesi, 21-26 września 2008 r., Konya, Turcja.
 2. Akureyri University, 10-17 września 2009 r., Islandia.
 1. Universitat Internacional de Catalunia, Barcelona, 05-12. października 2011 r., Hiszpania.
 1. Univerzita Hradec Králové - Faculty of Humanities, Erasmus/Socrates, Hradec Kralove, 03.09. - 08.09.2012 r., Czechy.
 1. Ałmaty, Kazachstan, Al-Farabi Kazakh National University, IT University oraz Kazakh American University,  26. 04. – 02.05. 2018
 1. Sankt Petersburg, 14.06-23.06 2019, Petersburski Uniwersytet Państwowy (Санкт-Петербургский государственный университет, СПбГУ)

Recenzent naukowy i wydawniczy. Wykonawca lub główny wykonawca krajowych i międzynarodowych grantów i projektów naukowo- badawczych. Opiekun naukowy studentów polskich oraz studentów zagranicznych w ramach programów typu post-doc. Wieloletni opiekun studenckiego koła naukowego na WNPiD UAM w Poznaniu. Prowadzi   cieszące się dużym zainteresowaniem seminaria magisterskie dla studentów polskich i zagranicznych oraz zajęcia dydaktyczne od kilkunastu lat poparte bardzo wysoką oceną ewaluacyjną studentów. Posiadacz nagród i wyróżnień za działalność naukową i dydaktyczną uzyskanych na UAM w Poznaniu oraz PWSZ w Koninie. We wrześniu 2019 roku przyznano mu Medal 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. Członek International Political Science Association (IPSA/AISP) oraz  uczestnik 24th IPSA World Congress of Political Science, (lipiec 2016, Poznań). Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych- PTNP, Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich- PTSE i Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej- PTPS. Członek Rady Programowej Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej w Poznaniu. Członek Sekcji Ekonomicznej Rady Programowej czasopisma naukowego „The Polish Political Science Yearbook” (PPSY “Development Studies” Editor). Członek rady naukowej czasopism naukowych: „Przegląd Politologiczny” i „ Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”. W marcu 2016 roku, z sukcesem złożył wniosek w ramach europejskiego grantu badawczego Erasmus + . Pod jego kierunkiem, w 2016 roku na WNPID UAM w Poznaniu powołana została Katedra Jean Monnet: EU DYNAMICUS JM Chair projectEuropean Union – Economic Development, Young Europeans and Innovations in Crisis Overcoming and Union’s Sustainability 2016-2019. Uczestnik prestiżowego grantu naukowego  UE Centrum Doskonałości -Jean Monnet Jean Monnet Center of Excellence „EU EX/ACT” 2018-2021. EU external actions in the contested global order – (In)coherence, (dis)continuity, resilience). Koordynatorem naukowym grantu jest prof.  UAM dr hab. Tadeusz Wallas.

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz integracji europejskiej, szczególnie w badaniach dotyczących: procesów globalizacji i regionalizacji ekonomicznej w świecie, problemów globalnych, bezpieczeństwa ekonomicznego i finansowego w świecie, korporacji transnarodowych, rozwoju gospodarek z regionu Azji Południowej i Wschodniej a także społeczno-gospodarczego rozwoju Unii Europejskiej, integracji monetarnej w Europie, Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz  polityki społecznej i gospodarczej w Polsce.

Przez wiele lat pracownik Zakładu Gospodarki Międzynarodowej. Od 2015 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Polityki Społecznej i Gospodarczej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.  Od września 2016 roku sprawuje funkcję Prodziekana ds. Nauki na ww. Wydziale. Postanowieniem z dnia 28 lutego 2020 roku Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk społecznych.

Publikacje

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

Wykaz monografii autorskich: 

 • M. Walkowski, Współczesne tendencje w rozwoju europejskich procesów integracyjnych,  ( rozprawa doktorska) Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 1999, ss. 268
 • M. Walkowski, Regionalne i globalne uwarunkowania reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, (rozprawa habilitacyjna- kwalifikacyjna II stopnia), Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM,  Poznań 2008, ss. 496
 • M. Walkowski, Chińska strategia rozwoju społeczno – ekonomicznego. Implikacje dla     Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2018, ss. 519

Współautorstwo- monografie:

 • M. Walkowski, Z. W Puślecki, Innowacje i zatrudnienie w polityce wzrostu  konkurencyjności Unii Europejskiej. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2010, ss. 219
 • M. Walkowski, Z. W. Puślecki, Polityka wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej wobec USA i Japonii. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2010, ss. 223
 • M. Walkowski,  Z. W. Puślecki, R. Kmieciak , Wspólna Polityka Rolna w warunkach wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2010, ss. 305
 • M. Walkowski,  Z. W. Puślecki, T. R. Szymczyński,  Unia Europejska wobec wzrostu konkurencyjności Brazylii, Rosji, Indii i Chin (BRIC). Warszawa (2011).: Dom Wydawniczy ELIPSA. ss. 366.

Prace zbiorowe pod redakcją naukową: 

 • Rolnictwo polskie w obliczu integracji z Unią Europejską, red. nauk. M. Walkowski, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 1999 (redakcja naukowa, wstęp, 2 rozdziały ), ss. 230
 • Rolnictwo polskie we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej, red. nauk. Z. W. Puślecki, M. Walkowski, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2004 (redakcja naukowa, wstęp, 2 rozdziały), ss. 263
 • Nowa pozycja Chin w zmieniającym się świecie. Polityka – Ekonomia- Społeczeństwo, red. nauk. J. Marszałek – Kawa, A. Stelmach, M. Walkowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ss. 244

Artykuły, rozdziały naukowe:  

 • M. Walkowski, The European Union against the Chinese concept of the New Silk Road and the threats resulting from the realization of the project . European Integration – Polish Perspective, Edited by Zbigniew Czachór, Tomasz Grzegorz Grosse, Waldemar Paruch, Wydawnictwo Sejmowe Warszawa 2020
 • M. Walkowski, Between the United States and the People’s Republic of China. The dilemma of the European Union’s negotiation position in the context of the accelerated technological development of the PRC. ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, nr 13,  2019
 • M. Walkowski, Technological Unemployment as a Result of the Fourth Industrial Revolution: Challenges Facing Europe and the Rest of the World, [i]:  Getting europe back to work. Crisis (re)production and crisis overcoming in europe/ Tomasz Brańka, Joanna Skrzypczyńska, Poznań 2019
 • M. Walkowski,  Digital exclusion as a hindrance to the emergence of the information society: the case of Poland „Przegląd Politologiczny”, nr 3, 2018
 • M. Walkowski,  Europejskie i chińskie postrzeganie współpracy gospodarczej i politycznej w ramach formatu „16+1”,  Rocznik SNPL - Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, Wilno, Litwa, 2019, T. 19, s. 23–54 23
 • M. Walkowski, The EU-China Economic Relations: a Harmful Competition or a Strategic Cooperation?, “Polish Political Science Yearbook”, Vol. 46 ( 2) 2017
 • M. Walkowski, Chiński model rozwoju społeczno-gospodarczego i jego potencjalna adaptacja w Europie. Założenia, cele, uwarunkowania i realizacja tzw. Konsensusu Pekińskiego - „Przegląd Strategiczny”, nr 10, 2017
 • M. Walkowski, The problem of mounting income inequalities in the world vis-a-vis the phenomenon of harmful tax competition. The ICIJ tracking down the greatest financial scandals of the 21st century, Political Science Review, no 2/2016, s. 137-155
 • M. Walkowski, Od recesji do reindustrializacji. Nowy priorytet rozwoju społeczno - gospodarczego Unii Europejskiej w dobie narastającej  konkurencji globalnej, Rocznik Integracji Europejskiej (Yearbook of European Integration), nr 9, 2015, s.453-471
 • M. Walkowski, Czy optymalizacja podatkowa może być szkodliwa? Rozważania na temat skutków funkcjonowania Centrów Usług Finansowych typu offshore (OFC), czyli tzw. rajów podatkowych, [w] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ( Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 369, Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach, red. nauk. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław, maj 2014
 • M. Walkowski, Przyczyny powstania globalnego kryzysu finansowego 2008+. Analiza i porównanie wybranych opinii, „Przegląd Strategiczny”, nr2, Poznań 2013.
 •  

Nauka

Obszary zainteresowań badawczych:

Prof. dr hab. Maciej Walkowski specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz integracji europejskiej, szczególnie w badaniach dotyczących: procesów globalizacji i regionalizacji ekonomicznej w świecie, problemów globalnych, bezpieczeństwa ekonomicznego i finansowego w świecie, korporacji transnarodowych, rozwoju gospodarek z regionu Azji Południowej i Wschodniej a także społeczno-gospodarczego rozwoju Unii Europejskiej, integracji monetarnej w Europie, Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz  polityki społecznej i gospodarczej w Polsce.

Projekty, granty badawcze: 

 1. Kierownik Katedry Jean Monnet na lata 2016-2019 – Jean Monnet Chairholder. Project EU DYNAMICUS (European Union - Economic Development, Young Europeans and Innovations in Crisis Overcoming and Union's Sustainability), Call for proposals: 2016 – EAC/A04/2015 Referance: 575055-EPP-1-2016-1-PL-EPPJMO-CHAIR
 1. Członek grantu naukowego Unii Europejskiej Centrum Doskonałości Jean Monnet (Erasmus + Jean Monnet - Center of Excellence) EU external actions in the contested global order – (In)coherence, (dis)continuity, resilience – (EU EX/ACT) na lata 2018-2021. Submission number: 599622-EPP-1-2018-1-PL-EPPJMO-CoE). Koordynator naukowy:  prof.  UAM dr hab. Tadeusz Wallas.
 2. Główny wykonawca grantu badawczego Unia Europejska wobec przyspieszonego rozwoju Chińskiej Republiki Ludowej [The European Union and the accelerated development of the People’s Republic of China] Konkurs: NCN OPUS 11 (2013-12-16),, Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Zdzisław Walenty Puślecki, [Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Political Science and Journalism, Department of International Business Relations]
 1. Wykonawca  grantu badawczego Determinanty wzajemnych relacji Unii Europejskiej z państwami Azji Środkowej, (Central Asia grant, The Determinants of the Mutual Relations between the European Union and Central Asian States)OPUS NCN: status qualified to the 2nd stage of the substantive assessment.. 2013/09/B/HS5/04433, manager: prof. UAM T. Wallas, main contractor: prof. T. Bodio, one of the contractors: prof. M. Walkowski
 1. Wykonawca projektu badawczego na lata 2017-2020 Adam Mickiewicz University Taiwan Studies Project. Unit in charge of the Project: Institute of Linguistics of Adam Mickiewicz University (AMU) in cooperation with AMU Faculty of Political Studies and Journalism, nr: 9/2017/dnipk/uam
 1. Wykonawca projektu WIEDZA DLA EKSPERTA (The contractor of the European Union project: „KNOWLEDGE FOR AN EXPERT”.) Project no: POKL.04.01.01-00-143, ID: 238218, OPUS, HS5
 2. Wykonawca projektu Bądź gotowy na zmiany (The contractor of the European Union project: „Be Ready For Changes”), Project no: POKL 08.01.02-30-018/11 – Training programme: „Outsourcing In Practice” („Outsourcing w praktyce”), 17 May 2013. Source of financing: the European Union’s European Social Fund.

Dydaktyka

Obecnie prowadzone przedmioty

Wykład:

 • Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej
 • Międzynarodowe bezpieczeństwo ekonomiczne
 • Międzynarodowe determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Przedsiębiorczość i zatrudnienie w biznesie międzynarodowym
 • Stosunki UE z otoczeniem zewnętrznym (w ramach Centre of Excellence)
 • Firma rodzinna jako komponent sektora MSP
 • Chiński model rozwoju społeczno-gospodarczego, „czyli o tym jak żyć, kształcić się i robić biznes w Chinach i z Chińczykami” – ścieżka

Nagrody

 • Nagroda J.M. Rektora UAM w Poznaniu III stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2018- 2019.
 • Nagroda J.M. Rektora UAM w Poznaniu III stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2017- 2018.
 • Nagroda Dziekana WNPiD UAM w Poznaniu za działalność naukową w roku akademickim 2015- 2016.
 • Nagroda J.M. Rektora UAM w Poznaniu III stopnia za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2011- 2012.
 • Nagroda Dziekana WNPiD UAM w Poznaniu za działalność organizacyjną w roku akademickim 2011-2012.
 • Nagroda J.M. Rektora PWSZ w Koninie za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne w roku akademickim 2011- 2012.
 • Nagroda Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu za osiągnięcia w działalności dydaktycznej w roku akademickim 2004- 2005.

Zainteresowania

Obszary zainteresowań pozanaukowych:
 1. Sport , szczególnie piłka nożna ( biernie i czynnie)
 2. Muzyka, szczególnie rockowa
 3. Film/kino
 4. Dobra książka/ nie tylko naukowa
 5. Kultura browarnicza…czyli lubię odwiedzać puby
 6. Kuchnie świata… Czyli lubię odwiedzać restauracje i bistra…. Lubię ludzi z poczuciem humoru:)))