Prof. dr hab.Anna Potyrała

pbn_logo google_scholar_logo

Biogram

Politolog, prawnik, pracuje w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych, Prodziekan ds. rozwoju naukowego i umiędzynarodowienia. Stopień doktora uzyskała w 2003 r., a stopień doktor habilitowanej w 2011 r. W lutym 2021 r. uzyskała tytuł naukowy.

Recenzent naukowa w czasopismach: „Rocznik Strategiczny”, „Przegląd Europejski”, „Wrocławskie Studia Politologiczne”. Członkini kolegium redakcyjnego czasopisma „Przegląd Zachodni”, wieloletnia sekretarz redakcji czasopisma „Przegląd Strategiczny”.

Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (zasiada w zarządzie Oddziału PTSM w Poznaniu).

Prowadzi badania z zakresu niedobrowolnych migracji, międzynarodowego sądownictwa karnego oraz wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Unii Europejskiej.

Strona internetowa

Publikacje

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

 • A. Potyrała, Współczesne uchodźstwo. Próby rozwiązania międzynarodowego problemu, Poznań 2005.
 • A. Potyrała, Współpraca państw z międzynarodowymi trybunałami karnymi a suwerenność. Studium politologiczno-prawne, Poznań 2010.
 • A. Potyrała, Unia Europejska wobec działalności międzynarodowych sądów karnych. Geneza, istota i praktyka współpracy, Poznań 2012.
 • A. Potyrała, S. Wojciechowski, Poland’s Security. Contemporary Domestic and International Issues, Berlin 2013.
 • A. Potyrała, Prawo do azylu, [w:] Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, red. A. Wróbel, Warszawa 2013.
 • A. Potyrała, Ochrona w przypadku usunięcia z terytorium państwa, wydalenia lub ekstradycji, [w:] Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, red. A. Wróbel, Warszawa 2013.
 • Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania, red. S. Wojciechowski, A. Potyrała Warszawa 2014.
 • A. Potyrała, Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec problemu uchodźstwa. Geneza, istota i praktyka aktywności, Warszawa 2015.
 • Relations between the European Union and Egypt after 2011 – Determinants, Areas of Co-operation and Prospects, red. A. Potyrała, B. Przybylska-Maszner, S. Wojciechowski, Berlin 2015.
 • A. Potyrała, Środkowoeuropejska koalicja niechętnych wobec kryzysu migracyjnego 2015-2016, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2016, nr 1.
 • A. Potyrała, Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego – kryzys migracyjny 2015-2016, „Przegląd Strategiczny” 2016, nr 9.
 • A. Potyrała, Kryzys uchodźczy a przyszłość unijnego systemu azylowego, w: Uchodźcy w Europie – uwarunkowania, istota, następstwa, red. K.A. Wojtaszczyk, J. Szymańska, Warszawa 2016.
 • A. Potyrała, ISIS – disputed statehood, w: Radicalism and Terrorism in the 21th Century. Implications for Security, eds. A. Sroka, F. Castro-Rial Garrone, R.D. Torres Kumbrián, Frankfurt am Main 2017.
 • A. Potyrała, Kryzys migracyjny 2015+ Między solidarnością a partykularyzmem, Poznań 2019.
 • A. Potyrała, Polska przed Stałym Trybunałem Sprawiedliwości Międzynarodowej, w: Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918 – 2018, red. E. Haliżak, T. Łoś-Nowak, A. Potyrała, J. Starzyk-Sulejewska, Wydawnictwo NCK, Warszawa 2019.
 • A. Potyrała, Artykuł 18 Karty Praw Podstawowych: Prawo do azylu, w: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, wydanie II, red. A. Wróbel, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2020.
 • A. Potyrała, Artykuł 19 Karty Praw Podstawowych: Ochrona w przypadku usunięcia z terytorium państwa, wydalenia lub ekstradycji, w: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, wydanie II, red. A. Wróbel, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2020.
 • A. Potyrała, Interesy narodowe jako czynnik determinujący reformę Wspólnej polityki azylowej Unii Europejskiej, „Przegląd Zachodni” 2020, nr 1.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Sądownictwo międzynarodowe
 2. Niedobrowolne migracje
 3. Międzynarodowe prawo humanitarne
 4. Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo w Unii Europejskiej

Kierowanie i uczestnictwo w projektach badawczych (projekty realizowane obecnie):

 • Unia Europejska wobec procesu transformacji w Egipcie po 2011 r. – projekt finansowany przez NCN
 • Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku – projekt finansowany przez NCN (NN 116455040)
 • Węzłowe problemy bezpieczeństwa międzynarodowego – projekt finansowany ze środków WNPiD UAM

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Prawo międzynarodowe publiczne
 2. Międzynarodowe prawo humanitarne
 3. Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne UE
 4. Introduction to International Law (dla studentów z programu Mundus)

Nagrody

 • Nagroda Indywidualna Rektora UAM za osiągnięcia naukowe i badawcze w 2020 r.
 • Nagroda Dziekana WNPiD UAM za osiągnięcia naukowe i organizacyjne w 2018 r.
 • Nagroda JM Rektora UAM za osiągnięcia naukowo-badawcze w 2016 r.
 • Nagroda JM Rektora UAM za osiągnięcia dydaktyczne w 2015 r.
 • Nagroda JM Rektora UAM za osiągnięcia dydaktyczne w 2014 r.
 • Nagroda JM Rektora UAM za osiągnięcia naukowo-badawcze w 2013 r.
 • Nagroda w kategorii „Ulubiony prowadzący” na kierunku Stosunki międzynarodowe, 2013 r.
 • Nagroda JM Rektora UAM za osiągnięcia naukowo-badawcze w 2011 r.

Zainteresowania

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

 1. Żeglarstwo (jachtowy sternik morski, instruktor żeglarstwa)
 2. Podróże
 3. Dobra książka, muzyka, film