Prof. UAM dr hab.Łukasz Donaj

pbn_logo

Biogram

W 2000 roku ukończył Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu otrzymując dyplom magistra w zakresie specjalności dziennikarskiej. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskał w 2004 roku (Polityka bezpieczeństwa niepodległej Ukrainy – INPiD UAM), a w 2014 roku – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce – specjalność: stosunki międzynarodowe (Uwarunkowania, przebieg i rezultaty transformacji na obszarze postradzieckim – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM).

Od 2005 do 2009 roku – adiunkt, prodziekan ds. studiów stacjonarnych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi; od 2007 do 2009 roku pełnił także funkcję wiceprezesa łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. W latach 2009 – 2015 – adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych WNPiD UAM; od 2015 – profesor UAM/uczelniany; opiekun studiów II stopnia na kierunku „Stosunki międzynarodowe”; członek Rady Programowej kierunku studiów „Stosunki międzynarodowe” UAM oraz Rady Kształcenia Szkoły Nauk Społecznych UAM.

Autor/współautor 11 monografii i 190 artykułów oraz recenzji naukowych (opublikowanych po polsku, angielsku, rosyjsku, ukraińsku oraz kazachsku); sekretarz redakcji „Przegląd Strategiczny”; członek redakcji (obecny lub były): „PolitBook”, „Youth. World. Politic”, „Человеческий капитал”; „Проблемы постсоветского пространства”, „Общество: политика, экономика, право”, „Refleksje”; „Теория и практика общественного развития”, „Общество: философия, история, культура”, „Общество: социология, психология, педагогика”, „Odesa National University Herald. Sociology and Politics”, “SKHID”, “Держава і право”, „Political Science Issues. Academic Journal”, “Journal of Political Research”, „Strategic Panorama” i “Вісник Київського університету. Міжнародні відносини”; współpracuje bądź współpracował jako recenzent z: „R/evolutions. Global Trends & Regional Issues”, „Border and Regional Studies”, „Świat Idei i Polityki”, „Wschód Europy. Studia Humanistyczno-Społeczne”, „Przegląd Europejski”,Civitas et Lex”, „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne”, „Colloquium”, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, „e-Politikon”, „Rocznik Strategiczny”, „Athenaeum. Polish Political Science Studies”, „Acta Politica Polinica”, „Nowa Polityka Wschodnia”, „Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX”, „Eastern Review” oraz „International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal”; członek: Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (od 2013 r. przewodniczący poznańskiego oddziału), Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej (2015-2019 – członek zarządu; od 2019 r. – członek Rady Programowej), Konsorcjum Akademickich Zakładów Studiów Strategicznych (od 2017 r.), Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich (od 2019 r.), Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej (od 2020 r.) etc.

Uczestnik blisko 500 konferencji, seminariów naukowych, webinariów etc. Promotor i recenzent blisko 900 prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich) oraz seminaryjnych z zakresu „stosunków międzynarodowych”, „europeistyki”, „politologii”, „dziennikarstwa i komunikacji społecznej”, „zarządzania państwem” oraz „bezpieczeństwa narodowego”. Uczestnik – w charakterze recenzenta lub członka komisji – w kilkudziesięciu przewodach doktorskich oraz habilitacyjnych (w kraju i za granicą).

Więcej informacji: http://ldonaj.home.amu.edu.pl/

Publikacje

Wybrane publikacje:

 1. Border Processes in Contemporary Baltic–Black Sea Region: Between (Re)Bordering and Debordering, autorzy: J. Janczak, T. Brańka, Ł. Donaj, w: Baltic-Black Sea Regionalisms. Patchworks and Networks at Europe's Eastern Margins, pod red.: O. Bogdanova, A. Makarychev, Cham, Springer, 2020,
  ISBN (print) - 978-3-030-24877-2, ISBN (online) - 978-3-030-24878-9. DOI  - https://doi.org/10.1007/978-3-030-24878-9, s. 9-26.
 2. Donaj Ł., Deterministic chaos theory and forecasting in Social Sciences. Contribution to the discussion; w: Przegląd Politologiczny, nr 1/2018; ISNN – 1426-8876, s. 21-48. DOI: https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.1.2
 3. Политические отношения, процессы и технологии: технологии эффективной политики. Учебное пособие, pod red. О.Е. Гришина, Л. Доная, Г.Ю. Никипорец-Такигава, О.А. Нестерчук, Moskwa 2017,
  ISBN – 978-5-7139-1341-0.
 4. Donaj Ł., Wykorzystanie gier decyzyjnych/symulacyjnych w naukach społecznych. Wybrane problemy, w: Przegląd Strategiczny, nr 4/2014, ISSN – 2084-6991,
  s. 187-207. DOI: https://doi.org/10.14746/ps.2014.1.15
 5. Donaj Ł.,Futurology and Heuristics (with Posthumanities in the Background).
  Selected Aspects; w: Przegląd Politologiczny
  , nr 3/2013; ISNN – 1426-8876,
  s. 7-26.
 6. Media a Polityka. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Media
  a Polityka,
  pod red. A. M. Zarychty, Ł. Donaja, M. Kosiarz, A. Barańskiego,
  Łódź 2007; ISBN – 978-83-60902-44-8.
 7. Współczesna Ukraina, pod red. Ł. Donaja, A. Romaniuka, Łódź 2007;
  ISBN – 978-83-60902-52-3.
 8. Donaj Ł.,Spór japońsko-rosyjski o Wyspy Kurylskie, w: Spory – konflikty zbrojne – terroryzm. Dysfunkcjonalne czynniki współczesnych stosunków międzynarodowych, pod red. W. Malendowskiego, Poznań 2006; ISBN – 83-87704-99-7.
 9. Donaj Ł., Polityka bezpieczeństwa niepodległej Ukrainy 1991 – 2004, Łódź 2005;
  ISBN – 83-88504-37-1
 10. Donaj Ł.,Media w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej, Poznań 2001;
  ISBN – 83-87704-36-9.
 11. Donaj Ł., Teoria szarych systemów a prognozowanie w naukach społecznych. Przyczynek do dyskusji, w: Przegląd Strategiczny, nr 10/2017, ISSN – 2084-6991, s. 43-52. DOI: https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.3
 12.  

Wszystkie publikacje autora znajdziesz tutaj.

Nauka

I. Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Prognozologia (zwłaszcza w political science).
 2. Problematyka związana z zagadnieniami bezpieczeństwa.
 3. Stosunki międzynarodowe na obszarze postradzieckim, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji i roli Ukrainy.
 4. Kwestie swobody prasy w państwach postradzieckich.

II. Kierowanie/uczestnictwo w projektach badawczych, m.in.:

 1. “RETHINKING REGIONAL STUDIES: THE BALTIC-BLACK SEA CONNECTION”, realizowany w ramach Erasmus+ Capacity Building in Higher Education, w okresie 15 X 2017 r. – 14.10.2021 r. 586281-EPP-1-2017-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP. The project participants are: University of Tartu (Estonia), the project coordinator, Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland), Lund University (Sweden), Vytautas Magnus University (Lithuania), Ivan Franko National University of Lviv (national coordinator), Taras Shevchenko National University of Kyiv, Odesa I.I. Mechnikov National University and Mariupol State University.
 2. „UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU DBA O ROZWÓJ WIELKOPOLAN PRZEZ CAŁE ŻYCIE”, POWR.03.01.00-00-T184/18, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – lata 2020-2021.
 3. „PROGRES – INNOWACYJNE SPECJALNOŚCI ODPOWIADAJĄCE WYZWANIOM NAUKI I PRAKTYKI” - projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; numer projektu: POWR.03.01.00-00-N051/16. Wykonawca – realizacja studiów na specjalności INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA (kierunek GEOINFORMACJA I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE) – rok akademicki 2018/19.
 4. POMOST NA RYNEK PRACY II - nr POWR.03.01.00-00-S168/15 / współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym – lata 2016/2017.
 5. EAST - WEST – DEMOCRACY - INTERNATIONAL RESEARCH AND STUDY PROJECT. Project co-financed under the Study Tours to Poland program of the Polish-American Freedom Foundation, administrated by the Jan Nowak-Jeziorański College of Eastern Europe in Wrocław – rok 2016.
 6. Program Diamentowy Grant (recenzent) – rok 2015.
 7. THE ARAB SPRING,projekt finansowany przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i realizowany pod kierownictwem dr Beaty Przybylskiej, lata: 2011-2012.
 8. Grant: N N116 491740. Tytuł: REGIONALNA SCENA POLITYCZNA - WZORCE RYWALIZACJI W KONTEKŚCIE WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2010. Instytucja realizująca: Uniwersytet Wrocławski\Wydział Nauk Społecznych.

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Prognozowanie i symulacje międzynarodowe – wykłady i ćwiczenia;
 • Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa – wykłady i ćwiczenia;
 • Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa lokalnego/międzynarodowego – wykłady i ćwiczenia;
 • Analiza i prognozowanie w organizacji – ćwiczenia;
 • Prognozowanie gospodarcze – ćwiczenia;
 • Моделирование и прогнозирование международных отношений – wykłady w ramach AMU-PIE;
 • International Forecast and Simulations – wykłady w ramach AMU-PIE;
 • Methodology and methods of educational research – konwersatorium;
 • Training in Education – konwersatorium;
 • Satyra polityczna na Wschodzie – konwersatorium;
 • Państwa Byłego ZSRR – historia i współczesność – konwersatorium;
 • Seminarium licencjackie/magisterskie/doktoranckie – ćwiczenia.

Nagrody

 • Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora UAM za osiągnięcia naukowe (2013 rok);
 • Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora UAM za osiągnięcia naukowe (2012 rok);
 • Wyróżnienie JM Rektora UAM na wniosek Dziekana WNPiD UAM za pracę w danym roku na rzecz Wydziału (lata: 2015; 2013; 2012; 2010; 2009);
 • Roczna nagroda motywacyjna za osiągnięcia w poprzednim roku (WNPiD UAM, lata: 2020, 2019; 2018; 2017; 2016; 2015; 2014);
 • Nagroda Dziekana WNPiD UAM w roku akademickim 2015/2016 za działalność organizacyjną na rzecz Wydziału;
 • Nagroda Dziekana WNPiD UAM w danym roku akademickim za działalność naukową i organizacyjną na rzecz społeczności Wydziału (lata: 2021, 2014; 2012; 2011).

Zainteresowania

Współczesna – rosyjska i ukraińska – muzyka rozrywkowa oraz kolekcjonowanie starych (zwłaszcza radzieckich) zegarków.