Prof. UAM dr. hab.Jędrzej Skrzypczak

Kierownik Zakładu Systemów Medialnych i Prawa Prasowego, profesor

pbn_logoscopus3 academia2

Biogram

W 1995 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UAM, pisząc pracę magisterska pod kierunkiem prof. dra hab. Bogdana Błażejczaka zatytułowaną ”Ochrona programów komputerowych w Polsce”. W 1996 r. uzyskał tytuł magistra w ówczesnym Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka Sobczaka pt. „Dozwolony użytek z chronionych utworów”. W latach 1995-1997 był aplikantem sądowym w Okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, zdając w 1997 r. egzamin sędziowski. W roku 1996 został doktorantem UAM. W tym okresie przygotował pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka Sobczak pracę doktorską zatytułowaną „Ochrona programów radiowo-telewizyjnych”, którą obronił w roku 1999 r. Po uzyskaniu stopnia doktora został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Systemów Prasowych i Prawa Prasowego INPiD UAM. W 2006 r. uzyskał uprawnienia radcy prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. W 2010 r. został zatrudniony dodatkowo w charakterze adiunkta w Instytucie Zachodnim w Poznaniu. W 2011 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Łączy działalność naukową z potrzebami praktyki.

Obecnie kierownik Zakładu Systemów Medialnych i Prawa Prasowego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor wielu opracowań naukowych (m. in. monografii „Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji”, uhonorowanej przez KRRiT i Wydział Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego nagrodą im. dra P. Stępki za najlepsze wydawnictwo naukowe z dziedziny mediów elektronicznych w 2011 r.) i ekspertyz z dziedziny prawa mediów i polityki medialnej. Brał udział w pracach m.in. zespołu kierowanego przez prof. Tadeusza Kowalskiego, powołanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach którego przygotowano projekt ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych. Odbył staż naukowy w European University Institute, Robert Schuman for Advanced Scientes, Centre for Media Pluralism i Media Freedom we Florencji. Uczestniczył jako ekspert w projektach CMPF EUI Media Pluralism Project oraz Strengthening Journalism in Europe: Tools, Networking, Training oraz w projekcie Media Policy Project The London School of Economics.

Odbył wiele zagranicznych staży naukowych m. in. w European University Institute, Centre for Media Pluralism i Media Freedom we Florencji, NTPU na Tajwanie, Uniwersytecie w Maladze. Absolwent the Annenberg-Oxford University Media Policy Summer Institute (2018 r.). Uczestniczył jako ekspert w kilku projektach naukowych CMPF EUI oraz Media Policy Project LSE.

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego. Członek American Political Science Association i International Political Science Association, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, W latach 2011-2016 r. wybrany jako kandydat UAM przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do Rady Nadzorczej Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radia „Radia Merkury“ w Poznaniu. Pełnił tam funkcję wiceprzewodniczącego przez dwie kadencje. W 2016 r. kandydat do KRRiT. Radca prawny. Od 2017 r. członek komisji rewizyjnej organizacji zbiorowego zarządzania prawa autorskimi REPROPOL. Członek rady programowego i Komisji rewizyjnej Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej. Członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Radców Prawnych w Poznaniu, W 2006 r. uzyskał uprawnienia radcy prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Sprawuje obsługę prawą Okręgowego Sądu Lekarskiego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Od 2016 r. członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Poznaniu. W 2020 r. podczas Okręgowego Zjazdu Radców Prawnych w Poznaniu wybrany na kolejną kadencję do OSD OIRP w Poznaniu oraz delegatem na Krajowy Zjazd Radców Prawnych, a podczas KZRP uzyskał mandat członka Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Członek redakcji Przeglądu Strategicznego, Środkowoeuropejskich Studiów Politycznych – redaktor tematyczny (dziennikarstwo i komunikacja społeczna), Public Policy and Economic Development – redaktor tematyczny, sekretarz redakcji Medyczna Wokanda

Publikacje

  • J. Skrzypczak, Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji, Poznań 2011.
  • J. Skrzypczak, The European Audiovisual Media Service Directive, A New Framework for Broadcasting, [w:] News in Europe, Europe, Europe on News, red. A. Stępińska, Berlin 2011.
  • J. Skrzypczak, Prawne i ekonomiczne aspekty finansowanie mediów publicznych w Polsce, [w:] Finansowanie mediów publicznych w Polsce – teoria i praktyka, red. J. Adamowski, A. Jupowicz-Ginalska, Warszawa 2012.
  • J. Skrzypczak, Regulacje prawne autopromocji mediów elektronicznych, [w:] O własnej promocji środków przekazu w Polsce, Instytut Dziennikarstwa, red. A. Jupowicz-Ginalska, Warszawa 2013.
  • J. Skrzypczak, Problemy z definiowaniem pojęć „radiofonia” i „telewizja” w erze cyfrowej, „Zarządzanie w Kulturze” 2013, nr 4.
  • J. Skrzypczak, Krytyka prasowa i reakcja na nią, w: A.Steciwo, J.Barański, A.Mastalerz-Migas (red.) Agresja w opiece zdrowotnej. Zagadnienia wprowadzające, Wrocław 2014, Elsevier, Urban&Partner, s. 160-172.
  • J. Skrzypczak (red.), Nowe w mediach – nowe media – fakty, mity, wyzwania, Opole 2014,
  • J. Skrzypczak, J.Sobczak red., Media religijne i wyznaniowe w Polsce i na świecie, Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, Poznań 2015,
  • J.Skrzypczak, J.Sobczak, M. Urbaniak (red.), Zawody zaufania publicznego? Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2015, ISBN 978-83-64864-41-4,
  • J. Skrzypczak, The legal status of personalized radio in Europe, as exemplified by the NETRADIO project in Poland, in: Oliveira, M. & Ribeiro, F. (eds) (2015) Radio, sound and Internet, ISBN: 978-989-8600-37-0, LASICS, Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS)Universidade do Minho, pp. 87-97,
  • J. Skrzypczak, J. Sobczak (eds.), Professionalism in Journalism in the Era of New Media, Berlin 2015, Logos Verlag GmbH,
  • J. Skrzypczak, Status prawny mediów spersonalizowanych, Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 7(4), DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.7.4.1 , s. 8-18,
  • J. Skrzypczak, BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA I DOSTĘP ORGANÓW ŚCIGANIA DO DANYCH INTERNETOWYCH A OCHRONA PRYWATNOŒCI W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, Przegląd Strategiczny 2016, nr 9, s. 315-325, DOI 10.14746/ps.2016.1.22
  • J. Skrzypczak, Status zawodowy dziennikarzy w wybranych krajach Unii Europejskiej, s. 177-187, w: K.Kakareko, T.Kononiuk (red.), Zawód dziennikarza wobec współczesnych wyzwań, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7545,
  • J. Skrzypczak, 89 haseł w Wielka Encyklopedia Prawa, Tom IX, Prawo Mediów, Fundacja Ubi societas, ibi ius, pod patronatem Prezydenta RP, pod red. J.Sieńczyło-Chlabicz, ISBN 978-83-64556-08-1,
  • J. Skrzypczak, ГАРАНТИИ СВОБОДНОЙ ПРЕССЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ (The guarantees of independent press in the international law)”ВЕК ИНФОРМАЦИИ””INFORMATION AGE 2016, No. 3 , ISSN 2306-417X, St Petersburg State University,Institute “School of Journalism and Mass Communications”, St Petersburg 2016
  • J. Skrzypczak, Reakcja na krytykę medialną. Ochrona dóbr osobistych w erze nowych mediów. Wyd. Wiedza i Innowacje, Poznań 2017, s. 1-300.ISBN 978-83-64864-70-4,
  • J.Sobczak, J.Skrzypczak, K.Kakareko (eds.), Media Law in the Tome Skrzypczak J. (2019),, Ochrona dobrego imienia Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej, SSP 2019 nr 3, of Liquid Modernity. Hot topics in the European and Polish Media Law, Berlin 2017, Logos Verlag Berlin, ISBN 978-3-8325-4428-7.
  • Skrzypczak J. (2018), ( współautor T.Wallas), Wstęp, w: Rola mediów w kreowaniu aktywności fizycznej i zainteresowań prosportowych w środowisku akademickim - Raport wstępny, Tadeusz Wallas, Jędrzej Skrzypczak /red./, Poznań 2018, ISBN978-83-65817, ss. 5-10, [10pkt] · Skrzypczak J. (2019),THE EFFECT OF THE ‘CHINA FACTOR’ ON TAIWAN’S MEDIA SYSTEM SECURITY AS AN EXAMPLE OF THE ‘PRIVATIZATION AND OUTSOURCING’ OF CENSORSHIP AND PROPAGANDA IN THE DIGITAL AGE, Przegląd Strategiczny 2019, nr 12, · Skrzypczak J. (2019),,The right to freedom of opinion and expression in the Universal Declaration of Human Rights - a contemporary perspective in: A.Sungurov, C.R.F.Liesa, M.d.C.B. Aviles, M.C.L.Calazadilla, O.P.de La Fuente (eds.) Current Issues on Human Rights, Dykinson S.L., Madrid 2019,
  • Skrzypczak J. Maksymiuk T., Putz J., Responsibility for health – a brief outline. in:J. Długosz, J.C. Joerden, E.Paszyńska, F.Steger (eds.), Ethics and the Law in Medicine in Research and Healthcare, Wydawnictwo PETER LANG 2020, 978-3-631-80116-1, s. 111-126.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 • Polityka medialna
 • Nowe media
 • Media cyfrowe
 • Media publiczne
 • Prawo prasowe i autorskie
 • Polityka zdrowotna
 • Prawo medyczne

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kilku różnych obszarów badawczych. Najważniejszym z nich, jest problematyka funkcjonowania mediów, a w szczególności radiofonii i telewizji i tzw. „nowych mediów”, a także prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa prasowego oraz sytuacji mediów publicznych.

Kierowanie/uczestnictwo w projektach badawczych:

1. NetRadio – system nadawania w szerokopasmowym Internecie indywidualnie profilowanych kanałów radiowych z wieloma metodami dostępu, (beneficjent: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. NCBiR: N R02 0027 04/2008, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. 2008-2010 1 172 000,00 PLZ Problemy prawne związane z wdrażaniem projektu NETRADIO, na podstawie analizy aktualnego stanu prawnego w zakresie prawa radiofonii i telewizji oraz prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz projektów ustaw, Poznań 2010 – uczestnik – wykonawca.

2. Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku, (kierownik: prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski nr96096), NN 116455040 nstytut Naukowo – Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego, Instytut Zachodni Poznań 2011-2013 75 000,00 PLZ Bezpieczeństwo teleinformacyjne w: Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku, – uczestnik – wykonawca. Polacy w Niemczech. Aspekty społeczne, polityczne, ekonomiczne i prawne ( kierownik: dr Michał Nowosielski) Polacy w Niemczech. Aspekty społeczne, polityczne, ekonomiczne i prawne” NN116 31639, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, kwota 100 tys. zł. Instytut Naukowo – Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego, Instytut Zachodni Poznań 100 000,00 PLZ 2011 – 2013 J. Skrzypczak, Status prawny Polaków w Republice Federalnej Niemiec, w: Prawa mniejszości narodowych, red. T. Gardocka, J. Sobczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa – Toruń 2010; wykonawca.

3. Grant MNiSW na upowszechnianie działalności upowszechniającej naukę. organizacja międzynarodowych konferencji naukowych – Profesjonalizacja dziennikarstwa 28.11.2013 r. i „Nowe media” 12.12.2013 – 1056/P-DUN/2013.

4. Grant MKiDN nr: 36593/13, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Poznaniu Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, Rezerwat Archeologiczny Genius loci, Narodowe Archiwum Cyfrowe Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne Koalicja na Rzecz Otwartej Edukacji Creative Commons oddział Polska tytuł: Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty digitalizacja archiwaliów oraz ich udostępnienie w Internecie Zadania związane z konserwacją i zabezpieczaniem archiwów oraz ich udostępnianiem w Internecie.

5. Projekt wydawniczy Profesjonalizacja dziennikarstwa w erze nowych mediów, 699/P-DUN/2015

6. Udział w grancie międzynarodowym the Media Pluralism Monitor, European University Institute, Roberts Schuman Centre for Advanced Studies, Centre for Media Pluralism and Media Freedom, Włochy, Panel ekspercki,

7. Opiekun naukowy w grancie dr Agnieszki Vetulani – Cęgiel, Mechanizmy lobbingowe w obszarze prawa autorskiego w Polsce i Unii Europejskiej, 248139 FUGA-3, 2014-2017,

8. Projekt badawczy z zakresu badań podstawowych – PRELUDIUM UMO-2013/11/N/HS5/04106 mgr Anna Wilińska -Zelek, Handlowe aspekty własności intelektualnej a wspólna polityka handlowa. Problem kompetencji wyłącznych UE w

odniesieniu do zdolności patentowej wynalazków według artykułu 27 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej (TRIPS), opiekun naukowy,

9. 2016-2021 - Grant MNiSW - Rola mediów w kreowaniu aktywności fizycznej i zainteresowań prosportowych w środowisku akademickim N RSA4 02754 - kierownik grantu

10. 2015 Grant wydawniczy MNiSW - Professionalism in Journalism in the Era of New media - współkierownik grantu ( wspólnie z prof. zw. dr hab. Jackiem Sobczakiem) 699/P-DUN/2015

11. Opiekun naukowy w grancie dr Agnieszki Vetulani - Cęgiel, Mechanizmy lobbingowe w obszarze prawa autorskiego w Polsce i Unii Europejskiej, 248139 FUGA-3, 2014-2017-2020,

12. Opiekun naukowy w projekcie badawczym z zakresu badań podstawowych - PRELUDIUM UMO-2013/11/N/HS5/04106 mgr Anna Wilińska -Zelek, Handlowe aspekty własności intelektualnej a wspólna polityka handlowa. Problem kompetencji wyłącznych UE w odniesieniu do zdolności patentowej wynalazków według artykułu 27 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej (TRIPS),

13. 2017 – Grant Fund_Akcja Fundacji UAM – grant konferencyjny Ochrona dóbr osobistych w erze nowych mediów – Ogólnopolska konferencja 12.12.2017 r., WNPiD UAM

14. 2018 – Grant Annenberg School of Communication and Oxford University w wysokości 1500USD na sfinansowanie udziału w The Annenberg-Oxford Media Policy Summer Institute 2017,

15. 2018 Grant wyjazd badawczy na Tajwan (RoC) w ramach projektu sfinansowanego ze środków pochodzących z umowy pomiędzy UAM a Wydziałem Stosunków Międzynarodowych Ministerstwa Edukacji Tajwanu numer 9/2017/dnipk/uam, 15-25.09.2018 r., NTPU

16. 2018 Grant Fundacji UAM Fund-Akcja Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej "Public Authorities, (print) media and digital transition" WNPiD UAM

17. 2017-2020 THE PRESS IN SMALL COUNTRIES AND REGIONS IN EUROPE, kierownik projektu prof. Frederic Antoin Professeur UCL COMU et U.Namur, Président du BAC en Communication UCL Président du GRER (Groupe de recherches et d'études sur la Radio) Observatoire de Recherche sur les Médias et le Journalisme Ecole de communication et Ecole de Journalisme de Louvain.

18. 2019-2020 udział w projekcie jako główny wykonawca w projekcie Unii Europejskiej Erasmus + KA2 Capacity Building DESTIN

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Prawo mediów
  • Prawo ochrony własności intelektualnej
  • Prawo internetowe
  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Prawo w marketingu politycznym

Nagrody

  • Medal honorowy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej (2012 r.)
  • Nagroda Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego im. dr P. Stępki za najlepsze wydawnictwo naukowe z dziedziny mediów elektronicznych (2012 r.)
  • Nagroda miesięcznika „Forbes” (2012 r.) dla radcy prawnego w województwie wielkopolskim
  • Nagroda III stopnia Rektora UAM za działalności naukową, wrzesień 2013 r.
  • Nagroda III stopnia Rektora UAM za działalności naukową, wrzesień 2014 r.
  • Nagroda III stopnia Rektora UAM za działalności naukową, wrzesień 2015 r.
  • Nagroda Dziekana WNPiD za działalności naukową, 2015 r.
  • Nagroda Stowarzyszenia Prasy Lokalnej 2017 r.

Zainteresowania

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

 1. Muzyka
 2. Żeglarstwo