DrMałgorzata Kołodziejczak

pbn_logo

Biogram

Politolog, absolwentka Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu (specjalność: stosunki międzynarodowe i samorząd terytorialny). Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskała na podstawie pracy „Podmiotowość polityczna w teoriach politologicznych”. Do 2002 roku adiunkt w Zakładzie Teorii Polityki WNPiD. Autorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu teorii polityki, metodologii badań politologicznych, socjologii polityki oraz antropologii polityki.

Publikacje

Wybrane publikacje :

M. Kołodziejczak, Naukowy i praktyczny status współczesnej socjotechniki, w: Dwa oblicza socjotechniki, pod red. P.Pawełczyka, Poznań 2006,  s. 9-20.

Hermeneutyka politologiczna, praca zbiorowa  pod  red. M.Kołodziejczak, Poznań 2009. M.Kołodziejczak, Hermeneutyka w  nauce o polityce – formy obecności „Przegląd Politologiczny” 2009, nr 3, s.7-16.

M. Kołodziejczak, Politologia wobec feminizmu a feminizm wobec politologii  „Przeglądzie Politologicznym” 2011, nr 1.

M.Kołodziejczak, Wyglądając katastrof . O zastosowaniu koncepcji R. Thoma w teoriach politologicznych,  (w:) Czym jest teoria w politologii,  pod red. Z. Bloka, Poznań  2011, 229-248.

M. Kołodziejczak, Język jako przedmiot badań politologicznych, w: Od teorii do praktyki politycznej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Blokowi, pod  red. M.Kołodziejczak, R.Rosickiego, Poznań 2012, s. 95-105

M. Kołodziejczak, Inauguracyjne orędzia prezydenckie jako przedmiot interpretacji politologicznej-  „Przeglądzie Politologicznym” 2014, nr 2, s. 137-148.

M. Kołodziejczak, A.Stępińska, „Ritual, Political” (w:) „The International  Encyclopedia of Political Communication”, 2015

M. Kołodziejczak, Rocznicowe rytuały smoleńskie w perspektywie neodurkheimizmu, „Przegląd Politologiczny” 2015 nr 2, s. 147-159.

M. Kołodziejczak, Inauguracja prezydentury Andrzeja Dudy jako zespół roszczeń legitymizacyjnych „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2016, nr 3.

M. Kołodziejczak, M.Wrześniewska-Pietrzak, „Jak rozwalić system”– populistyczny dyskurs polityczny na przykładzie wypowiedzi Pawła Kukiza,  „Etnolingwistyka” 2017, nr 1.

– populistyczny dyskurs polityczny na przykładzie wypowiedzi Pawła Kukiza,  „Etnolingwistyka” 2017, nr 1.

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne :

  1. Socjologia polityki
  2. Wstęp do nauki o polityce
  3. Seminarium licencjackie

Nauka

Obszary zainteresowań badawczych:

  1. Metody badań politologicznych
  2. Współczesne teorie polityczne
  3. Politolingwistyka
  4. Antropologia polityki

Granty:

Wykonawca w grancie MNiSW „Populistyczny dyskurs polityczny w polskiej sferze publicznej” (NPRH Rozwój 2b – 2016-2019)