Data wydarzenia: -

Debata: 75. rocznica włączenia Ziem Zachodnich i Północnych

W ubiegłym roku obchodzono 75. rocznicę włączenia Ziem Zachodnich i Północnych w granice państwa polskiego. Wydarzenie to miało być jednym z tematów przygotowywanej szóstej edycji konferencji MNIEJSZOŚCI-MIGRACJE-WIELOKULTUROWOŚĆ. Pandemia uniemożliwiła jej przeprowadzenie. Organizatorzy zdecydowali się zatem na zorganizowanie dwóch webinariów poświęconych historii i współczesności procesu scalania tych obszarów z tzw. „starymi” polskimi regionami. Ponadto przygotowano we współpracy z Instytutem Zachodnim pracę zbiorową zatytułowaną Ziemie Zachodnie i Północne (1945-2020) Nowe konteksty (w ramach serii wydawniczej Ziemie Zachodnie. Studia i Materiały).

Debata, wraz z wystawą fotograficzną pt. Odzyskane. Zagospodarowane. Zdemitologizowane. Miejsca i Ludzie Ziem Zachodnich i Północnych 1945-2020, została pomyślana jako podsumowanie wydarzeń organizowanych przez nasz Wydział w ramach obchodów tego wydarzenia.

Do udziału w tym spotkaniu chcielibyśmy zaprosić szczególnie osoby, które w różny sposób (miejsce urodzenia, pochodzie członków rodziny, zainteresowania badawcze) związane są z tymi obszarami. Liczymy, że oferta ta zainteresuje również studentów, dla których procesy związane ze scalaniem Ziem Odzyskanych z pozostałymi regionami Polski, to odległa historia.

Dyskutanci w trakcie debaty będą poszukiwali odpowiedzi na pytania:

  • Jak wydarzenia zapoczątkowane 75 lat temu wpływają na przebieg procesów społeczno-kulturowych zachodzących na Śląsku, Ziemi Lubuskiej, Pomorzu, Warmii i Mazurach?
  • Jakie są najważniejsze wyzwania stojące przez władzami i mieszkańcami Ziem Zachodnich i Północnych w kontekście dyskusji na temat tożsamości regionalnych?
  • Czy obszary te nadal należy traktować jako różniące się od tzw. Ziem Starych?
  • Czy istnieje fenomen odmiennych zachowań politycznych mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych?

Otwarcie debaty:

Prof. dr hab. Andrzej Stelmach, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Prowadzenie debaty:

Prof. UAM dr hab.  Anita Adamczyk

Uczestnicy debaty:

  • Prof. dr hab. Violetta Margaret Julkowska, Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
  • Prof. dr hab. Andrzej Sakson, Zakład Badań Niemcoznawczych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Instytut Zachodni
  • Prof. UAM dr hab. Cezary Trosiak, Zakład Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Liczymy na Waszą obecność i dyskusję