Data wydarzenia: -

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Polityka społeczna w XXI wieku. Wykluczenie w trójwymiarze

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej o. Poznań zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Polityka społeczna w XXI wieku. Wykluczenie w trójwymiarze", która odbędzie się w dniach 15 – 16 kwietnia 2019 r. w Poznaniu.

Intencją organizatorów tegorocznej edycji Konferencji jest kontynuacja cyklicznego corocznego wydarzenia o charakterze trójwymiarowym.

Pierwszy wymiar to wymiana opinii, poglądów oraz prezentacja wyników prowadzonych badań naukowych z zakresu szeroko pojętej polityki społecznej. Drugi poświęcony będzie działaniom podejmowanym w tym zakresie przez władze i instytucje szczebla państwowego oraz samorządowego, trzeci zaś wymiar stanowić będzie prezentację działań podejmowanych przez podmioty trzeciego sektora.

Tegoroczna Konferencja poświęcona będzie wykluczeniu społecznemu, jako jednemu z bardziej istotnych wyzwań dla współczesnej polityki. Jest to zjawisko wieloaspektowe i dotyczy niemożności uczestnictwa w życiu gospodarczym, politycznym czy kulturowym w efekcie np. braku dostępu do zasobów, dóbr i instytucji czy ograniczenia praw społecznych. Negatywne konsekwencje wykluczenia dotyczą zaś nie tylko jakości życia jednostek ale również całego społeczeństwa. Dlatego też rozważania powinny być prowadzone zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym.

Zamiarem Konferencji jest diagnoza oraz rzetelna analiza zjawisk w takich obszarach, jak m.in.: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, starość, bezdomność, mniejszości czy migranci oraz uchodźcy. Środowiska naukowe oraz praktycy z zakresu polityki społecznej będą mieli w trakcie Konferencji okazję konstruktywnie skonfrontować swoje dotychczasowe doświadczenia, działania, wnioski, badania i ich efekty, ale również wskazać potencjalne przyszłe zagrożenia i pożądane kierunki zmian w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Proponowane obszary tematyczne:

  • Ubóstwo
  • Bezrobocie
  • Niepełnosprawność
  • Osoby starsze
  • Bezdomność
  • Mniejszości
  • Migranci i uchodźcy
  • Wykluczenie cyfrowe
  • Wykluczenie edukacyjne
  • Nowe obszary zagrożenia wykluczeniem