Data wydarzenia: -

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Jakuba Michalaka

Rada Naukowa Dyscyplin: nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji i mediach oraz nauki o bezpieczeństwie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w zakresie nauk o polityce i administracji mgra Jakuba Michalaka pt.: Wschodnie kraje związkowe Republiki Federalnej Niemiec w procesie przemian społeczno-politycznych w latach 1990-2013.

Obrona odbędzie się w dniu 18 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10.00.

Promotor: dr hab. Robert Łoś, prof. UŁ

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska,  dr hab. Tadeusz Lebioda, prof. UWr

W związku z sytuacją epidemiologiczną publiczna obrona odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji MS Teams i będzie udostępniona online.

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5 oraz umieszczona została w Repozytorium AMUR, a także wraz z recenzjami i streszczeniem na stronie BIP https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-o-polityce-i-administracji/michalak-jakub