Data publikacji w serwisie:

IV Konferencja naukowa nt. dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa

25 maja br. w Warszawie na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego odbyła się IV Konferencja Naukowa - "Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa Bezpieczeństwo Europy Środkowej i Wschodniej". Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem był współorganizatorem tego wydarzenia. Celem dyskusji była integracja środowiska naukowego w dążeniu do wypracowania wspólnych poglądów na bieżące zagrożenia dla suwerenności i funkcjonalności państwa, a zarazem potencjalnych i realnych możliwości przeciwdziałania im.

Podczas wspomnianej konferencji, mgr inż. Marcin Wojnowski przedstawił „Koncepcję modułowych szpitali rezerwowych w Wielkopolsce z wykorzystaniem systemu budownictwa modułowego”, wynikającą z zakończonych badań w ramach projektu  „Mobilne punkty pomocy medycznej, modułowe szpitale polowe. Doświadczenia organizacyjne i logistyczne COVID-19. Projekt rozwiązań systemowych w Wielkopolsce”. Ponadto dr Dariusz Dymek podczas sesji - Doświadczenia z wojny rosyjsko-ukraińskiej – wymiar społeczno-militarny przedstawił referat pt. „Pomoc obywatelom Ukrainy uciekającym przed skutkami działań wojennych na przykładzie Wielkopolski”. Podjęta podczas dyskusji problematyka rozpatrywana była interdyscyplinarnie, w oparciu o prezentację wyników badań naukowych dotyczących uwarunkowań geopolitycznych, militarnych oraz pozamilitarnych, przy uwzględnieniu wpływu nowych technologii dla rozwoju sztuki wojennej i polityki międzynarodowej. Organizatorzy zapowiedzieli wydanie artykułów w recenzowanej monografii lub w renomowanych czasopismach naukowych.

Z okazji 80-tych urodzin, podczas wydarzenia gen. dr Lech Konopka wręczył Panu prof. dr. hab. Zenonowi Trejnisowi pamiątkowy ryngraf wraz z życzeniami od kolegów z Zakładu  Studiów Nad Bezpieczeństwem