Data publikacji w serwisie:

IV numer czasopisma „Teoria Polityki”

Ukazał się IV tom międzynarodowego czasopisma naukowego pt. „Teoria Polityki”. Czasopismo powstało w 2017 roku m.in. w celu rozwijania refleksji teoretycznej nad polityką. Inicjatywa w zakresie powstania nowego periodyku naukowego została podjęta przez następujące ośrodki badawcze: Katedra Teorii i Socjologii Polityki Uniwersytetu Pedagogicznego im KEN w Krakowie, Zakład Filozofii i Teorii Polityki Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Teorii Polityki i Metodologii Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Teorii Polityki i Myśli Politycznej Uniwersytetu Łódzkiego, Zakład Teorii Polityki i Państwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Wrocławskiego. Tak więc wśród pomysłodawców znalazły się wiodące ośrodki naukowe w Polsce, w tym Zakład Teorii Polityki WNPiD UAM.

Pierwszy numer czasopisma został poświęcony na omówienie stanu dyscypliny w obszarze teorii polityki, natomiast kolejne numery mają charakter tematyczny. Redaktorami prowadzącymi najnowszego tomu są naukowcy reprezentujący Zakład Teorii Polityki WNPiD UAM: prof. dr hab. Zbigniew Blok i dr Małgorzata Kołodziejczak. Autorzy tekstów składających się na numer IV czasopisma podjęli kwestię interpretacji w nauce o polityce. Poszczególne szkice dotyczą następujących zagadnień badawczych: 1) Interpretacje w naukach społecznych – aspekty teoretyczne i metodologiczne (A. W. Jabłoński); 2) Teorie interpretacyjne w naukach politycznych (M. Kułakowska); 3) Wyjaśnianie empiryczne a wyjaśnianie interpretacyjne działań politycznych (A. Czajowski); 4) „Zewnętrzność” interpretacji. Badanie polityki w ujęciu eksternalistycznym (F. Pierzchalski); 5) Interpretacja prawna: w kierunku nowego paradygmatu? (B. Brożek); 6) Perspektywa interpretacyjna we współczesnych stosunkach międzynarodowych (X. Kurowska); 7) Teoria polityki – powszechność interpretacjonizmu na przykładzie rekonstrukcji (J. Węgrzecki); 8) Hermeneutyka: polityka i teoria polityczna w hermeneutyce filozoficznej Gadamera (D. Teichert); 9) Władza i to, co politycznie nieokreślone: niewczesne rozważania o dekonstrukcji (J. P. Hudzik); 10) O niezbędności politologicznej interpretacji – subiektywność i narracyjność jako determinanty warsztatu politologa (A. Laska); 11) Interpretacja funkcji w socjobiologicznych koncepcjach polityki (J. Nocoń); 12) Hermeneutyka w polityce Abrahama Lincolna (T. Ball); 13) Oryginalny zamiar i rząd ludowy: perspektywa Madisona (R. L. Hanson).

Aktualny numer czasopisma dostępny jest na stronie internetowej: https://www.ejournals.eu/TP/zakladka/427/

Zachęcamy do lektury!