Data publikacji w serwisie:

Sukces uniwersyteckiego Centrum Doskonałości Jean Monnet

Z radością informujemy, że Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Unii Europejskiej (EACEA) z aprobatą przyjęła raport z realizacji Centrum Doskonałości Jean Monnet  EU EX/ACT (EU External Actions in the contested global order –  (in)coherence, (dis)continuity, resilience), realizowanego na UAM w Poznaniu w latach 2018 – 2022 (Approval of Final Report and Notification of Recovery Order Reference: Jean Monnet Programme, CoE Grant Decision n° 2018-1763/001/ 599622-EPP-1-2018-1-PL-EPPJMO-CoE). Centrum Doskonałości Jean Monnet  EU EX/ACT stanowi prestiżowy grant europejski przyznany Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w 2018 roku, jako jednemu z 19 wówczas ośrodków uniwersyteckich na świecie.

Program z dużym sukcesem realizowany był na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, przez doświadczoną grupę badawczą pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Tadeusza Wallasa. Projekt stanowił zwieńczenie wcześniejszych doświadczeń pracowników Wydziału, związanych z kierowaniem dwoma Katedrami i modułem Jean Monnet. Miarą sukcesu realizowanego grantu była znacznie większa niż planowano liczba uczestników podejmowanych działań. Łączna liczba bezpośrednich beneficjentów działań Centrum wyniosła ponad 9 tysięcy, a pośrednio - dodatkowo - 5 tysięcy. Ogółem więc, badacze z WNPiD UAM w Poznaniu dotarli do niemal 14 tysięcy odbiorców w Polsce i świecie, co stanowi wynik unikatowy i imponujący nawet na miarę tak wielowymiarowego i złożonego projektu badawczego. Realizatorom grantu składamy serdeczne gratulacje!

Głównym celem Centrum było zwiększenie świadomości dotyczącej roli i znaczenia Unii Europejskiej w polityce międzynarodowej poprzez wyposażenie szerokiego grona studentów, naukowców oraz praktyków w kraju i zagranicą w wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z działaniami zewnętrznymi i zaangażowaniem geopolitycznym i geoekonomicznym Unii Europejskiej. Główny cel projektu, pomimo poważnych komplikacji wynikających z pandemii COVID-19, został z powodzeniem osiągnięty. Znalazło to odzwierciedlenie zarówno w jego wymiarze ilościowym, jak i jakościowym. Ten pierwszy cechuje się realizacją niemal wszystkich działań zaplanowanych we wniosku, a ponadto zorganizowaniem kolejnych, nieplanowanych wydarzeń związanych z projektem (bez poniesienia dodatkowych kosztów finansowych). Miarą sukcesu realizowanego grantu była znacznie większa niż planowano liczba uczestników podejmowanych działań. Zgodnie z założeniami, beneficjenci grantu zostali profesjonalnie przeszkoleni i uspołecznieni w duchu wzajemnego zrozumienia, europejskiej solidarności oraz odpowiedzialności za losy Europy i świata. Uczestniczący w projekcie studenci, naukowcy oraz inne grupy interesariuszy otrzymali profesjonalne narzędzia badawcze i poznawcze do poruszania się w nowo powstającej, post-covidowej rzeczywistości międzynarodowej, zarówno w wymiarze lokalnym, regionalnym, jak i europejskim i globalnym.

Zgodnie z przyjętą koncepcją projektu, z powodzeniem udało się zrealizować cztery główne moduły grantu EU EX/ACT:

1. Dydaktyka: dziewięć 10-godzinnych seminariów oferowanych każdego roku oraz cykl wykładów otwartych skierowanych do szerokiego grona odbiorców akademickich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak również na innych uczelniach (w innowacyjnej i kompleksowej formie), w której udział wzięła imponująca liczba ponad 5 tysięcy  uczestników.

2. Upowszechnianie badań (Deliverables): m.in. strona internetowa, ulotki, biuletyny, filmy, monografia naukowa („EU external actions in the contested global order”, Poznań 2022), artykuły naukowe, materiały dydaktyczne i konferencyjne, festiwale filmowe i pokazy multimedialne; wszystkie ww. materiały zostały właściwie przygotowane i szeroko rozpowszechnione w Polsce, Europie i świecie.

3. Badania naukowe: zawierały przekrojowy i wielowymiarowy proces badawczy prowadzony instytucjonalnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz licznych naukowców goszczących w Polsce i za granicą. Badania przyjęty formę publikacji naukowych i referatów konferencyjnych, krótkich wizyt badawczych dla młodych naukowców z zagranicy na UAM, wizyt badawczych członków zespołu UAM EU EX/ACT w zagranicznych ośrodkach naukowych, oraz w formie aktywnego udziału w konferencjach krajowych i międzynarodowych.

4. Wydarzenia współtowarzyszące: liczne konferencje, seminaria (webinaria), spotkania i sesje w postaci stacjonarnej i zdalnej – wszystkie z powodzeniem zorganizowane, przyciągając ogromną uwagę odbiorców i bardzo pozytywny oddźwięk.

Projekt EU EX/ACT uzyskał dużą rozpoznawalność w Polsce i na świecie oraz w znaczący sposób wpłynął na aktywność badawczą i poznawczą jego realizatorów i beneficjentów. Dzięki jego realizacji powstała spójna oferta studiów w zakresie stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej. Zespół badaczy znacząco przyczynił się do promocji studiów z zakresu integracji europejskiej w Polsce oraz promocji UAM w Europie i świecie. Dzięki grantowi skutecznie wzmocniono doskonałość naukową rodzimej uczelni w zakresie badań nad procesami integracji europejskiej i działań zewnętrznych Unii Europejskiej. Skład zespołu badawczego oraz szczegółowa realizacja projektu zawarta jest na stronie  http://coe.amu.edu.pl.

Tekst przygotowali: Członkowie zespołu badawczego.