Data publikacji w serwisie:

Współtworzymy nowy kierunek studiów na UAM

W roku akademickim 2023/2024 uruchomiony zostanie nowy kierunek studiów Historia i polityka współczesna - interdyscyplinarne studia nauczycielskie, który powstaje przy wsparciu naszych dydaktyków. Te studia magisterskie uprawniają do nauczania wiedzy o społeczeństwie oraz historii i teraźniejszości.

Historia i polityka współczesna jest kierunkiem badawczym, który będzie realizowany w dwóch dyscyplinach: historii (55% ECTS) oraz nauk o polityce i administracji (45% ECTS). Dyscypliną wiodącą jest historia.

Program przewiduje kształcenie w trzech uzupełniających się wymiarach:

  • przedmiotowym – dotyczy pogłębionej i sproblematyzowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu historii najnowszej oraz wiedzy o polityce i społeczeństwie współczesnym;
  • pedagogiczno-dydaktycznym – dotyczy wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych z zakresu dydaktyki przedmiotowej, ogólnej, pedagogiki i psychologii w powiązaniu z praktykami pedagogicznymi i dydaktycznymi;
  • badawczym – dotyczy wiedzy metodologicznej oraz umiejętności badawczych z zakresu badań historycznych i społecznych odniesionych do: historii współczesnej, nauk o polityce i administracji oraz edukacji w powiązaniu z dydaktyką przedmiotową.

Do wyboru studentów pozostają przedmioty badawcze, w tym laboratoria badawcze i historyczno-politologiczne seminarium magisterskie. Laboratoria i seminaria mają charakter fakultatywny, a ich lista będzie ogłaszana na początku każdego roku akademickiego.

Program adresowany jest do absolwentów i absolwentek studiów licencjackich lub pięcioletnich studiów magisterskich, historycznych i/lub politologicznych. Limit przyjęć na kierunek wynosi 40 miejsc.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje dotyczące programu studiów oraz sylabusy

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji