E-voting jako alternatywna procedura głosowania w elekcjach państwowych. Doświadczenia wybranych państw a perspektywy  wdrożenia e-głosowania w Polsce

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki - Konkurs OPUS 8

Nr projektu: 2014/15/B/HS5/01358

Kierownik projektu: Magdalena Musiał-Karg

Szukanie odpowiedzi na pytanie o rolę elektronicznego głosowania we współczesnym państwie stanowi ważną część badań nad demokracją w ogóle, ale także nad tzw. demokracją elektroniczną. Pojawienie się w latach 90-tych minionego stulecia konceptu e-demokracji jest traktowane jako dowód na zmieniający się paradygmat demokratycznej formy rządzenia. W opinii zwolenników wykorzystania ICT w życiu politycznym – dzisiejsza cywilizacja stoi w obliczu ery demokracji elektronicznej, która stanowi nową formę sprawowania władzy – opartą właśnie na wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych – m.in. w procesach wyborczych.

Problemem badawczym projektu było zastosowanie elektronicznego głosowania w elekcjach państwowych. Celem projektu była analiza doświadczeń państw w zakresie wykorzystania technologii teleinformatycznych w procesach wyborczych (e-voting), co stanowi jeden z ważnych (i coraz częściej dyskutowanych) elementów partycypacji obywateli w przestrzeni politycznej.

Do najważniejszych zagadnień badawczych, jakie pojawiły się w kontekście tematu projektu, wymienić należy: motywy wdrożenia e-voting w wyborach, modele e-voting (remote voting, voting in polling place), doświadczenia związane z wdrożeniem głosowania elektronicznego, najważniejsze wyzwania, korzyści, trudności itp. dotyczące projektów e-głosowania (w państwach, gdzie takie rozwiązania funkcjonują oraz w państwach, które zrezygnowały z wdrożenia e-voting). Finalnym zadaniem w ramach projektu było przeprowadzenie badania opinii publicznej na temat możliwości i perspektyw implementacji elektronicznego głosowania w Polsce. Dzięki opracowaniu i analizie zebranych danych możliwe stało się nie tylko znalezienie odpowiedzi na pytania o opinie Polaków na temat głosowania elektronicznego, ale także wskazanie największych zagrożeń i zalet tego typu narzędzi partycypacji wyborczej.

Badania w projekcie stanowiły zatem zamierzenie o charakterze całościowym, wielowymiarowym i nowatorskim. Dotyczyły bowiem materii, która do tej pory nie była ujmowana w tak wielopłaszczyznowy sposób (analiza procesów wdrażania projektów e-voting w różnych państwach, przyczyn powodzenia lub fiaska wspomnianych przedsięwzięć, analiza wyników e-głosowań, analiza opinii publicznej z uwzględnieniem uwarunkowań społecznych, politycznych, prawnych, ekonomicznych czy demograficznych).

Zrealizowanie zamierzeń projektu umożliwiło nie tylko przyjrzenie się praktykom wielu państw w zakresie wykorzystania e-głosowania w wyborach, ale – bazując na tych doświadczeniach – pozwoliło również wskazać kierunki rozwoju elektronicznej partycypacji w Polsce, a także w innych państwach, gdzie wdrożenie tego typu rozwiązań dyskutowane jest od co najmniej kilku lat.

Wyniki projektu są ważnym osiągnięciem naukowym o innowacyjnym charakterze, które pozwoli wypełnić lukę w badaniach nad e-demokracją, e-partycypacją, czy e-głosowaniem w nauce polskiej, a także uzupełnić dorobek zagraniczny o całościowe wielowymiarowe opracowanie, dotyczące doświadczeń w zakresie wykorzystania ICT w procedurach wyborów powszechnych.

Podjęta w ramach projektu problematyka jest aktualna i wpisuje się w prowadzoną dyskusję nad rolą partycypacji politycznej obywateli oraz nad niwelowaniem skutków kryzysu współczesnej demokracji, co uzasadnia jeszcze bardziej podjęcie badań nad tym zagadnieniem.

Badanie problematyki związanej z e-głosowaniem jest tym bardziej istotne, iż w coraz większej liczbie państw Europy i świata dyskutowane są obecnie kwestie związane z możliwościami wdrożenia nowych - elektronicznych - form głosowania: np. przy wykorzystaniu Internetu czy usług mobilnych.

Wyniki przeprowadzonych badań mają nie tylko znaczenie dla rozwoju nauki, ale stanowić mogą także istotną wskazówkę dla elit politycznych, tworzących prawo wyborcze, a także dla społeczeństw w kontekście korzyści, trudności czy wyzwań stojących przed współczesną demokracją w obliczu jej nowej, zmieniającej się elektronicznej formy.

Wykonawcami w ramach projektu byli badacze, mający dorobek naukowy związany z przedmiotem badań. Wykonawcy w projekcie reprezentowali różne ośrodki badawcze w Polsce. Badania w projekcie prowadzone były zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Kierownik projektu

prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg

Pracuje w Zakładzie Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w badaniach nad demokracją bezpośrednią oraz wykorzystaniem nowych technologii w systemach demokratycznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów wyborczych (e-voting). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się również na problemach związanych z digitalizacją procesów demokratycznych, a także z rolą kobiet w przestrzeni publicznej. Jest koordynatorem działalności. Autorka wielu publikacji w Polsce i zagranicą, kierowała wieloma projektami naukowymi i prowadziła badania w ramach wielu grantów Polsce i zagranicą. Odbywała staże i wizyty naukowe m.in. w Estonii, Szwajcarii, Niemczech, Turcji, Hiszpanii, Włoszech, Francji, Australii, Austrii, Rosji i in. Od 10.2020 r. jest prodziekanem ds. badań i współpracy naukowej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. W latach 2016-2020 pełniła funkcje prodziekana ds. badań i rozwoju na. Jest także wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz prezesem Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej. Zasiada także w radzie naukowej Fundacji Akademickiej IPSO ORDO. Grupy Badawczej „Inicjatywa Helwecka”, której celem są interdyscyplinarne badania nad Konfederacją Szwajcarską.

Wykonawcy

Dr Izabela Kapsa – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ORCID ID: 0000-0003-2342-3682

Dr Alina Kaszkur – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ORCID ID: 0000-0003-0845-2186

Prof. UwB dr hab. Elżbieta Kużelewska – Uniwersytet w Białymstoku, ORCID ID: 0000-0002-6092-7284

Dr Natasza Lubik-Reczek – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ORCID ID: 0000-0003-4294-5064

Prof. UAM dr hab. Marin Rachwał – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ORCID ID: 0000-0003-2949-1328

Dr Bartłomiej Secler – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ORCID ID: 0000-0003-1699-6642

Prof. dr hab. Andrzej Stelmach – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ORCID ID: 0000-0002-3747-0466

Dr Krzysztof Duda – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ORCID ID: 0000-0001-6243-7310

Wybrane publikacje powstałe w ramach projektu:

 • Musiał-Karg, M., Kapsa, I. (2021). Debate: Voting challenges in a pandemic—Poland, Public Money & Management vol 41 nr 1, ss. 6-8. DOI: https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1809791.
 • Musiał-Karg, M., Kapsa, I., (2020). Attitudes of Polish Voters Towards Introduction of e-Voting in the Context of Political Factors. W: S. Katsikas, V. Zorkadis V. (red.). E-Democracy – Safeguarding Democracy and Human Rights in the Digital Age. e-Democracy 2019. Communications in Computer and Information Science, vol 1111. Cham: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-37545-4_10. https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-37545-4_10
 • Kapsa, I., Musiał-Karg, M. (2020). E-Government in Poland in public data and opinions of Poles: empirical analysis. W: ICEGOV 2020: Proceedings of the 13th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, ss. 419–429. DOI: https://doi.org/10.1145/3428502.3428559; https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3428502.3428559
 • Kapsa, I. (2019). Electronic forms of political participation in Great Britain – intentions and experiences. Przegląd Politologiczny nr 3, ss. 27-39. DOI : 10.14746/pp.2019.24.3.3.
  https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/19930/21463
 • Musiał-Karg, M., Kapsa, I. (2019). Citizen e-Participation as an Important Factor for Sustainable Development. European Journal of Sustainable Development nr 8(3), ss. 210-220. DOI: 10.14207/ejsd.2019.v8n3p210.
  https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/861/856
 • Kaszkur, A., Kapsa, I. (2019), Citizens Inclusion in the Political Decision-Making Process as a Determinant of Sustainable Development Implementation. European Journal of Sustainable Development nr 8(4), ss. 363-372. DOI: 10.14207/ejsd.2019.v8n4p363.
  http://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/899/894
 • Musiał-Karg, M. (red.) (2019). E-voting and e-participation. Experiences, challenges and prospects for the future: Poznań: UAM WNPiD.
 • Musiał-Karg, M. (2019). E-Democracy and E-Tools of citizen participation on local level in Poland. W: eds. A. Nemeslaki, A. Prosser, D. Scola, T. Szadeczky (red.). CEE e|Dem and e|Gov Days 2019: Cyber Security and eGovernment. Proceedings of the Central and Eastern European e|Dem and e|Gov Days 2019, May 2-3, 2019, Budapest: Austrian COmputer Society. DOI: 10.24989/ocg.v335.17. https://ocgitservice.com/demo/ceeegov2019/files/1024989_ocgv335_17.pdf
 • Musiał-Karg, M. (2018).Głosowanie korespondencyjne oraz e-voting jako alternatywne procedury uczestnictwa w wyborach i referendach w Konfederacji Szwajcarskiej. W: N. Kusa, M. Musiał-Karg, A. Stelmach (red.). Uwarunkowania demokracji przedstawicielskiej we współczesnej Polsce i Europie, Poznań: UAM WNPiD, ss. 73-82.
 • Kaszkur, A. (2018). Uwarunkowania dyfuzji i-votingu jako innowacji publicznej. Świat Idei i Polityki nr 17, ss. 273-289. DOI:10.15804/siip201814. https://www.ukw.edu.pl/download/53670/Alina_Kaszkur.pdf
 • Kużelewska, E. (2018). E-voting w wyborach parlamentarnych w Belgii. Przegląd Europejski t. 2, ss. 143-157. DOI:10.5604/01.3001.0013.0861.
 • Musiał-Karg, M. (2015). Implementation of electronic voting and the matter of security. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin Polonia Sectio K vol. XXII, 1, ss. 119-134. DOI:10.1515/curie-2015-0022. https://journals.umcs.pl/k/article/view/2838/2079
 • Musiał-Karg, M. (2018). Analiza doświadczeń związanych z wykorzystaniem głosowania internetowego (i-voting) w wybranych państwach. Zeszyty Prawnicze BAS nr 1(57), ss. 46-68.  DOI: https://doi.org/10.31268/ZPBAS.2018.03
  https://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/B2488D94D7F02EB5C12582B8002E3579/$file/2.Magdalena_Musial-Karg.pdf
 • Musiał-Karg. M. (2017). Electronic Voting as an Additional Method of Participating in Elections. Opinions of Poles. W: R. Krimmer, M. Volkamer, J. Barrat, J. Benaloh, N. Goodman, P. Y.A. Ryan, V. Teague (red.), Electronic Voting. First International Joint Conference, E-Vote-ID 2016, Bregenz, Austria, October 18-21, 2016, Proceedings, LNCS 10141, Cham: Springer, ss. 218-232.
  DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-52240-1_14. https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-52240-1_14