Dialog Obywatelski

"Zielone Miasta Przyszłości" - to temat Dialogu Obywatelskiego z udziałem komisarz Elżbiety Bieńkowskiej oraz Prezydenta Poznania, Jacka Jaśkowiaka. Unijna komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz MŚP tym razem spotka się z mieszkańcami Poznania. Dialog, organizowany przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu.

Spotkanie poprowadzi Edwin Bendyk  - dziennikarz, szef działu naukowego tygodnika „Polityka”,  analityk procesów przemian cywilizacyjnych, badacz wyzwań jakie niosą ze sobą zmiany środowiska naturalnego i procesy modernizacyjne.

Rejestracja: Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane będą do środy, 22 maja godz. 15.00 bądź do osiągnięcia limitu miejsc.

Dialogi Obywatelskie to inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma na celu przybliżenie obywatelom problematyki unijnej. Odbywają się one w różnych miastach Europy od 2012 r. Zaproszeni goście odpowiadają na pytania publiczności, a także wsłuchują się w opinie i propozycje obywateli.

Formularz rejestracyjny

Regulamin Dialogu Obywatelskiego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1.Organizatorem wydarzenia jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu.

2.Wydarzenie odbywa się 23 maja 2019 o godzinie 12.00 w Auli Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89a

3.Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a liczba miejsc jest ograniczona.

4.Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: https://wnpid.amu.edu.pl/dialog-obywatelski. Podczas rejestracji uczestnik musi podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, mail i (opcjonalnie) numer telefonu.

5.Uczestnik ma obowiązek potwierdzenia swojej obecności przed wydarzeniem w Punkcie Rejestracyjnym oraz założenia opaski identyfikacyjnej.

6.Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez uczestników regulaminu imprezy, niestosowania się przez nich do zaleceń organizatorów i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

7.Organizator zastrzega sobie prawo archiwizacji materiału zdjęciowego i filmowego powstałego podczas trwania wydarzenia, z myślą o późniejszym wykorzystaniu go w celach promocyjnych - w materiałach drukowanych, prasie, radiu, telewizji, mediach elektronicznych i serwisach społecznościowych. Uczestnik wydarzenia, przystępując do udziału w nim, wyraża jednocześnie zgodę na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku w celach wskazanych bez prawa do wynagrodzenia z powyższego tytułu.

8.Uczestnik wydarzenia zobowiązuje się do przestrzegania zasady równości, wzajemnego szacunku i tolerancji, uwzględnienia racji i poglądów innych uczestników, nieobrażania pozostałych uczestników oraz nieużywania słów wulgarnych i obraźliwych.

9.Uczestnicy dialogu mają prawo zabierać głos oraz zadawać pytania po wcześniejszym zasygnalizowaniu chęci zabrania głosu poprzez podniesienie ręki. Prowadzący Dialog wskazuje kolejność udzielania głosu uczestnikom.

10.Organizator ma prawo odmówić udziału w wydarzeniu osobie, która zakłóca ład i porządek publiczny, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także sprawia bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników wydarzenia.

11.Służba porządkowa zastrzega sobie prawo do kontroli opasek rejestracyjnych w trakcie trwania wydarzenia. W przypadku zakłócenia ładu i porządku publicznego służba porządkowa zastrzega sobie prawo do wylegitymowania uczestnika w celu ustalenia jego tożsamości oraz żądania opuszczenia terenu wydarzenia.

12.Zabrania się wnoszenia na teren Wydarzenia napojów alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych, broni oraz innych narzędzi niebezpiecznych

13.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia, zmiany jego programu i formuły - bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie wobec uczestników zobowiązany do rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu.

14.Administratorem danych osobowych podanych przy rejestracji na wydarzenie jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby obsługi wydarzenia Dialog Obywatelski na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w dniu 23 maja 2019 r. i nie będą przekazywane innym podmiotom.

15.Rejestracja na wydarzenie oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.