Dr hab.Aleksandra Kaniewska-Sęba

logo_UAM google_scholar_logo

Biogram

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autorka i współautorka publikacji dotyczących komunikacji marketingowej oraz badań i analiz marketingowych.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne w obszarze marketingu na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych – na UAM i innych poznańskich uczelniach (w ciągu kilkunastu lat realizowała wykłady i ćwiczenia m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersytecie Medycznym oraz na Uniwersytecie Artystycznym).

Kierownik studiów drugiego stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Członkini Rady Programowej grupy kierunków studiów Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Nowe Media w Komunikacji, Produkcja Audiowizualna WNPiD

Współpracuje z przedsiębiorstwami w zakresie:

· przeprowadzania analiz rynku i badań marketingowych,

· prowadzenia szkoleń na temat planowania i wdrażania strategii komunikacji marketingowej,

· doradztwa w zakresie zarządzania marką i jej komunikacją marketingową.

Publikacje

Monografie

1. Kaniewska-Sęba A. (2018), Planowanie eksperymentów z wieloma zmiennymi w badaniach komunikacji marketingowej – ujęcie metodologiczne z przykładami zastosowań, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.

2. Kaniewska-Sęba A., Leszczyński G. (2018), Pomiar marketingu i sprzedaży business-to-business, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa.

3. Kaniewska-Sęba A., Leszczyński G., Pilarczyk B. (2006), Badania marketingowe na rynku business-to-business, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Rozdziały w monografiach i artykuły w czasopismach naukowych

1. Kaniewska-Sęba A. (2020), Studenci jako uczestnicy badań konsumenckich, „Wiadomości Statystyczne”, nr 5, s. 45-65.

2. Kaniewska-Sęba A. (2018), Wykorzystanie narzędzi marketingu mobilnego w komunikacji z klientami – przykłady z rynku produktów spożywczych, „Handel Wewnętrzny”, nr 2, s. 235-245.

3. Kaniewska-Sęba A. (2017), Personalizacja komunikacji marketingowej online – dopasowanie przekazu do oczekiwań klienta czy naruszenie jego prywatności?, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XVIII, zeszyt 4, część 2, (tytuł numeru: Agile Commerce – technologie przyszłości, red. K. Kolasińska-Morawska, P. Morawski), http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-4-2.pdf, s. 211-225.

4. Kaniewska-Sęba A., Pająk-Patkowska B. (2017), Negative recommendation in social media – theoretical approach and case studies, „Przegląd Politologiczny”, nr 3, s. 45-60.

5. Kaniewska-Sęba A. (2016), Skale do pomiaru postaw stosowane w badaniach wizerunku polityka, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 460 (tytuł numeru: Badania marketingowe a potrzeby informacyjne podmiotów decyzyjnych na współczesnym rynku, red. K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska), s. 267-276.

6. Kaniewska-Sęba A. (2016), Polscy seniorzy - wyzwanie dla marketingu w XXI wieku, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 4, s. 145-158.

7. Kaniewska-Sęba A. (2014), The rules of the creation and examples of the application of fractional experiments in assessing the effectiveness of marketing communication, "Public Policy and Economic Development", Issue 1 (5), s. 101-112.

8. Kaniewska-Sęba A., Stefańska M. (2015), Społeczna odpowiedzialność biznesu a marketing społecznie zaangażowany, w: Kampanie społeczne jako forma socjotechniki, red. P. Pawełczyk, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 113-131.

9. Nestorowicz R., Kaniewska-Sęba A. (2014), Zastosowanie CETSCALE do pomiaru etnocentryzmu konsumenckiego na rynku produktów żywnościowych w Polsce, „Marketing i Rynek”, nr 6 (CD), s. 501-517.

10. Kaniewska-Sęba A., Pilarczyk B. (2014), Negative Effects of Personalization in Direct Marketing, “International Journal of Arts and Sciences”, Vol. 7 No. 2 (CD), s. 89-98.

11. Rogala A., Kaniewska-Sęba A. (2013), Internal communication as a marketing communication tool, w: 13th International Marketing Trends Conference, red. J.C. Andreani I U. Collesei, ESCP-AEP European School of Management, Paryż, http://archives.marketing-trends-congress.com/2013/pages/PDF/834.pdf, 21 s.

Wszysttkie publikacje dostępne są tutaj.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

· Analizy i badania marketingowe

· Strategia i nowoczesne narzędzia komunikacji marketingowej (marketing mobilny, marketing online, działania niestandardowe)

· Zarządzanie marką

Udział w projektach badawczych:

· „Internetowy serwis o marketingu jako przykład witryny tematycznej”, grant Komitetu Badań Naukowych, realizowany w latach 2000-2002 (główny wykonawca)

· „Internet jako instrument badań marketingowych na rynku business - to - business“, grant Ministerstwa Nauki i Informatyzacji realizowany w latach 2003-2005 (główny wykonawca)

· „Ewaluacja efektów marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem metody eksperymentu”, grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany w latach 2010-2013 (kierownik projektu)

Dydaktyka

Obecnie prowadzone zajęcia dydaktyczne:

    • Analizy i badania w komunikacji marketingowej
    • Badania marketingowe
    • Kampanie reklamowe
    • Zarządzanie komunikacją wewnętrzną w firmie
    • Seminarium dyplomowe

Nagrody

1. Nagroda Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za osiągnięcia dydaktyczne (2016)

2. Nagroda Zespołowa I stopnia JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w dziedzinie osiągnięć naukowych, za współautorstwo książki Komunikowanie się w marketingu (2005)

3. Nagroda Zespołowa I stopnia JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w dziedzinie osiągnięć naukowych, za współautorstwo książki Analiza rynku (2004)

4. Nagroda Zespołowa I stopnia JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w dziedzinie osiągnięć naukowych, za współautorstwo książki Komunikowanie się w biznesie (2003)