Prof. UAM dr hab.Wojciech Adamczyk

google_scholar_logo

Biogram

Przebieg kariery zawodowej

 • 1994 – magister nauk politycznych (specjalność dziennikarska), INPiD UAM w Poznaniu
 • 1992–1998 – stypendysta, a następnie współpracownik ,,Głosu Wielkopolskiego”
 • 1994–1998 – studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych UAM
 • 1998 – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa
 • 1998-2012 – wykładowca w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
 • 2012–2013 – wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (oddział w Poznaniu)
 • 2016 – doktor habilitowany
 • 2019 - profesor uczelniany

Pełnione funkcje

 • 1998-2022 - Kierownik Podyplomowego Studium Dziennikarstwa UAM
 • 1998-2016 – Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (obecnie Dziekana WNPiD UAM) ds. dziennikarskich praktyk zawodowych
 • 2005–2012  – Kierownik Pracowni Praktyki Dziennikarskiej

Publikacje

Książki:

1. Media masowe w procesie budowania demokracji w Polsce (1989-1995), Poznań 1999.

2. Amerykańskie archetypy dziennikarstwa śledczego, Poznań 2008. (https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/10896)

Artykuły naukowe i recenzje:

1. Bezrobocie – nowy problem społeczny w Polsce, w: Wybrane problemy patologii społecznej, pod red. S. Zakrzewskiego, Poznań 1995.

2. Kultura polityczna a media. Doświadczenia polskie po 1989 roku, w: Kultura polityczna w Polsce. Przeszłość i teraźniejszość, t. I pod red. M. Kosmana, Poznań 1996.

3. Ograniczenie dostępu dziennikarzy do informacji w Polsce w latach 1989-1995 , ,,Problemy Humanistyki” 1997, nr 1.

4. Instytucja rzecznika prasowego rządu w Polsce – od Włodzimierza Janiurka do Tomasz Tywonka , ,,Przegląd Politologiczny” 1997, nr 3-4.

5. Rozwój mediów lokalnych i sublokalnych w Polsce po 1989 roku (ze szczególnym uwzględnieniem województwa poznańskiego), w: Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX i XX wieku, tom IV, pod red. M. Kosmana, Poznań 1998.

6. Kapitał zagraniczny w polskich mass mediach. Szanse i zagrożenia , ,,Problemy Humanistyki” 1998, nr 3.

7. Recenzja: Polska i państwa sąsiedzkie. Wybory parlamentarne i prezydenckie 1993-1995, pod red. S. Zyborowicza, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 1997, w: ,,Przegląd Politologiczny” 1998, nr 3-4.

8. Fakt prasowy i jego wpływ na kształtowanie opinii publicznej w Polsce, w: Kultura polityczna w Polsce. Mity i fakty, t. II, pod red. M. Kosmana, Poznań 1999.

9. Refleksje nad stanem przestrzegania wolności prasy w Polsce (1989-1999), w: Przeszłość odległa i bliska, księga pamiątkowa z okazji 60. urodzin prof. Marcelego Kosmana, Poznań 2000.

10. Media masowe w Polsce u schyłku XX wieku, w: Polska w XX wieku. Politologiczna charakterystyka dokonań i perspektyw rozwoju, pod red. R. Kmieciaka, Poznań 2000.

11. Prawo do informacji. Standardy europejskie a realia polskie, w: Media wobec integracji europejskiej. Wybrane problemy, pod red. T. Wallasa, Poznań 2000.

12. Prawo do informacji w Polsce. Koncepcje regulacji ustawowych (1996-2001), w: Prasa dawna i współczesna, t. 2, pod red. B. Kosmanowej, Poznań 2001.

13. Zasada obiektywizmu w pracy dziennikarskiej, w: Prasa dawna i współczesna, t. 3, pod red. B. Kosmanowej, Poznań 2002.

14. Bezpłatna prasa lokalna a wybory samorządowe 2002 roku (na przykładzie ,,Bezpłatnego Tygodnika Poznańskiego”), w: Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX-XX wieku, t. V, pod red. J. Załubskiego, Poznań 2003.

15. Rola prasy lokalnej w integracji Polski z Unią Europejską, w: Prasa dawna i współczesna, t. 4, pod red. B. Kosmanowej, Poznań 2003.

16. Centrum Monitoringu Wolności Prasy jako przykład instytucji pozarządowej w polskim systemie medialnym, w: Media i dziennikarstwo na przełomie stuleci. Wybrane zagadnienia, pod red. W. Cisaka, Poznań 2004. (https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/10955)

17. Informacja a prawda w dziennikarstwie śledczym, ,,Przegląd Politologiczny” Poznań 2004, nr 2.

18. Początki dziennikarstwa śledczego w USA (od Benjamina Harrisa do ery muckrakerów), w: Prasa dawna i współczesna, t. 5, pod red. B. Kosmanowej, Poznań 2004.

19. Ujawnianie korupcji i nadużyć władzy w działalności amerykańskich muckrakerów, w: Dziennikarstwo śledcze. Teoria i praktyka w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych, pod red. M. Palczewskiego, M. Worsowicz, WSHE Łódź 2006.

20. Dziennikarze a przecieki kontrolowane. Przypadek Judith Miller z New York Times, w: Media dawne i współczesne, t. 1, pod red. B. Kosmanowej, Poznań 2006.

21. Dziennikarskie skandale a wiarygodność przekazów medialnych, w: Studia nad mediami i komunikowaniem masowym. Prawo. Język. Tekst, pod red. J. Fras, Toruń 2007.

22. Dziennikarstwo śledcze a kryzysy polityczne, w: Media a polityka, pod red. A.M. Zarychty, Ł. Donaja, M. Kosiarz, A. Barańskiego, WSSM Łódź 2007. (https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/10960)

23. Ekspansja globalnych korporacji medialnych na lokalne rynki w Azji Środkowej (na przykładzie Chin) , ,,Studia Medioznawcze” Warszawa 2007, nr 1(28). [Wersja anglojęzyczna: Global Media Corporation Expansion into Asian Markets (China example)]

24. W poszukiwaniu tożsamości Deep Throat – ochrona informatorów dziennikarskich śledztw na przykładzie afery Watergate, ,,Media-Kultura-Społeczeństwo” WSHE Łódź 2007, nr 2. (https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/10962)

25. Skuteczność dziennikarskich śledztw prowadzonych metodą ,,undercover” (na przykładzie operacji ,,Bar Mirage”), w: Media dawne i współczesne, t. 2, pod red. B. Kosmanowej, Poznań 2007. (https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/10956)

26. Rola undercover journalism w demaskowaniu zagrożeń demokracji. Tradycja i perspektywy, ,,Przegląd Politologiczny” 2007, nr 2.

27. Tabloidyzacja mediów mainstreamowych: przyczyny i konsekwencje, ,,Przegląd Politologiczny” 2008, nr 1.

28. Problem plagiatu w amerykańskich mediach masowych, w: Media dawne i współczesne, t. 3, pod red. B. Kosmanowej, Poznań 2008.

29. Skandal na pierwszej stronie. Sensacyjność jako element oceny wiarygodności śledztw dziennikarskich, w: O dziennikarstwie śledczym. Normy, zagrożenia, perspektywy, pod red. M. Palczewskiego i M. Worsowicz, Łódź 2009. (https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/10963)

30. Dziennikarstwo śledcze w świecie - status, instytucjonalizacja, przyszłość, w: Polubić dziennikarstwo, pod red. S. Zakrzewskiego, Poznań 2009.

31. Kamienie milowe amerykańskiego dziennikarstwa, w: Media dawne i współczesne, t.4, pod red. B. Kosmanowej, Poznań 2009.

32. Sumienie dziennikarstwa? Koncepcje instytucji press ombudsmana w amerykańskich mediach, ,,Studia Medioznawcze” Warszawa 2010, nr 1(40).

33. Rzecz o kontynuacji: amerykańskie wzorce investigative reporting w praktyce polskich reporterów śledczych, w: News i dziennikarstwo śledcze wobec wyzwań XXI wieku, pod red. M. Palczewskiego i M. Worsowicz, Łódź 2010.

34. Medialna fikcja: deformacje rzeczywistości w dziennikarskich publikacjach, w: B. Kosmanowa (red.), Media dawne i współczesne, t. V, Poznań 2010.

35. W krzywym zwierciadle: propagandowa funkcja biuletynów samorządowych, ,,Przegląd Politologiczny” 2011, nr 1. (https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/6160)

36. W oparach skandalu: śledztwa dziennikarskie i ich rola w polityce, ,,Tematy z Szewskiej" Wrocław 2011, nr 2(6).

37. Women investigative reporters as an icons of U. S. journalism, in: Some Issues on Women in Political, Media and Social-Economic Space, I. Andruszkiewicz, A. Balczyńska-Kosman (eds.), Poznań 2012.

38. Trzy skandale, trzy raporty. Redakcje i ombudsmani prasowi w sytuacjach kryzysowych na przykładach ,,The Washington Post", ,,The New York Times" i ,,Los Angeles Times", ,,Przegląd Politologiczny" 2012, nr 4. (https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/5665)

39. Przyszłość prasy lokalnej w „epoce śmierci gazet”, w: Pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością. Problemy współczesnych mediów (tom II), R. Kowalczyk, W. Machura, J. Sobczak (red.), Opole 2013.

40. ,,Gatemania" jako przykład tabloidyzacji śledztw dziennikarskich, ,,Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" 2013, nr 1.

41. Publisher, editor-in-chief, talk-show host and TV anchorwoman. Great female careers in U.S. journalism, I. Andruszkiewicz (ed.), Poznań 2013.

42. Dziennikarstwo śledcze w formule non profit: ryzykowny eksperyment czy naturalna alternatywa?, ,,Przegląd Politologiczny" 2014, nr 2.

43. Killed in action: female investigative reporters, war correspondents and local journalists and the risk of death or being victim of violence, ,,Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" 2014, nr 3.

44. Dziedzictwo IRE: współczesny model samoorganizacji dziennikarzy śledczych na świecie, ,,Przegląd Politologiczny" 2015, nr 1.

45. Skuteczna antypromocja? Śledztwa dziennikarskie i materiały interwencyjne a wizerunek władz lokalnych, ,,Media-Kultura-Społeczeństwo” AHE Łódź 2015, nr.

46. On any topic? Topics of publications of investigative journalism and journalistic intervention in the local press (on the examples of Poland and the USA), ,,Przegląd Politologiczny" 2015, nr 3.

47. Od indywidualizmu do zespołowości: I-Teamy jako element ewolucji w sposobie prowadzenia dochodzeń przez reporterów śledczych, ,,Przegląd Politologiczny", 2016 nr 1.

48. Migrants’ Files jako przykład międzynarodowego śledztwa dziennikarskiego: studium przypadku, [w:] Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości. Migracje i mniejszości, A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak (red.), Poznań 2016.

49. Muckraker websites (American and European examples), ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS, FOLIA LITTERARIA POLONICA 5(43) 2017.

50. Patologie instytucji samorządowych jako przedmiot publikacji śledczych i interwencyjnych w niezależnych mediach lokalnych, [w:] Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego. Aspekty polityczne, społeczne i technologiczne, Tom II, M. Mazur, M. Kornacka-Grzonka (red.), Katowice 2017.

51. Invisibles: dziennikarskie śledztwo Corrective w sprawie nielegalnych imigrantów, [w:] Między tolerancją a niechęcią. Polityka państw europejskich wobec migrantów i mniejszości, A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak (red.), Poznań 2017, s. 54-72.

52. Killing the Messengers: przemoc wobec ludzi mediów jako deformacja debaty publicznej, [w:] Polityka i kultura w warunkach ponowoczesności, tom II, pod red. A. Stelmach, M. Lorenc, M. Łukaszewski, Poznań 2018.

53. Od przychylności do wrogości: obrazy migrantów/uchodźcóww europejskich mediach (2015-2017), [w:] Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością i migracjami w XXI wieku, pod red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Poznań 2018.

54. Journalistic investigations and cabinet crises in the Third Polish Republic (selected examples), ,,Przegląd Politologiczny” 2018, nr 3.

55. Dziennikarstwo śledcze jako istotny element pejzażu mediów w Polsce po 1989 roku, [w:] Polska po latach niewoli, R. Kowalczyk (red.), Łomża 2018.

56. ,,Wracajcie skąd przyszliście": między dziennikarską misją a komercją, [w:] pod red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Migranci i mniejszości jako obcy i swoi w przestrzeni polityczno-społecznej, t. V, Poznań 2019.

57. Follow the money. Międzynarodowe śledztwa dziennikarskie dotyczące przestępstw finansowych i podatkowych, ,Zarządzanie Mediami" UJ, Kraków 2021, t. 9(3).

58. Teflon power elite? Why do the political scandals disclosed by the media (not) always mobilize Polish public opinion?, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” – „Sectio Balcaniensis et Carpathiensis” Lublin 2021, Vol. 6.

59.  Dobrzy, źli, obcy, bohaterowie. Jak polskie media wpływają na postrzeganie Ukrainy i Ukraińców?, [w:] Mniejszości, emigranci, uchodźcy ("stare" i "nowe" wyzwania), A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak (red.),  Poznań 2022.

60. A Road of no Return? Media and Journalism “Remotely” during and after the Pandemic, [in:] Economy 4.0 and the COVID-19 pandemic – a review of research, K.Hajder, Ł. Donaj, T. Herzog (eds.), Logos Verlag Berlin GmbH 2023.

61. Investigative Journalism in the Era of a Crisis of Democracy: The Example of Hungary, ,,BAROMETR R EGIONALNY" ROK 2023, TOM 19, NR 1.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Mass media w warunkach przeobrażeń ustrojowych
 2. Koncentracja mediów a wolność mediów i pluralizm informacji
 3. Dziennikarstwo śledcze
 4. Relacje mass media – władza
 5. Prasa lokalna

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Prasoznawstwo
 2. Dziennikarskie źródła informacji
 3. Media zagraniczne
 4. Teoria informacji
 5. Współczesne instytucje polityczne
 6. Ustrój państwowy III RP
 7. Wstęp do nauki o państwie i prawie