MgrMaciej Skrzypek

doktorant
starszy referent - Biuro Informacji i Promocji

Biogram

Doktorant w Szkole Doktorskiej UAM, w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Absolwent stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Wieloletni koordynator wydziałowych i ogólnouniwersyteckich  wydarzeń popularno-naukowych (Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, Noc Naukowców, Dzień Dziennikarza). Koordynator  projektu "Z WNPiD na maturę Online" (2020-2022). Współtwórca Podcastu Maturalnego. Członek redakcji Rocznika Integracji Europejskiej.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 • de-democratization/ democratic regression w Europie Środkowo-Wschodniej;
 • opozycja polityczna w Europie Środkowo-Wschodniej;
 • demokracja opancerzona w Europie;
 • polityka pamięci wobec tranzycji systemowej w Polsce;
 • współczesne ruchy chrześcijańskiej demokracji.

Udział w projektach naukowych:

Wykonawca grantu:  Kontestacja polityczna a nowa demokracja opancerzona (Numer rejestracyjny: 2018/31/B/HS5/01410; Typ projektu badawczego: OPUS 16; Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki).

Wykonawca grantu:  Obywatelskie niepodporządkowanie w dotkniętej pandemią Unii Europejskiej (Numer rejestracyjny: 2021/43/B/HS5/00290; Typ projektu badawczego: OPUS 22; Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki).

Udział w projektach/wymianach międzynarodowych:

Publikacje naukowe

 1. Skrzypek Maciej. 2018. "Implementacja założeń Doktryny Monroego w relacjach Stanów Zjednoczonych z mocarstwami europejskimi w latach 1823-1900". Stany Zjednoczone a dyplomacja, polityka zagraniczna i prawo międzynarodowe, 2018, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak, s.55-74, ISBN 978-83-66035-16-4.
 2. Skrzypek Maciej. 2018. "Chadecja – nieudany projekt w III RP. Partie chrześcijańskiej demokracji w Polsce w latach 1991-2001". Polska Niepodległa 1918-2018. Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak, s.137-160, ISBN 978-83-66035-12-6.
 3. Skrzypek Maciej. 2020. “Ograniczanie prawa do zgromadzeń w nowych demokracjach opancerzonych na przykładzie Marszu Niepodległości 2019 we Wrocławiu.” Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM (21): 85–99. https://doi.org/10.14746/r.2020.1.7.
 4. Osiewicz Przemysław, Skrzypek Maciej. 2020. “Is Spain becoming a militant democracy? Empirical evidence from Freedom House Reports.” Aportes. Revista de Historia Contemporánea (Madrid, Ed. Actas) 35(103): 7–33.
 5. Osiewicz Przemysław, Skrzypek Maciej. 2020. „ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ ПЕЧАТИ В ПОЛЬШЕ В 2008-2019 ГГ. НА ПРИМЕРЕ ОТЧЕТОВ FREEDOM HOUSE”. ПРОБЛЕМЫ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА, ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ: 239-251.
 6. Skrzypek Maciej. 2020. "Pozycja Kościoła Rzymskokatolickiego jako bariera rozwojowa polskich partii chrześcijańskiej demokracji w latach 1918-1926". Nasze Historie (19).  Wydawnictwo Naukowe Wydziału Historii UAM. s. 123-136.
 7. Skrzypek Maciej. 2020. "Delegitymizacja tranzycji systemowej w polskim dyskursie sejmowym na przykładzie exposé Prezesów Rady Ministrów i uchwał okolicznościowych (1991–2019)". Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM (22), s.171-185. DOI:10.14746/r.2020.2.12.
 8. Skrzypek Maciej. 2020. "The Banning of Extremist Political Parties as a Measures of Neo-militant Democracy: The Experience of Post-communist States". HAPSc Policy Briefs Series, 1(2), 67-73. https://doi.org/10.12681/hapscpbs.26450.
 9. Skrzypek Maciej. 2021. "Bezpartyjny bezpiecznik. Szymona Hołowni wizja naprawy urzędu Prezydenta RP w manifeście politycznym „Nowy Prezydent”.  Konsekwencje pandemii COVID-19: Państwo i społeczeństwo. Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM. s. 195-204.
 10. Skrzypek Maciej. 2021. "Democratic Backsliding in Poland on Example Draft Amendments in Electoral Code During the COVID-19 Pandemic". Polish Political Science Yearbook, 50(1), s.1-14. https://doi.org/10.15804/ppsy202105.
 11. Skrzypek Maciej. 2022.  "Czech Republic: Towards Quasi-militant Democracy?", [in:] J. Rak & R. Backer (eds.), Neo-militant Democracies in Post-communist Member States of the European Union, Routledge, New York, London.
 12. Skrzypek Maciej. 2022. "Between neo-militant and quasi-militant democracy: restrictions on freedoms of speech and the press in Austria, Finland, and Sweden 2008–2019", European Politics and Society, DOI: 10.1080/23745118.2022.2063229.
 13. Skrzypek Maciej. 2022. "A hybrid strategy of restricting freedom of assembly in modern militant democracies. Experiences from Austria, Finland, and Sweden". JOURNAL OF COMPARATIVE POLITICS, 15 (2), 24 - 38.
 14. Skrzypek Maciej. 2022. Ineffective means of militant democracy as factors in creating and consolidating dysfunctional democracies: evidence from the experience of post-communist states. Z Vgl Polit Wisshttps://doi.org/10.1007/s12286-022-00533-9.
 15. Skrzypek Maciej. 2022. Modern challenges for digitalization political and media systems. Book review: Digitalization of Democratic Processes in Europe Southern and Central Europe in Comparative Perspective, (ed. Magdalena Musiał-Karg, Óscar G. Luengo), Springer 2021. Zoon Politikon, 2022, 13/2022, p. 204-212, pa. 2022. ISSN 2543-408X. DOI:10.4467/2543408XZOP.22.010.16597.
 16. Skrzypek Maciej. 2022. "Konstytucja RP jako źródło legitymizacji stosowania środków demokracji opancerzonej”. [w:] Konstytucja jako efekt kompromisu politycznego. W setną rocznicę Konstytucji marcowej 1921 roku. Wydawnictwo UMCS. s. 337-346. ISBN 978-83-227-9621-4.
 17. Rak Joanna, Skrzypek Maciej Filip, 2022. Stosowalność kategorii demokracji opancerzonej: krytyczna analiza koncepcji Karla Loewensteina. W: Ziemie Zachodnie i Północne: Niemcy, mniejszości i migracje, bezpieczeństwo międzynarodowe. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Saksonowi / Stelmach Andrzej, Barabasz Adam, Trosiak Cezary (red.), 2022, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, s.579-587, ISBN 9788366740709.
 18. Skrzypek, Maciej. 2022. „LIMITATIONS ON THE FREEDOM OF THE PRESS IN THE FACE OF CORRUPTION SCANDALS AS INSTRUMENTS OF QUASI-MILITANT DEMOCRACY IN MALTA”. Studia Securitatis Magazine, 2: 192–216.
 19. Skrzypek Maciej. 2022. "The Illiberal Turn and Quasi- Militant Democracy Measures During the Coronavirus Crisis in the Czech Republic". Democracy and Society Vol. 19.
 20. Rak Joanna, Skrzypek Maciej Filip. 2023. "Określanie wpływu własnych badań na rozwój nauki: wymiar metodologiczny, teoretyczny i empiryczny." W: Na ścieżkach nauki. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin profesora Janusza Wiśniewskiego / Jeliński Edward, Hordecki Bartosz (red.). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, s.92-103, ISBN 9788366740792.
 21. Rak Joanna, Skrzypek Maciej. 2023. "PROFILE: why have social mobilizations for women’s reproductive rights in Poland failed?". Social Movement Studies. DOI:10.1080/14742837.2023.2230157.
 22. Skrzypek, Maciej. 2023. "Zmodyfikowany Engagement Rate jako narzędzie w badaniach ilościowych i mieszanych w naukach społecznych. Zarys wkładu metodologicznego". [w:] Narożna Dominika, Lissewski Piotr (red.). Nauka a praktyka społeczna. Uniwersytet i przemysł. Wydawnictwo Naukowe FNCE: Poznań, ss. 111-126.
 23. Skrzypek, Maciej. 2023. “Possibilities to Resist Adopting Quasi-Militant Democracy Means During the Pandemic: The Case Study of the Czech Republic.” In Economy 4.0 and the Covid-19 Pandemic – A Review of Research, edited by Krzysztof Hajder, Łukasz Donaj, and Tomasz Herzog, pp. 165–177. Berlin: Logos Verlag. https://doi.org/10.5281/zenodo.8128088.
 24. Skrzypek, Maciej. 2023. "Polish Deputies Support to the Anti-vaccination Movement in Social Media. The Case of Confederation Leaders". In: Musiał-Karg, M., Luengo, Ó.G. (eds) Digital Communication and Populism in Times of Covid-19. Studies in Digital Politics and Governance. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-33716-1_8.

Statystyki:

Współtworzone projekty edukacyjne: