Prof. UAM dr hab.Paulina Pospieszna

pbn_logo

Biogram

Doktor habilitowany z zakresie nauk o polityce i administracji (2019). Obecnie pełni stanowisko profesora w Zakładzie Kultury Politcznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 2010 uzyskała stopień doktora nauk politycznych na Uniwersytecie w Alabamie i odbyła trzyletni staż post-doktorancki w Niemczech, na Uniwersytetach w Konstancji i Mannheim (2010-2013). Jej główne zainteresowania badawcze to: promocja demokracji, demokratyzacja i erozja demokracji, społeczeństwo obywatelskie, grupy interesów, organizacje pozarządowe, partycypacja obywatelska (zwłaszcza aktywizm młodych ludzi), pomoc rozwojowa i sankcje jako narzędzia polityki zagranicznej. Geograficznie koncentruje się głównie na Europie Środkowo-Wschodniej. W swoich badaniach łączy podejście ilościowe i jakościowe. Opublikowała artykuły w zagranicznych czasopismach m.in. w DemocratizationEurope-Asia StudiesJournal of International Relations & DevelopmentInternational Interactions, Journal of Peace ResearchProblems of Post-Communism. Ostatnio ukazała się jej nowa monografia na temat Democracy Assistance Bypassing Governments in Recipient Countries Supporting the “Next Generation” (Routledge, 2019). Jest także autorką książki Democracy Assistance from the Third Wave: Polish Engagement in Belarus and Ukraine (University of Pittsburgh Press PITT Series in Russian and East European Studies, 2014).

CV

paulinapospieszna.pl

Publikacje

Najważniejsze publikacje:

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

1. Konflikty wewnętrzne
2. Mediacje stron trzecich w konfliktach wewnętrznych
3. Szeroko pojęta problematyka współpracy rozwojowej
4. Procesy demokratyzacyjne i przestrzeganie praw człowieka
5. Wspieranie demokracji i pokoju w krajach pokonfliktowych
6. Rola międzynarodowych podmiotów i ich relacje z lokalnymi organizacjami pozarządowymi (NGOs)
7. Upolitycznienie kobiet w krajach pokonfliktowych
8. Bezpieczeństwo społeczeństwa, prawa człowieka a katastrofy naturalne

Kierowanie/uczestnictwo w projektach badawczych:

Była kierownikiem dwóch projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) dotyczących promocji demokracji i sankcji UE (z Uniwersytetem w Konstancji, współfinansowany przez DFG), a obecnie jest wykonawcą w międzynarodowym projekcie na temat kondycji społeczeństwa obywatelskiego w regionie postkomunistycznym 30 lat po transformacji prowadzonym przez Uniwersytet Jagielloński. Brała udział w innych międzynarodowych projektach badawczych, w tym w projekcie dotyczącym grup interesów (CIG) oraz w dwóch projektach poświęconych mediacji w konfliktach społecznych finansowanych przez Fritz Thyssen Stiftung i Folke Bernadotte Academy. Ponadto, brała udział w unijnym projekcie Tempus HEART, który miał na celu wypracowanie metod nauczania oraz opracowanie kursów i programów z zakresu praw człowieka na uniwersytetach w pięciu państwach Bałkanów Zachodnich we współpracy z uniwersytetami UE. Była członkiem COST Action European Network of Conflict Research (ENCoRe) i COST Action Disaster Bioethics. Obecnie pełni funkcję krajowego koordynatora w Varieties of Democracy (V-Dem).

Dydaktyka

Przedmioty prowadzone w języku polskim:

 • Organizacja sektora publicznego
 • Podstawy organizacji i zarządzania

Przedmioty prowadzone w języku angielskim:

 • Democracy Promotion
 • Democracy and Democratization Processes
 • Interest Groups
 • International Organizations and INGOs
 • The Role of Domestic and International Actors in Peace-building after Civil Conflicts
 • Introduction to International Relations
 • International Political Economy
 • Comparative Politics

Nagrody

 • Nagroda indywidualna I stopnia Rektora UAM Prof. UAM dr hab. Andrzeja Lisieckiego za osiągnięcia w pracy naukowej, sierpień 2020
 • Nagroda the Mellon Foundation Slavic Studies Initiative na promocję książki “Democracy Assistance from the Third Wave,” marzec 2016
 • Nagroda Profesora Czesława Mojsiewicz za najlepszą książkę w dziedzinie nauk społecznych (“Democracy Assistance from the Third Wave”), wrzesień 2015.
 • Nagroda indywidualna I stopnia Rektora UAM Prof. dr hab. Bronisława Marciniaka za osiągnięcia w pracy naukowej, październik 2015.