Prof. UAM dr hab.Anita Adamczyk

pbn_logo

Biogram

Politolog, zatrudniona w Zakładzie Najnowszej Historii Politycznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na stanowisku profesora UAM. Tytuł zawodowy magistra uzyskała na podstawie pracy magisterskiej obronionej w 1995 roku w Instytucie Nauk Politycznych UAM. W latach 1995-1999 była doktorantką na Wydziale Nauk Społecznych UAM. W 1999 roku obroniła pracę doktorską pt. Uwarunkowania i perspektywy pojednania polsko-niemieckiego po 1989 roku. Tytuł doktora habilitowanego uzyskała w 2013 roku.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z problematyką mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce oraz stosunkami polsko-niemieckimi. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się także wokół kwestii związanych z problematyką migracji, w tym imigracji cudzoziemców do Polski i polską polityką migracyjną.

Autorka książek Uwarunkowania pojednania polsko-niemieckiego po 1989 roku (Poznań 1999), Społeczno-polityczne implikacje imigracji do Polski w latach 1989-2007 (Poznań 2012).

Współautorka publikacji Studia nad początkami II i III Rzeczypospolitej 1918/1919 i 1989/1990 (Poznań 2011) oraz współredaktorka książek:Między lękiem a nadzieją. Dziesięć lat funkcjonowania ustawy o  mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (2005-2015), pod red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak (Poznań 2015), Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości. Migracje i mniejszości, pod red. A. Adamczyk, A. Saksona, C. Trosiaka (Poznań 2016), Między tolerancją a niechęcią. Polityka współczesnych państw europejskich wobec migrantów i mniejszości, pod red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak (Poznań 2017),Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością i migracjami w XXI wieku, pod red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak (Poznań 2018), Migranci i mniejszości jako obcy i swoi w przestrzeni polityczno-społecznej, pod red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, (Poznań 2019) oraz wielu artykułów wydanych w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych.

Od 2008 roku pełnomocnik Dziekana WNPiD UAM ds. studiów drugiego stopnia na kierunku Politologia.

https://www.researchgate.net/profile/Anita_Adamczyk

Publikacje

 • Adamczyk, Społeczno-polityczne implikacje imigracji do Polski w latach 1989-2007, Poznań 2012, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/13833/1/adamczyk_wnetrze.pdf.
 • Adamczyk, Uchodźstwo w dobie kryzysu na Ukrainie, ,,Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” nr 4 z 2015r., s. 27-47, http://ssp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2016/04/ssp-2015-04-027.pdf.
 • Adamczyk, Romowie w okresie 10 lat obowiązywania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, w: Między lękiem a nadzieją. Dziesięć lat funkcjonowania ustawy o  mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (2005-2015), pod red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM Poznań 2015, s. 361-372, http://migranci-mniejszosci.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/04/Adamczyk-Sakson-Trosiak-2015-Mi%C4%99dzy-l%C4%99kiem-a-nadziej%C4%85.-Dziesi%C4%99%C4%87-lat-funkcjoniwania-ustawy-o-mniejszo%C5%9Bciach.pdf.
 • Adamczyk, Kryzys imigracyjny w UE i sposoby jego rozwiązania ,,Przeglądu Politologiczny” nr 3 z 2016r., s. 41-65, http://przeglad.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2016/12/pp2016-3-03.pdf.
 • Adamczyk, Polska wobec kryzysu imigracyjnego, w: Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości. Migracje i mniejszości, pod red. A. Adamczyk, A. Saksona, C. Trosiaka, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM Poznań 2016, s. 99-120, http://migranci-mniejszosci.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/04/Adamczyk-Sakson-Trosiak-2016-Polityczne-i-spo%C5%82eczne-aspekty-wielokulturowo%C5%9Bci.-Migracje-i-mniejszo%C5%9Bci.pdf.
 • Adamczyk, Kryzys migracyjny w Europie a polska polityka imigracyjna, ,,Studia Migracyjny – Przegląd Polonijny” nr 1 z 2017r., s. 307-331, http://kbnm.pan.pl/images/pdf/SM_PP_1_2017/Studia-Migracyjne-1-17-14Adamczyk.pdf.
 • Adamczyk,Państwa Grupy Wyszehradzkiej wobec kryzysu imigracyjnego w UE, ,,Przegląd Europejski” nr 1 z 2017r., s. 11-40, http://przegladeuropejski.wnpism.uw.edu.pl/zasoby/pliki/43/1-Adamczyk.pdf.
 • Adamczyk, Solidarność europejska a relokacja osób wymagających ochrony międzynarodowej, ,,Przegląd Zachodni” nr 2 z 2017r., s. 41-61.
 • Adamczyk, The influx of persons seeking international protection in Poland compared to other EU states Turing the EU migration crisis (2014–2016), ,,Rocznik Integracji Europejskiej” nr 11 z 2017r., s. 39-51, http://rie.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/02/rie-2017-24.pdf.
 • Adamczyk, Imigracja zarobkowa do Polski. Casus Ukraińców (2014-2017), ,,Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” nr 2 z 2018r., s. 115-135, http://ssp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/07/ssp-2018-2-08.pdf.
 • Adamczyk, Obraz muzułmanów w przestrzeni publicznej w okresie kryzysu migracyjnego, w: Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością i migracjami w XXI wieku, pod red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2018, s. 289-302, http://migranci-mniejszosci.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2019/02/Ksiazka2018.pdf.
 • M. Kowalewski, A. Adamczyk, R. Bartłomiejski, Dorota Kowalewska, R. Thurow, K. Szałach, D. Ubych, Diagnoza sytuacji rodzinnej, społecznej i ekonomicznej imigrantów zarobkowych w województwie zachodniopomorskim, Szczecin 2018, http://wrds.wzp.pl/sites/default/files/raport_imigracja_zarobkowa_w-zachodniopomorskim_2019.pdf.
 • Adamczyk, The Euʹs migration Policy and migration/refuggeesim in the EU in 2016-2018, ,,Rocznik Integracji Europejskiej” nr 13 z 2019r., s. 117-130, http://rie.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2020/01/rie-2019-13-09.pdf.
 • Adamczyk, Wishful thinking. The attitude of Polish government towards immigration after 2015, ,,Przegląd Politologiczny” nr 4 z 2019r., s. 121-140, http://przeglad.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2020/01/pp-2019-4-09.pdf.
 • Adamczyk, R. Bartłomiejski, D. Kowalewska, Imigranci na regionalnym rynku pracy: doświadczenia cudzoziemców i skala zjawiska w województwie zachodniopomorskim,  ,,Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny” nr 2 z 2019r., s. 161-184, http://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2019/2(172)/art/14685/.
 • Adamczyk, Cudzoziemcy poszukujący w Polsce ochrony na przykładzie obywateli Ukrainy, w: Migranci i mniejszości jako obcy i swoi w przestrzeni polityczno-społecznej, pod red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2019, s. 103-114, http://migranci-mniejszosci.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2020/02/Adamczyk-Sakson-Trosiak-2019-Migranci-i-mniejszo%C5%9Bci-jako-obcy-i-swoi-w-przestrzeni-polityczno-spo%C5%82ecznej.pdf.
 • Adamczyk, F. Jomma, Pozycja prezydenta w syryjskich konstytucjach, ,,Przegląd Sejmowy” nr 2 z 2020r., s. 9-27, https://przegladsejmowy.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Art-1-PS-2157-2020-Anita-Adamczyk-Fuad-Jomma.pdf.
 • Adamczyk, F. Jomma, Integration of Muslims as a challenge to the integration policy of European countries, ,,European Journal of Science and Theology” Vol. 16, No. 6 December 2020, p. 93-106, http://www.ejst.tuiasi.ro/Files/85/Contents%2016_6_2020.pdf.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
 2. Polityka narodowościowa
 3. Cudzoziemcy w Polsce
 4. Polityka imigracyjna Polski
 5. Stosunki polsko-niemieckie

Uczestnictwo w wybranych projektach:

Projekt Pierwsze polsko – niemieckie spotkanie multiplikatorów zleceniodawca: Stowarzyszenie Media Dizajn, współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin, okres realizacji 20.08.2018r.-24.09.2018r., członek zespołu badawczego

Projekt Diagnoza sytuacji rodzinnej, społecznej i ekonomicznej imigrantów zarobkowych w województwie zachodniopomorskimrealizowany na zlecenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Wydział Współpracy Społecznej UM WZP, listopad-grudzień 2018r., członek zespołu badawczego

Projekt Komisji Europejskiej/Erasmus+/Jean Monnet Programme numer 587453-EPP-1-2017-1-PL-EPPJMO-MODULE/"Energy for the Future. European studies to challenges in the European Union" realizowany na Uniwersytecie Gdańskim w latach 2017-2020. W ramach projektu m.in. keynote speaker seminarium naukowego Wyzwania badawcze dla studiów europejskich. Część II Polityka migracyjna (maj 2019r.)

Współorganizator konferencji:

I Ogólnopolska konferencja Między lękiem a nadzieją. 10 lat obowiązywania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, WNPiD UAM, Poznań 7-8.05.2015r.

II Ogólnopolska konferencja Migranci i mniejszości. Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości, WNPiD UAM 5-6.05.2016r.

Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina i Regionu, WNPiD UAM, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytet Szczeciński, konferencja W poszukiwaniu złotego środka, czyli Polska i Europa wobec kryzysu migracyjnego, Szczecin 9.12.2016r.

III Ogólnopolska konferencja naukowaPolska i Europa w dobie migracji. Postawa władz i społeczeństw europejskich wobec mniejszości narodowych, etnicznych i migrantów, WNPiD UAM, Poznań 11-12.05.2017r.

IV Ogólnopolska konferencja naukowaNowy wymiar wielokulturowości. Mniejszości i migranci w perspektywie XXI wieku, WNPiD UAM, Poznań 10-11.05.2018r.

V Ogólnopolska konferencja naukowa Wielokulturowość wyzwaniem XXI wieku. Polityczny i społeczny wymiar napływu i obecności ,,obcych”, WNPiD UAM, Poznań 9-10.05.2019r.

Recenzent

Recenzje artykułów naukowych do: ,,Przeglądu Narodowościowego”, ,,Przeglądu Europejskiego”, ,,Acta Politica”, ,,Przeglądu Zachodniego”, ,,Przeglądu Sejmowego”.

Dydaktyka

 1. Historia mniejszości narodowych i etniczny w Polsce
 2. Stosunki polsko-niemieckie po 1914 roku
 3. Historia instytucji politycznych
 4. Historia państw pozaeuropejskich
 5. Historia ustroju państw

Nagrody

Nagrody:

 • Nagroda Indywidualna Rektora UAM III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej (2013)
 • Nagroda Indywidualna Rektora UAM III stopnia za osiągnięcia w pracy organizacyjnej (2020)