Prof. UAM dr hab.Witold Mazurczak

pbn_logo

Biogram

Studia ukończył na Wydziale Filozoficzno-Historycznym w 1974 roku. Zaraz po studiach został zatrudniony w Instytucie Nauk Politycznych UAM. Obrona pracy doktorskiej pt.  „Federacja Indii Zachodnich na tle brytyjskiej polityki dekolonialnej w latach 1945-1967”.odbyła się w INP UAM 23 maja 1983 roku. Promotorem był prof. Janusz Pajewski. Praca ta w zmienionej wersji została opublikowana w języku angielskim pt.: „The Rise and the Fall of the West Indies Federation”. Uzyskała ona indywidualną nagrodę JM Rektora UAM I stopnia.

W latach 1991-1992 przebywał na stażach w Warszawie i w Oxfordzie. Od 1991 roku związany był z Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1993 – 2002 był członkiem jego Rady Naukowej. W latach 1996 - 2007 pracował również w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu w Zakładzie Historii Politycznej.

W 1999 roku jednogłośną decyzją Rady Instytutu Historii UAM uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie monografii pt.: „Kolonializm i wojna. Brytyjskie imperium kolonialne w czasie II wojny światowej”, za którą w 2000 roku otrzymał nagrodę indywidualną II stopnia JM Rektora UAM.

1 czerwca 2001 roku został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UAM. Przez dwie kadencje (2002 – 2008) był prodziekanem ds. studiów zaocznych na Wydziale Nauk Społecznych a w latach 2012-2016 członkiem Senatu UAM. W latach 2016-2020 roku członek Komisji ds. Ocen Okresowych Członków Zespołów Oceniających UAM. Kierownik Zakładu Najnowszej Historii Politycznej w latach 2009-2019.

Od 2008 roku jest członkiem kolejnych zespołów ds. opracowania strategii UAM. Pełnomocnik Rektora UAM ds. Uniwersytetu Otwartego – od 27 listopada 2015 roku

Publikacje

Książki:

 1. Grenada - zagubiony klejnot Antyli. Poznań 1985.
 2. The Rise and Fall of the West Indies Federation. Poznań 1988.
 3. Kolonializm i wojna. Brytyjskie imperium kolonialne w czasie II wojny światowej. Poznań 1999.

Redakcja książki

 1. Dwa dwudziestolecia. Geopolityka. Państwo. Społeczeństwo. Praca zb. pod red. P. Hausera i W. Mazurczaka, Poznań 2010.

Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych

 1. Anglicy i wybuch powstania wielkopolskiego. Z dziejów genezy brytyjskiej misji płk. H.H. Wade'a w Polsce. W: Polacy i Niemcy. Dziesięć wieków sąsiedztwa. Praca zbiorowa pod redakcją A. Czubińskiego. Warszawa 1987,s.254-268.
 2. Porzucanie sojusznika. Polska w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1939-1947. W: Państwa zachodnie wobec przełomowych wydarzeń w Polsce w latach 1945-1995 (wybrane problemy). Praca zb. pod red. W. Malendowskiego i K. Robakowskiego. Poznań 1995, s. 25-46.
 3. Narodziny XX wieku. W: Mazowieckie Studia Humanistyczne R.VIII – 2002, nr 2. Artykuły i studia i ofiarowane Profesorowi Januszowi Pajewskiemu w dziewięćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, s. 137-144.
 4. Miniaturowe dyktatury. Geneza i rozwój rządów autokratycznych w mikropaństwach po II wojnie światowej. W: Przegląd Politologiczny, nr 2/2004, s.15-22.
 5. Posiadłości kolonialne we współczesnym świecie. W: Przegląd Politologiczny, nr 4/2009, s.125-133.
 6. Geopolityka i położenie międzynarodowe Polski w latach 1918/1919 i 1989/1990. W: A. Adamczyk, E. Lesiewicz, W. Mazurczak, P. Stachowiak; Studia nad początkami II i III Rzeczypospolitej 1918/1919 i 1989/1990, Poznań 2011, s. 7-32.
 7. British socialits and the colonialism. The case of Arthur Creech-Jones. W: Around the European Culture. Commemorative Book for the Sixtieth  Anniverasary of Professor Edward Jeliński. Praca zb. pod red. B. Horodeckiego, J. Wiśniewskiego i P. Wiśniewskiej, Poznań 2012, s.87-102.
 8. Decolonization / Non Alignment. The Bandung Conference and the Emergence of the Third World in the process of decolonization. W: The Polish Political Science  Quarterly nr 1-2013, s.67-76.
 9. Brytyjskie próby integracji regionalnej w Afryce w okresie kolonialnym. W: Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne. Afryka – Regionalizm - Współpraca Międzynarodowa. Tom IV - Olsztyn 2013, s.29-40.
 10. Narodziny i kształtowanie się polityki kolonialnej Stanów Zjednoczonych Ameryki. W: Konstytucjonalizm. Doktryny. Partie Polityczne. Księga dedykowana profesorowi Andrzejowi Ziębie. Praca zb. pod red. R.Kłosowicza i innych. Kraków 2016, s.549-565.
 11. Kolonializm – Dekolonizacja – Postkolonializm. Rozważania o istocie i periodyzacji. W: Przegląd Politologiczny nr 3-2016, s.131-144
 12. Uniwersytet Otwarty UAM i jego rola w kształceniu ustawicznym mieszkańców Poznania i regionu. W: Przegląd Wielkopolski nr 1-2019, s. 49-54.
 13. Rozpad imperium radzieckiego w perspektywie kolonialnej. W: Dezintegracja i upadek ZSRR w perspektywie ćwierćwiecza Red. naukowa: E. Lesiewicz, P. Stachowiak. Poznań 2019, s.9-16.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

W ostatnich latach jego zainteresowania naukowe skupiały się na dwóch płaszczyznach. W ramach historii Polski związane były z realizacją grantu MNiSW „Dwa dwudziestolecia”, gdzie zajmował się położeniem geopolitycznym Polski w XX wieku. W ramach historii powszechnej kontynuował  badania nad kolonializmem i procesem dekolonizacji po 1945 roku w tym i nad teorią tzw. postkolonializmu.

Kierowanie/uczestnictwo w projektach badawczych:

Grant MNiSW i NCN  (sierpień 2009 – grudzień 2011). Dwa Dwudziestolecia. Społeczeństwo, państwo, geopolityka.
Kierownik grantu.

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Najnowsza historia polityczna
 2. Najnowsza historia Azji Południowej i Wschodniej
 3. Geografia polityczna i  ekonomiczna.
 4. Kolonializm – dekolonizacja - postkolonializm.
 5. Seminarium magisterskie

Nagrody

 1. Medal Komisji Edukacji Narodowej 2015 r.
 2. Złoty Medal za długoletnią służbę 2016 r.
 3. Kilkanaście nagród JM Rektora UAM