Dariusz Dymek

DrDariusz Dymek

starszy wykładowca

Biogram

Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej (1989). Studia magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim (1996). Studia podyplomowe z zarządzania kryzysowego - Szkoła Główna Służby Pożarniczej (1999) i z administracji - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2009).  Doktor nauk społecznych (UAM WNPiD) w zakresie nauk o polityce, specjalność polityka bezpieczeństwa. Praca doktorska pt. Zarządzanie kryzysowe w polityce bezpieczeństwa państwa. Analiza doświadczeń administracji rządowej w województwie wielkopolskim w latach 1999-2011, przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Koniecznego i obroniona w 2013 r.

Od 2004 roku dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Publikacje

 1. Dymek D.: Baza danych Szefa Obrony Cywilnej województwa wielkopolskiego, [w] Zagrożenia biologiczne, chemiczne i radiacyjne w systemie bezpieczeństwa samorządu terytorialnego. Red. Konieczny J., wyd. Garmond, Inowrocław 2005.
 2. Dymek D.: System zarządzania kryzysowego na przykładzie województwa wielkopolskiego, [w] Narodowy system pogotowia kryzysowego. Red. Piątek Z., Warszawa 2007.
 3. Dymek D.: Zarządzanie kryzysowe w Wielkopolsce, [w] Administracja ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Wielkopolsce. Służby, inspekcje i straże. Red. Konieczny J., wyd. Garmond, Poznań 2010.
 4. Dymek D.: Wykorzystanie narzędzi informatycznych w planowaniu działań w sytuacjach kryzysowych na przykładzie województwa wielkopolskiego, [w] Zarządzanie kryzysowe – różne oblicza. Red. Grocki R., wyd. Studio Graphito, Wrocław 2010.
 5. Dymek D.: Wyższe kursy obronne a efektywność wykonywania zadań obronnych na obszarze województwa, [w] Edukacja obronna kierowniczej kadry administracji publicznej. Red. Piątek Z., Wiśniewski B., wyd. QLCO, Warszawa 2010.
 6. Dymek D.: Wyzwania państwowego ratownictwa medycznego w Wielkopolsce w działaniach podczas wypadków i katastrof w środowisku pracy, [w] Bezpieczeństwo w środowisku pracy. Postępy medycyny pracy, ratownictwa medycznego i inżynierii bezpieczeństwa pracy. Red. Konieczny J., wyd. Garmond, Poznań 2011.
 7. Dymek D.: Doświadczenia z przygotowania podmiotów Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań systemu na terenie województwa wielkopolskiego, [w] Bezpieczeństwo zdrowia publicznego w zagrożeniach środowiskowych. Postępy metodologii badań. Red. Konieczny J., wyd. Garmond,  Poznań 2012.
 8. Dymek D.: Ratownictwo medyczne w systemie zarządzania kryzysowego. Analiza doświadczeń w województwie wielkopolskim, [w] Ratownictwo medyczne. Determinanty, analizy i rekomendacje. Red. Konieczny J., wyd. Garmond, Poznań 2014.
 9. Dymek D.: Współdziałanie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Wielkopolski. Analiza do świadczeń, [w] Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015.Postępy organizacyjno-prawne, logistyczne i taktyczno-ratownicze. Red. Konieczny J., Schroeder M., wyd. Garmond, Poznań 2015.
 10. Dymek D.: Baza wiedzy jako podstawa realizacji zadań zarządzania kryzysowego i spraw obronnych przez organy administracji publicznej na przykładzie rozwiązań zaimplementowanych w Wielkopolsce, [w] Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015.Postępy organizacyjno-prawne, logistyczne i taktyczno-ratownicze. Red. Trejnis Z., Adamkiewicz J., wyd. Adam Marszałek, Toruń 2017.
 11. Dymek D.: Optymalizacja działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z wykorzystaniem narzędzi informatycznych na przykładzie województwa wielkopolskiego, [w] Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015.Postępy organizacyjno-prawne, logistyczne i taktyczno-ratownicze. Red. Konieczny J., Goniewicz M., Paciorek P., wyd. Garmond, Poznań 2017.
 12. Dymek D. : Informatyzacja administracji publicznej, a realizacja zadań HNS na przykładzie województwa wielkopolskiego, [w] Dylematy współczesnej obronności Polski, pozamilitarne uwarunkowania obronności Polski, Red. Marciniak M., wyd. Adam Marszałek 2018.

Dydaktyka

 • podstawy zarządzania kryzysowego
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Nauka

 • zarządzanie kryzysowe
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • logistyka zarządzania kryzysowego
 • zadania obronne w administracji publicznej