Prof. UAM dr hab.Mikołaj Tomaszyk

Biogram

Dr hab., prof. UAM, politolog, absolwent studiów MBA, samorządowiec (Zastępca Burmistrza w Świebodzinie i w Luboniu), prowadzi Uniwersytet Luboński III Wieku, pasjonat popularyzacji nauki. Ekspert w projektach dofinansowanych ze środków UE. Zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo w mieście, miejska polityka transportowa, samorząd terytorialny.

 1. Ekspert Stowarzyszenia Metropolia Poznań w zakresie tematycznym: wykonanie ocen strategicznych ZIT wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach WRPO na lata 2014-2020 w działaniu dotyczącym inwestycji w infrastrukturę transportową Poznańskiej Kolei Metropolitalnej i zakup środków transportu publicznego przez gminy aglomeracji poznańskiej, uzyskanie pozytywnej oceny eksperta.
 2. Ekspert Stadtverkehrgesellschaft mbH Frankfurt (Oder), w dziedzinie umowy
  o organizację i finansowanie międzypaństwowej linii autobusowej nr 983.
 3. Członek Miejskiej Komisji ds. Rewitalizacji m. Luboń
 4. Ekspert (członek zespołu) ZTM Poznań w dziedzinie bezpieczeństwa w publicznym transporcie zbiorowym

Publikacje

Wybrane publikacje:

 • Tomaszyk M., Postrzeganie stanu bezpieczeństwa korzystających z gminnego transportu zbiorowego na przykładzie Aglomeracji Poznańskiej, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2021
 • M. Tomaszyk (red.), Bezpieczeństwo osób starszych w przestrzeni miejskiej. Analiza doświadczeń. Wnioski i rekomendacje z uwzględnieniem okresu pandemii SARS-CoV-2, Wydawnictwo Naukowe FNCE, Poznań 2021
 • M. Tomaszyk, D. Dymek (red.), Środowisko bezpieczeństwa w zagrożeniach epidemicznych. Doświadczenia COVID-19 w Wielkopolsce, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2022
 • Tomaszyk M., Jakim językiem mówi do nas miasto? Uwagi na marginesie książki Deyana Sudjica pt. „Język miast”, „Urban Development Issue”, Kraków 2021
 • Tomaszyk M., Transport publiczny w polityce miejskiej subregionów Leszna, Piły i Konina. Studium analityczno-porównawcze w perspektywie zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2019
 • Tomaszyk M., Jakość e-komunikacji w relacjach włodarzy gmin z ich mieszkańcami na przykładzie Województwa Wielkopolskiego – raport z badań, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2018
 • Tomaszyk M. (red.), Bezpieczeństwo w lokalnym transporcie publicznym na przykładzie Aglomeracji Poznańskiej – podejście interdyscyplinarne, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2018
 • Tomaszyk M., Człowiek – technika – środowisko – uwagi na marginesie encykliki papieskiej Laudato si’, „Teologia i Moralność” nr 5/2016, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Teologicznego UAM, Poznań 2016

Pełny wykaz publikacji.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 • Studia miejskie
 • Bezpieczeństwo w transporcie publicznym
 • Samorząd terytorialny
 • Finanse publiczne

Kierowanie i uczestnictwo w projektach badawczych:

 • Wohlfahrtsstaat auf dem Rückzug? Ein Ländervergleich zur staatlichen Absicherung von Lebensrisiken in Europa; główny wykonawca; gefördert durch das europäische Bildungsprogramm LEBENSLANGES LERNEN – ERASMUS DE-2008-ERA/MOBIP-ZuV-29794-1-14.
 • Europaweite Politikverdrossenheit – Strategien gegen den Vertrauensverlust des demokratischen Staates und seiner Institutionen – główny wykonawca; gefördert durch das Bildungsprogramm der Europäischen Union für den Hochschulbereich LIFELONG LEARNING PROGRAMME ERASMUS – Intensive Programmes -DE-2007-ERA/MOBIP-ZuV01-29794.
 • Zarządzanie procesem integracji i modernizacja Unii Europejskiej – grant badawczy dofinansowany ze środków własnych Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
 • Subregionalny Katalog Zmian Gospodarczych i Mechanizmów Zaradczych. Region północno-wschodniej Wielkopolski, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  2013.
 • Członek grupy badawczej grantu NCN (NN116614440) dot. Polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.
 • Wykonawca w projekcie nr POKL.08.01.02-30-018/11 „Bądź gotowy na zmianę” sfinansowany ze środków PO Kapitał Ludzki, wygłoszenie prelekcji na temat współpracy środowiska gospodarczego w subregionie konińskim, udział w grupie roboczej ds. wypracowania wskaźników realizacji zadań obszaru strategicznej interwencji subregionu konińskiego.
 • Polityka bezpieczeństwa w publicznym transporcie zbiorowym – zainicjowanie współpracy
  i kierowanie projektem naukowo-badawczym w ramach konsorcjum WNPID UAM, Politechniki Poznańskiej, Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
 • Wykonawca w projekcie PO. KL.08.01.02-30-0018/11 – autorstwo ekspertyzy
  dla jednostek samorządu terytorialnego, NGO i przedsiębiorców pt. Potencjał partnerstwa lokalnego w subregionie konińskim w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020.
 • Ekspert w projekcie PO.KL.08.01.02-30-018/11/12, ekspert w okresie od maja 2012
  do kwietnia 2013 w spotkaniach Subregionalnej Komisji Dialogu Społeczno-Gospodarczego
  w Koninie.
 • Wykonawca w projekcie: Science Shop – projekt nr 04.01.00-00-IH04/16 zakłada wdrożenie na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM innowatorskiego modelu Science Shop wyposażonego w zestaw narzędzi ułatwiających studentkom i studentom prowadzenie badań
  i pisanie prac dyplomowych zwiększających ich zatrudnialność i odpowiadających na konkretne potrzeby zewnętrznych instytucji oraz zawiązywanie interdyscyplinarnych zespołów projektowych z udziałem pracowników wydziałów przyrodniczych i ścisłych UAM.
 • UAM – Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w języku angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry – staż naukowy
  w Uniwersytecie Viadrina, Frankfurt nad Odrą w terminie od 1.X.2015-31.XI.2015.
 • Staff Mobility for Teaching mobility agreement – program Erasmus + w edycji 2016/2017, pobyt badawczy i dydaktyczny na Leibniz Universität Hannover, Institut fuer Politische Wissenschaft w zakladzie prof. dr. Lempke
 • Wykonawca w projekcie POWR.03.01.00-00-K392/16-00, Laboratorium innowacji społecznych.
 • Wykonawca w projekcie WND-POWR.03.05.00-00-Z303/17 – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opracowanie programu nowej ścieżki fakultatywnej dla studentów kierunku Bezpieczeństwo narodowe.
 • Wykonawca w projekcie pt. Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, PO PT 2017-2013, w terminie od XI. 2013 – I. 2014, szkolenie kadry administracji samorządowej
  i opracowanie ekspertyz w tematach: Nowe wymogi stawiane dokumentom niezbędnym do sięgania po wsparcie finansowe, w tym środki UE na lata 2014-2020; Najistotniejsze elementy nowego modelu zarządzania strategicznego rozwojem.

Dydaktyka

Dydaktyka (obecnie prowadzone przedmioty)

 • Służby, inspekcje i straże
 • Lokalne bezpieczeństwo komunikacyjne
 • Finanse publiczne Unii Europejskiej
 • Nadzór i kontrola w sektorze publicznym
 • Innowacje społeczne w praktyce

Nagrody

 • Nagroda indywidualna I stopnia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za osiągnięcia naukowe
 • Dyplom i medal „Lider pracy organicznej" nadany w 2022 roku przez Prezydenta Unii Wielkopolan Pawła Leszka Klepkę
 • Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne
 • Nagroda indywidualna III stopnia Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa za działalność organizatorską
 • Wolontariusz Roku Powiatu Poznańskiego