Dr hab.Mikołaj Tomaszyk

Mikołaj Tomaszyk - adiunkt na WNPiD UAM, absolwent studiów MBA, samorządowiec (Zastępca Burmistrza w Świebodzinie i w Luboniu), prowadzi Uniwersytet Luboński III Wieku, pasjonat popularyzacji nauki. Ekspert w projektach dofinansowanych ze środków UE. Biegły sądowy ad hoc w zakresie zarządu dróg publicznych i organizacji imprez masowych. Zainteresowania naukowe: miejska polityka transportowa, miejska polityka bezpieczeństwa, samorząd terytorialny.

 1. Ekspert Stowarzyszenia Metropolia Poznań w zakresie tematycznym: wykonanie ocen strategicznych ZIT wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach WRPO na lata 2014-2020 w działaniu dotyczącym inwestycji w infrastrukturę transportową Poznańskiej Kolei Metropolitalnej i zakup środków transportu publicznego przez gminy aglomeracji poznańskiej, uzyskanie pozytywnej oceny eksperta.
 2. Ekspert Stadtverkehrgesellschaft mbH Frankfurt (Oder), w dziedzinie umowy
  o organizację i finansowanie międzypaństwowej linii autobusowej nr 983.
 3. Członek Miejskiej Komisji ds. Rewitalizacji m. Luboń
 4. Ekspert (członek zespołu) ZTM Poznań w dziedzinie bezpieczeństwa w publicznym transporcie zbiorowym

Wybrane publikacje:

 1. Tomaszyk M., Transport publiczny w polityce miejskiej subregionów Leszna, Piły i Konina. Studium analityczno - porównawcze w perspektywie zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2019.
 2. Tomaszyk M., Jakość e-komunikacji w relacjach włodarzy gmin z ich mieszkańcami na przykładzie Województwa Wielkopolskiego – raport z badań, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2018.
 3. Tomaszyk M., Fiszer J. (red.), Zarządzanie procesem integracji i modernizacja Unii Europejskiej, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2013.
 4. Tomaszyk M. (red), Polityczno-społeczne i ekonomiczne zmiany w Europie w świetle Globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2017.
 5. Tomaszyk M. (red.), Bezpieczeństwo w lokalnym transporcie publicznym na przykładzie Aglomeracji Poznańskiej – podejście interdyscyplinarne, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2018.
 6. Tomaszyk M., Konieczny J., (red.), Straż gminna. Oceny, wnioski i rekomendacje, 1991-2016, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2016.

Pełny wykaz publikacji.

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Systemy koordynacji polityki europejskiej w wybranych państwach członkowskich UE
 2. Budżet Unii Europejskiej i absorpcja środków unijnych w Polsce
 3. Gmina i powiat w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego
 4. Lokalne bezpieczeństwo komunikacyjne
 5. Finanse gminy i idea „smart city”
 6. Europejskie i krajowe standard bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego

Kierowanie i uczestnictwo w projektach badawczych:

 • Wohlfahrtsstaat auf dem Rückzug? Ein Ländervergleich zur staatlichen Absicherung von Lebensrisiken in Europa; główny wykonawca; gefördert durch das europäische Bildungsprogramm LEBENSLANGES LERNEN – ERASMUS DE-2008-ERA/MOBIP-ZuV-29794-1-14.
 • Europaweite Politikverdrossenheit – Strategien gegen den Vertrauensverlust des demokratischen Staates und seiner Institutionen – główny wykonawca; gefördert durch das Bildungsprogramm der Europäischen Union für den Hochschulbereich LIFELONG LEARNING PROGRAMME ERASMUS – Intensive Programmes -DE-2007-ERA/MOBIP-ZuV01-29794.
 • Zarządzanie procesem integracji i modernizacja Unii Europejskiej – grant badawczy dofinansowany ze środków własnych Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
 • Subregionalny Katalog Zmian Gospodarczych i Mechanizmów Zaradczych. Region północno-wschodniej Wielkopolski, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  2013.
 • Członek grupy badawczej grantu NCN (NN116614440) dot. Polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.
 • Wykonawca w projekcie nr POKL.08.01.02-30-018/11 „Bądź gotowy na zmianę” sfinansowany ze środków PO Kapitał Ludzki, wygłoszenie prelekcji na temat współpracy środowiska gospodarczego w subregionie konińskim, udział w grupie roboczej ds. wypracowania wskaźników realizacji zadań obszaru strategicznej interwencji subregionu konińskiego.
 • Polityka bezpieczeństwa w publicznym transporcie zbiorowym – zainicjowanie współpracy
  i kierowanie projektem naukowo-badawczym w ramach konsorcjum WNPID UAM, Politechniki Poznańskiej, Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
 • Wykonawca w projekcie PO. KL.08.01.02-30-0018/11 – autorstwo ekspertyzy
  dla jednostek samorządu terytorialnego, NGO i przedsiębiorców pt. Potencjał partnerstwa lokalnego w subregionie konińskim w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020.
 • Ekspert w projekcie PO.KL.08.01.02-30-018/11/12, ekspert w okresie od maja 2012
  do kwietnia 2013 w spotkaniach Subregionalnej Komisji Dialogu Społeczno-Gospodarczego
  w Koninie.
 • Wykonawca w projekcie: Science Shop – projekt nr 04.01.00-00-IH04/16 zakłada wdrożenie na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM innowatorskiego modelu Science Shop wyposażonego w zestaw narzędzi ułatwiających studentkom i studentom prowadzenie badań
  i pisanie prac dyplomowych zwiększających ich zatrudnialność i odpowiadających na konkretne potrzeby zewnętrznych instytucji oraz zawiązywanie interdyscyplinarnych zespołów projektowych z udziałem pracowników wydziałów przyrodniczych i ścisłych UAM.
 • UAM – Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w języku angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry – staż naukowy
  w Uniwersytecie Viadrina, Frankfurt nad Odrą w terminie od 1.X.2015-31.XI.2015.
 • Staff Mobility for Teaching mobility agreement – program Erasmus + w edycji 2016/2017, pobyt badawczy i dydaktyczny na Leibniz Universität Hannover, Institut fuer Politische Wissenschaft w zakladzie prof. dr. Lempke
 • Wykonawca w projekcie POWR.03.01.00-00-K392/16-00, Laboratorium innowacji społecznych.
 • Wykonawca w projekcie WND-POWR.03.05.00-00-Z303/17 – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opracowanie programu nowej ścieżki fakultatywnej dla studentów kierunku Bezpieczeństwo narodowe.
 • Wykonawca w projekcie pt. Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, PO PT 2017-2013, w terminie od XI. 2013 – I. 2014, szkolenie kadry administracji samorządowej
  i opracowanie ekspertyz w tematach: Nowe wymogi stawiane dokumentom niezbędnym do sięgania po wsparcie finansowe, w tym środki UE na lata 2014-2020; Najistotniejsze elementy nowego modelu zarządzania strategicznego rozwojem.

Dydaktyka (obecnie prowadzone przedmioty)

 1. Służby, inspekcje i strażę
 2. Lokalne bezpieczeństwo komunikacyjne
 3. Finanse publiczne – kontrola i audyt
 4. Innowacje społeczne w praktyce
 5. Asystentura polityczna
 1. Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne
 2. Nagroda indywidualna III stopnia Dziekana Wydziału Nauk Politycznych
  i Dziennikarstwa za działalność organizatorską
 3. Wolontariusz Roku Powiatu Poznańskiego