DrMagdalena Lorenc

pbn_logogoogle_scholar_logo scopus2

Biogram

Politolożka i muzeolożka, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (UAM); absolwentka Podyplomowego Studium Muzealniczego (Uniwersytet Warszawski); studiowała historię sztuki i prawo (UAM); ukończyła protokół dyplomatyczny w Akademii Dyplomatycznej MSZ; uczestniczka szkoleń w Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów; wiceprezeska Zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych Oddziału w Poznaniu oraz prezeska Sądu Koleżeńskiego Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej; członkini International Council of Museums (ICOM, Paryż) – sekcja International Committee for Museology (ICOFOM) i ICOM Polska; członkini Rady Programowej Kierunku Studiów Stosunki Międzynarodowe na WNPiD UAM i Wydziałowej Grupy Badań nad Pamięcią Zbiorową; pełnomocniczka Dziekana WNPiD ds. Muzeum UAM; redaktorka tematyczna w „Public Policy and Economic Development” i członkini Rady Programowej „Refleksji. Czasopisma Naukowego Studentów i Doktorantów WNPiD UAM”; recenzentka współpracująca z „Przeglądem Zachodnim”, „Przeglądem Strategicznym”, „Athenaeum. Polskimi Studiami Politologicznymi” i „Środkowoeuropejskimi Studiami Politycznymi”; autorka ponad czterdziestu publikacji naukowych, której aktualne zainteresowania koncentrują się na teorii i metodologii badań polityczności muzeów; uczestniczka kilkudziesięciu konferencji międzynarodowych i ogólnopolskich oraz kilku zagranicznych wyjazdów studyjnych (m.in. na Uniwersytet Florencki i  European University Institute oraz Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki), a także interdyscyplinarnych warsztatów PAN w RPA, Botswanie i Namibii.

Identyfikatory:

ORCID ID: 0000-0002-3865-219X

Scopus ID: 57218904628

Researcher ID (Web of Science): AAJ-5466-2021

ICOM: 146050

Publikacje

Wybrane publikacje od 2017 roku:

 • M. Lorenc. (2017). Muzeum (nie)pamięci. Koń a Muzeum Powstania Warszawskiego, [w:] Nowa humanistyka. Zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii, red. P. Czapliński, R. Nycz et al., Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa.
 • M. Lorenc. (2017). Oczy szeroko zamknięte – czyli o tym, co jest, a czego nie widać w nowych polskich muzeach o II wojnie światowej, „Oblicza Komunikacji”, nr 10.
 • M. Lorenc, M. Mikołajczak. (2018). Liturgical references in the swearing - in ceremonies of the President of the Republic of Poland after 1989, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 3.
 • A. Stelmach, M. Lorenc, M. Łukaszewski (red.) (2018). Kultura polityczna w poszukiwaniu nowego paradygmatu. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wallasowi, t. 1, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.
 • A. Stelmach, M. Lorenc, M. Łukaszewski (red.) (2018). Polityka i kultura w warunkach ponowoczesności. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wallasowi, t. 2, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.
 • M. Lorenc, P. Forecki. (2018). Polityczność konfliktów pamięci, [w:] Kultura polityczna w poszukiwaniu nowego paradygmatu. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wallasowi, t. 1, red. A. Stelmach, M. Lorenc, M. Łukaszewski, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.
 • M. Lorenc. (2018). Kulturalni politycznie – słowo wstępne, [w:] Kultura polityczna w poszukiwaniu nowego paradygmatu. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wallasowi, t. 1, red. A. Stelmach, M. Lorenc, M. Łukaszewski, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.
 • M. Lorenc. (2018). Polityka i kultura – dwa kłopotliwe słowa na wstępie, [w:] Polityka i kultura w warunkach ponowoczesności. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wallasowi, t. 2, red. A. Stelmach, M. Lorenc, M. Łukaszewski, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.
 • M. Lorenc. (2019). Polska – UNESCO do 1989, [w:] Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918-2018, red. E. Haliżak, T. Łoś-Nowak, A. Potyrała, J. Starzyk-Sulejewska, Wydawnictwo Narodowego Centrum Kultury, Warszawa.
 • M. Lorenc. (2019). Parkur versus galeria. Widma Foucaulta w muzealnych korytarzach, [w:] Aneksy kultury. Dziedzictwo – współczesność – wirtualność, red. J. Siwczyński, P. Ochman-Tarka, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, Kraków.
 • M. Lorenc. (2019). The Museums of the Frontline in Stepanakert or on the Armenian Remembrance of the Armed Conflict with Azerbaijan, „Przegląd Strategiczny”, nr 12.
 • M. Lorenc. (2020). Polityczność nowej definicji muzeum ICOM, czyli manewrowanie transatlantykiem wśród gór lodowych, „Muzealnictwo”, nr 61.
 • M. Lorenc. (2020). The Postulate of Grounded Theory in the Perception of the Museum of the Second World War in Gdańsk in Terms of Political Science, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 4.
 • M. Lorenc. (2020). Trup w szafie – krytycznie o bezkrytycznym Muzeum Stalina w Gori, „Przegląd Zachodni”, nr 3.
 • M. Lorenc. (2021). Commissioned Book Review: Jan Zielonka, Counter-Revolution: Liberal Europe in Retreat, ”Political Studies Review”, 14 Feb, pub. on-line.
 • M. Lorenc. (2021). The Potential of Microhistory Regional Research – the Case of the Yukhari Govhar Agha Mosque in the City of Shusha (Nagorno-Karabakh), [w:] Тринадцатые Байкальские социально-гуманитарные чтения: Mатериалы, t. 1, red. Ю.А. Зуляр et al., Wyd. ИГУ, Иркутск.
 • M. Lorenc. (2021). Polityka natury a ekologiczna baśń wystawy Wiek półcienia - esej wizualny, [w:] Aneksy kultury. Dziedzictwo – współczesność – wirtualność. Vol. 2, red. J. Siwczyński, P. Ochman-Tarka, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, Kraków.
 • M. Lorenc, A. Potyrała (red.), (2022). (Nie)bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku. Przypadki – teorie – metody, Wydawnictwo Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań.
 • M. Lorenc, A. Potyrała. (2022). O serii wydawniczej pt. (Nie)bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku. Przypadki – teorie – metody, [w:] (Nie)bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku. Przypadki – teorie – metody, red. M. Lorenc, A. Potyrała, Wydawnictwo Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań.
 • M. Lorenc. (2022). Krótka era dybuka. (Anty)periodyzacja konfliktu izraelsko-palestyńskiego w latach 2009-2021, Wydawnictwo Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań.
 • M. Lorenc. (2022). A skelton in the closet – a critical view of the uncritical Stalin Musuem in Gori, „Przegląd Zachodni” 2021/2022 (numer specjalny).
 • M. Lorenc. (2022). Forgotten metamuseological concepts by Wojciech Gluziński, “Muzeologia a Kulturne Dedicstvo”, vol. 10, nr 1.
 • M. Lorenc. (2022). Proszę się cofnąć do przodu! – o polityce partycypacji w pracach nad praską definicją muzeum ICOM, „Muzealnictwo”, nr 63.
 • M. Lorenc. (2023). Political undertone of the new ICOM museum definition, or maneuvering a transatlantic among icebergs, „Muzealnictwo”, numer specjalny, Museology: Articles 2020-2022. Editor`s choice, nr 1.

Nauka

Obszar wiodący: Polityczność muzeów jako transdyscyplinarne pole badań politologiczno-muzeologicznych

W ramach obszaru wiodącego:

 • Fenomenologia jako metoda percepcji polityczności muzeów
 • Potencjał wizualnej teorii ugruntowanej w badaniach nad politycznością muzeów
 • Wartość publiczna (w rozumieniu M. Moore’a i T. Meynhardta) muzeów polskich

Obszary poboczne:

 • Nowe teorie i metody badań jakościowych w naukach społeczno-humanistycznych (głównie w badaniu:  ceremonii i rytuałów władzy, w tym protokołu dyplomatycznego oraz prób dyplomatycznej regulacji konfliktu izraelsko-palestyńskiego)

***

Granty/projekty:

 • współautorka wniosku i koordynatorka projektu Dialogi pamięci – grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na upowszechnianie nauki; umowa nr 1257/P-DUN/2014
 • wykonawczyni (2019 r.) w projekcie INNChem – rozwój kompetencji doktorantów kluczowych w pracy o charakterze badawczo-rozwojowym, realizowanym z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój – POWER (POWR.03.02.00-00-I023/17)
 • wykonawczyni (2022 r.) w projekcie HIGHChem – interdyscyplinarne i międzynarodowe studia doktoranckie z elementami wsparcia współpracy międzysektorowej, realizowanym z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój – POWER (POWR.03.02.00-00-I020/17)

Dydaktyka

  Kursy na kierunku stosunki międzynarodowe WNPiD UAM:

 • Wstęp do prawa dyplomatycznego i konsularnego (wykłady i ćwiczenia);
 • Prawo dyplomatyczne (wykłady i ćwiczenia);
 • Protokół dyplomatyczny (wykłady i ćwiczenia);
 • Etykieta w dyplomacji i biznesie międzynarodowym (wykłady i ćwiczenia).
 • Kursy realizowane w innych jednostkach organizacyjnych UAM:

 • Etykieta w administracji publicznej (wykład na kierunku turystyka na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz szkolenie kadry na zlecenie Rektoratu).
 • Inne inicjatywy dydaktyczno-szkoleniowe:

 • Trenerka (status w granice: wykonawczyni; 2019 r.) soft skills w projekcie INNChem – rozwój kompetencji doktorantów kluczowych w pracy o charakterze badawczo-rozwojowym, realizowanym z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój – POWER (POWR.03.02.00-00-I023/17);
 • Trenerka (status w grancie: wykonawczyni; 2022 r.) soft skills w projekcie HIGHChem – interdyscyplinarne i międzynarodowe studia doktoranckie z elementami wsparcia współpracy międzysektorowej, realizowanym z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój – POWER (POWR.03.02.00-00-I020/17);
 • Autorka kursów realizowanych w ramach Uniwersytetu Otwartego UAM;
 • Tutor w programie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UAM – MISHiS;
 • Opiekunka merytoryczna przedstawienia dyplomowego Kim jest Anioł-Paw? w reż. D. Koniecznej w Studium Teatralnym STA;
 • Organizatorka i prelegentka dorocznych warsztatów plenerowych Hrabowie Raczyńscy – dyplomaci i mecenasi sztuki dla studentów stosunków międzynarodowych (spec. dyplomacja) WNPiD, przy współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu Oddział w Rogalinie;
 • Pomysłodawczyni i koordynatorka, z ramienia PTNP O/Poznań, cyklicznych szkoleń metodologicznych Warsztat badacza dla członków ośrodka.

Nagrody

 • Nagroda Indywidualna I Stopnia Rektora UAM za osiągniecia naukowe (2023),
 • Stypendium naukowe Rektora UAM dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku adiunkta (2023),
 • Nominacja studentów do nagrody za najlepiej prowadzone zajęcia, Wielka Gala (2023).

Zainteresowania

W czasie wolnym bywam:

 • kolekcjonerką mebli giętych firm: Thonet, J&J Kohn, Mundus itp. (po studiach podyplomowych z rynku antykwarycznego w IHS UAM);
 • komputerową graficzką-amatorką;
 • właścicielką (raczej kumpelą;) pary „mustangów” i instruktorką jeździectwa w stanie spoczynku (byłam kierowniczką i zawodniczką Sekcji Jeździeckiej AZS UAM) – teraz myślę, że fair jest, gdy koń i człowiek stoją na ziemi, i każdy dźwiga samego siebie;
 • „leśnym człowiekiem”, kochającym restaurowanie starej poniemieckiej leśniczówki w środku boru mieszanego świeżego, gdzieś na Pomorzu Zachodnim;
 • nade wszystko jednak – miłośniczką Kaukazu (raczej siedzącą z Kistami w Pankisi i wędrującą z końmi z Szenako do Szatili w konwencji T. Andersona, niż rojącą o „zdobywaniu” Uszby) … z czego wynika, że bliżej mi do lisa, niż do jeża z eseju I. Berlina.