Wiodącym obszarem badań naukowych pracowników Zakładu są zagadnienia polityki medialnej w okresie rewolucji cyfrowej. Inne podejmowane zagadnienia to m. in. wyzwania prawa mediów w erze cyfrowej, status i kondycja zawodu dziennikarskiego, aktywność kobiet w systemach medialnych, sposoby walki z dezinformacją, fake newsami, mową nienawiści, problematyka radiofonii i telewizji, teoria i metodologia badań polityczności muzeów oraz wartości publicznej polskich muzeów.

Od 2012 r. Zakład organizuje cykl konferencji zatytułowanych „Poznańskie seminaria teorii i praktyki mediów”. Ideą tego projektu jest stworzenie wspólnej płaszczyzny wymiany poglądów przez badaczy problematyki środków społecznego przekazu i przedstawicieli praktyki (dziennikarzy, redaktorów naczelnych, właścicieli przedsiębiorstw medialnych, polityków), w kluczowych kwestiach funkcjonowania prasy, radiofonii i telewizji w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości rynku medialnego. Dorobek konferencji dostępny jest w formie zapisów audio-wideo na profilu FB Zakładu i Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego.

Profil Zakładu Systemów Medialnych i Prawa Prasowego na Facebooku

Najważniejsze zakładowe publikacje:

 • J. Skrzypczak, Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji, Poznań 2011.
 • A. Balczyńska-Kosman, Some Issue on Women in Political, Media and Socio – Economic Space, red. I. Andruszkiewicz, A. Balczyńska-Kosman, Poznań 2012.
 • J. Skrzypczak (red.), Nowe w mediach – nowe media – fakty, mity, wyzwania, Opole 2014,
 • N. Gill, Zamówienia publiczne aspekty praktyczne w komentarzach, Wydawnictwo OIRP w Poznaniu i Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2015 r.,
 • J. Skrzypczak, J.Sobczak (red.), Media religijne i wyznaniowe w Polsce i na świecie, Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, Poznań 2015,
 • J.Skrzypczak, J.Sobczak, M. Urbaniak (red.), Zawody zaufania publicznego? Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2015,
 • J. Skrzypczak, J. Sobczak (eds.), Professionalism in Journalism in the Era of New Media, Berlin 2015, Logos Verlag GmbH,
 • N.Gill, Polityka antykorupcyjna w prawie zamówień publicznych, Wydawnictwo OIRP w Poznaniu i Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2016 r.,
 • A. Balczyńska-Kosman, Wielowymiarowość partycypacji kobiet w systemach medialnych a polityka równości, Poznań 2017.
 • J. Skrzypczak, Reakcja na krytykę medialną. Ochrona dóbr osobistych w erze nowych mediów. Wyd. Wiedza i Innowacje, Poznań 2017,
 • J.Sobczak, J.Skrzypczak, K.Kakareko (eds.), Media Law in the Time of Liquid Modernity. Hot topics in the European and Polish Media Law, Berlin 2017, Logos Verlag Berlin,
 • A. Stelmach, M. Lorenc, M. Łukaszewski (red.), Kultura polityczna w poszukiwaniu nowego paradygmatu. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wallasowi, t. 1, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2018,
 • J.Skrzypczak, T.Wallas, Rola mediów w kreowaniu aktywności fizycznej i zainteresowań prosportowych w środowisku akademickim - Raport wstępny, Poznań 2018,
 • M. Wąsicka-Sroczyńska, Polskie parlamentarne partie polityczne wobec Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i nadawców publicznych, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2019.
 • J.Skrzypczak (ed.) Copying with Media and the Internet in the Contemporary World, Poznan 2020,

Współpraca z instytucjami w kraju i za granicą:

  • Polskie Towarzystwo Naukowe Prawa Prasowego
  • Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej
  • European University Institute, Robert Schuman for Advanced Scientes, Centre for Media Pluralism i Media Freedom we Florencji
  • International Political Science Association, Reaserch Committee 26 Human Rights,
  • European Journalism Training Association
  • Międzynarodowa grupa badawcza THE PRESS IN SMALL COUNTRIES AND REGIONS IN EUROPE,
  • współpraca w ramach projektu Unii Europejskiej Erasmus + KA2 Capacity Building DESTIN.

Konferencje naukowe organizowane przez Zakład:

 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Tabloidyzacja dyskursu publicznego w Polsce” – 18.05.2012 r.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Profesjonalizacja dziennikarstwa „- 28.11.2013 r. – organizowana w ramach grantu MNiSW,
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Nowe media „- 12.12.2013 r. – organizowana w ramach grantu MniSW”
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Selekcja materiałów w mediach” – 6.04.2013 r.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Media lokalne i regionalne w Polsce „– 11.1.2013 r.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Wolność mediów – doświadczenia przeszłości, wyzwania przyszłości”,
 • „Digital or Analog” – seminarium w ramach „Poznańskich seminariów teorii i praktyki mediów” WNPiD UAM z udziałem Wally Malevicza (WAM Engineering USA) - 5.11.2013 r.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Polityka medialna w Polsce – bilans dwudziestolecia obowiązywania ustawy o radiofonii i telewizji”. 23.10.2013
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Gazetki szkolne źródłem informacji nie tylko szkolnych” 18.6.2013 r.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa ” Odpowiedzialność zawodowa zawodów zaufania publicznego: radców prawnych i lekarzy”, 11 grudnia 2014 r. , WNPiD UAM, współorganizator OIRP, WIL
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Zawód dziennikarza i pojęcie prasy w perspektywie dynamicznych zmian rynku medialnego”, 10 kwietnia 2015 . w ramach „Poznańskich seminariów teorii i praktyki mediów” WNPiD UAM
 • Ogólnopolska konferencja naukowa II Ogólnopolskie Forum Studiów nad Bezpieczeństwem Człowiek – Technika – Srodowisko, 19-20 maja 2015 r. WNPiD UAM,
 • Konferencja „Telewizja publiczna regionalna czy telewizja publiczna regionów?, WNPiD UAM w ramach Poznańskich seminariów teorii i praktyki mediów, 17 listopada 2015
 • Kongres Światowy IPSA 23-28 lipca 2016 r Poznań, Panel „Freedom of Speech and a Changing Media Landscape,
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „STATUS I PERSPEKTYWY ZAWODU DZIENNIKARZA I STOWARZYSZEŃ DZIENNIKARSKICH W POLSCE” 3 czerwca 2016 roku w ramach cyklu pt. „Poznańskie seminaria teorii i praktyki mediów”.
 • Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa „Rola mediów w kreowaniu aktywności fizycznej i zainteresowań prosportowych w środowisku akademickim. AZS GO! styczeń 2017 r.
 • Konferencja „Media Law in the time of liquid modernity. Hot Topics in the European and Polish Media Law”, 19 czerwca 2017 r. w ramach cyklu „Poznańskich seminariów teorii i praktyki mediów”. Konferencja współfinansowana przez Fundację UAM w ramach I edycji Konkursu FUND_AKCJA 2017 r.
 • Międzynarodowe seminarium naukowe w ramach cyklu „Poznańskie seminaria teorii i praktyki mediów” - „Spanish media landscape".14 maja 2017 r. prof. Carmen Del Rocío Monedero Morales (Uniwersytet w Maladze)
 • Seminarium naukowe w ramach cyklu „Poznańskie seminaria teorii i praktyki mediów” - „Media vs prawo. O sprawozdawczości sądowej w praktyce” - spotkanie z Mec. Mariuszem Paplaczykiem 8 czerwca 2017 r.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Ochrona dóbr osobistych. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Poznań, 5 grudnia 2017 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rola i funkcje współczesnego dziennikarstwa” z okazji jubileuszu 60-lecia utworzenia Oddziału Poznańskiego Telewizji Polskiej (Poznań, 5 – 6 grudnia 2017 r.)
 • Międzynarodowe seminarium naukowe ”Algorithms, freedom of expression, access to information and privacy” z udziałem dr Mario Viola de Azevedo Cunha, The Centre for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF) European University Institute z cyklu POZNAŃSKICH SEMINARIÓW TEORII I PRAKTYKI MEDIÓW, 5 grudnia 2017 r., · Międzynarodowa Konferencja Naukowa The Press in Small Countries and Regions in Europe, 8-9 listopada 2018 r. · Międzynarodowa konferencja w ramach projektu DESTIN "Future and identity of journalism – horizons, prospects, challenges"21 November 2019; Poznan, · Międzynarodowa konferencja naukowa, Freedom of Speech in Media Systems. Non-EU Perspective, 6 czerwca 2019 r.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Online, Dyrektywa w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym w przededniu implementacji i orzeczenia TSUE, 16 grudnia 2020 r. ( współorganizatorzy Polskie Towarzystwo Naukowe Prawa Prasowego, Akademia Ekonomiczno-Społeczna w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Pracownicy Zakładu