Do głównych celów Zakładu należy:

 • prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej oraz kulturalnej o tematyce europejskiej
 • upowszechnianie i urzeczywistnianie idei integracji europejskiej
 • współdziałanie z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi mającymi ten sam cel działania
 • polska polityka europejska
 • system instytucjonalny UE
 • teorie integracji europejskiej
 • wspólna polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony UE
 • działania zewnętrzne UE
 • społeczno-polityczne uwarunkowania partycypacji równościowej  kobiet w systemach medialnych
 • partycypacja kobiet w mediach, polityka równości płci, język polityki polityka medialna w Polsce i Unii Europejskiej,
 • kryzysy w Unii Europejskiej

Dla osiągnięcia tych celów Zakład podejmuje swe aktywności i projekty naukowo-dydaktyczne:

 • w sferze analitycznej i studialnej: poprzez prowadzenie działalności badawczej, seminaryjnej i konferencyjnej poświeconej występującym lub przewidywanym problemom związanym z procesami przekształcania się Europy oraz włączeniu Polski i innych państw naszego regionu do struktur integracyjnych;
 • w sferze informacyjnej: poprzez upowszechnianie wiedzy i informacji dotyczących europejskich procesów integracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem spraw polskich, gromadzenie i udostępnianie dokumentacji i zbiorów bibliotecznych;
 • w sferze edukacyjnej: poprzez kształtowanie świadomości europejskiej Polaków; poprzez upowszechnienie wiedzy o tradycjach i kulturze innych państw poprzez wychowanie w tolerancji  i szacunku dla różnych tradycji oraz odmienności kulturowych, organizowanie wyjazdów studyjnych;
 • w sferze integracji międzyśrodowiskowej: krajowej i międzynarodowej poprzez inicjowanie i organizowanie różnych form kontaktów, spotkań i dyskusji  wielu reprezentantów środowisk społecznych i zawodowych zainteresowanych kwestiami związanymi z procesami integracji europejskiej.

Najważniejsze konferencje organizowane w ostatnich latach przez Zakład:

 • Zmiany instytucjonalne w Unii Europejskiej. Kryzysowe uwarunkowania, 13.06.2017 r., współorganizatorzy: Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Lifelong Learning Programme, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, Europäische Akademie Berlin, Europe Direct.
 • Organizacja panelu międzynarodowego w ramach konferencji Europa XXI wieku w Słubicach, luty 2015, luty 2016,  luty 2017, w ramach projektu Jean Monnet Chair.
 • Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa w kryzysie – wyzwania i scenariusze na przyszłość,24.05.2016 r, współorganizatorzy: Badań i Edukacji Europejskiej, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, Fundacja Konrada Adenauera.
 • Common Values. Arguments, Counterarguments and Courses of Action in the German and Polish European Policy, Tuesday 20 to Thursday 22 September 2016Berlin, European Academy Berlin
 • Polska i Unia Europejska – quo vadis?, 10.12.2014 r.
 • Badania i studia europejskie w perspektywie politologicznej, 26.11.2014 r.
 • The EU ten years after the eastern enlargement, 7.10.2014 r., współorganizatorzy: Konrad Adenauer Stiftung, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej.
 • współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „ Polityka medialna w Polsce. Bilans dwudziestolecia obowiązywania ustawy o radiofonii i telewizji, Poznań, 23 października 2013
 • współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „ Przestrzeń publiczna, przestrzeń prywatna, przestrzeń kobieca – II edycja”, Poznań, 18 kwietnia 2012
 • współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.„ Przestrzeń publiczna, przestrzeń prywatna, przestrzeń kobieca”, Poznań, 11 marca 2011
 • Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Priorytety, cele, szanse i zagrożenia, 8.06.2011 r.

Prof. dr hab. Zbigniew Czachór

 • Z. Czachór, B. Przybylska-Maszner, A. Jaskulski, The changing perspective of the European integration process in the Multi-Speed European Union, Faculty of Political Science and Journalism Adam Mickiewicz University, Poznań 2017.
 • Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.
 • Europe Without the European Union, “Aspen Review. Central Europe”, No 1/2014.
 • Zehn Jahre EU-Mitgliedschaft, „Welt-Trends. Zeitschrift fuer Internationale Politik”, Nr. 100 Januar/Februar 2015, s.45-50. ISSN 0944-8101
 • Impact of the Global Crisis on the Crisis in the European Union, (in:) B.J.Góralczyk (ed.), European Union on the Global Scene: United or Irrelevant?, Oficyna Wydawnicza ASPRA – JR Warsaw 2015.
 • Kryzys w państwie. Kryzys w Unii Europejskiej. Analiza wieloaspektowa, (red.) Z. Czachór,  J. Jancz, Poznań 2016.
 • Bezpieczeństwo narodowe Polski, praca zb. pod red. A. Chabasińska, Z. Czachór, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.
 • The European Union for the young. Between education, mobility and a knowledge-based socjety. Hypotheses (w:) B. Przybylska-Maszner, M. Musiał-Karg, T. Brańka (red.), Double reunification through the European Union’s Education Policy, Faculty of Political Science and Journalism, Poznań 2016.
 • Kompleksowe podejście Unii Europejskiej do konfliktów zewnętrznych i sytuacji kryzysowych. Analiza instytucjonalno-prawna, „Roczniki Nauk Społecznych”, t. 8 (44), nr 3, 2016.
 • Poland and European Internal Security, (in:) A.Nowak, K.A.Wojtaszczyk, Ł. Zamęcki (ed.), Poland in the European Union, Schedas, Madrid 2016.
 • Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej i jej państw członkowskich? Między utopią a antyutopią (w:) J. Ruszkowski, R. Podgórzańska (red.), Państwo w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017.
 • Wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski. W poszukiwaniu nowych ujęć i sposobów myślenia, Z. Czachór, A. Dudzic (red.), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017.

Dr hab. Beata Przybylska-Maszner

  • System instytucjonalny Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony, Difin, Warszawa 2012 (współautorstwo).
  • Relations between the European Union and Egypt after 2011 – determinants, areas of co-operation and prospects, A. Potyrała, B. Przybylska-Maszner, S. Wojciechowski (ed.) Logos, Berlin 2015 (współredakcja).
  • Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce, B. Przybylska-Maszner (red.), Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2014.
  • The Arab spring, B. Przybylska-Maszner (ed.), Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2011.
  • Misje cywilne Unii Europejskiej, B. Przybylska-Maszner (red.), Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2010.
  • Double reunification through the European Union’s Education Policy, B. Przybylska-Maszner, M. Musiał-Krag, T. Brańka (eds.), Faculty of Political Science and Journalism Adam Mickiewicz University, Poznań 2016 (współredakcja).
  • Leksykon integracji europejskiej w obszarze wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, Wydawnictwo Naukowe WNPID UAM, Poznań 2009 (współautorka).
  • Leksykon integracji europejskiej w obszarze „Sprawiedliwość, wolność, bezpieczeństwo”, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2008 (współautorstwo).
  • Economic Relations Between the European Union and ECOWAS – an illusory interdependence, a declared cooperation and a necessary competition, “R-evolutions”, vol. 2, issue 1/2014.
  • Przewodniczący Rady Europejskiej– między strategią polityczną a rutyną pracy urzędnika , „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 6/2012.
  • Spory kompetencyjne wokół urzędu Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, „Studia Europejskie”, nr 2(62)2012.
  • Od strategii Unii Europejskiej na rzecz Afryki do strategicznego partnerstwa z Afryką – dylematy o realnej wizji współpracy na rzecz rozwoju, „Przegląd Strategiczny”, nr 1/2011.
  • Uwarunkowania kształtowania priorytetów polityki zagranicznej Unii Europejskiej wobec państw Azji Centralnej po roku 2012,  „Rocznik Integracji Europejskiej”, 10/2016.
  • Unia Europejska wobec państw Bliskiego Wschodu – uwarunkowania współpracy, współzależności, rywalizacja (w:) P. Osiewicz (red.) Stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu, Difin, Warszawa 2016.
  • Udział Polski w misjach i operacjach wojskowych Unii Europejskiej w Afryce, „Przegląd Politologiczny”, 3/2016.
  • Border Crisis in Lampedusa – the Symbol of a Failed Policy of the EU Borders Externalization, (w:) J. Jańczak (red.), De-Bordering, Re-Bordering and Symbols on the European Boundaries, Logos, Berlin 2011.
  • The priorities of the Polish presidency of the Council of the European Union – the circumstances of their selection and implementation, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2013.
  • Polen regierte Europa. Das Beispeil Oestliche Partnerschaft, “Weltrends”, nr 85, Juli/August 2012 (współautorka).
  • Polityka eksternalizacji granic Unii Europejskiej w Afryce, (w:) A. Żukowski (red.), Stare i nowe mocarstwa w Afryce. Stygmaty kulturowe, religijne, polityczne, ekonomiczne i społeczne, „Forum Politologiczne”, t. 13, Olsztyn 2012.
  • Przywództwo polityczne Unii Europejskiej podczas kryzysu – o potrzebie przewodzenia, przewodniczenia, przewodnictwa, reprezentacji i wpływu, (w:) J. M. Fischer, M. Tomaszyk (red.), Zarządzanie procesem integracji europejskiej i modernizacja Unii Europejskiej, Wydawnictwo Instytutu Nauk Politycznych PAN, Warszawa 2013.

Dr Adam Jaskulski

 • Poland in the European Union foreign policy (2004 – 2014) TROUBLEMAKER or FACILITATOR [in:] (ed.)Hakan Demir , Aziz Tuncer, The EU Effect: Perspectives on The EU from The Central and South-Eastern Europe, pp. 151-170. Publish House Sakarya YAYINCILIK (Turkey).
 • The role of the European Council in the Brexit negotiations and in shaping the “new” foreign policy of the European Union, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 4/2017.
 • Polish road to illiberal democracy in: Common Values Discussing German and Polish Perceptions of European Integration (ed) Weronika Priesmeyer-Tkocz, Nomos Publishing 2017 Berlin.
 • The EU Border Regime and the EU Asylum Regime. Analysis of Schengen and Dublin Regulations In: Jarosław Jańczak (red.), 2017, Immigration Crises, Borders and the European Union, Berlin: Logos Verlag, 2017.
 • Procedury kontroli przestrzegania praworządności i zasad demokracji przez Unię Europejską na przykładzie Węgier i Polski – „Rocznik Integracji Europejskiej” – Nr 10/2016, pp. 229-241.
 • Współpraca rozwojowa Unii Europejskiej : teoria i praktyka, (red.)F. Kaczmarek, A. Jaskulski,  Poznań 2014.
 • Struktura i funkcje prezydencji w Radzie Unii Europejskiej [w:] Z. Czachór, M. Tomaszyk (red.), „Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej – doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski”.
 • Razem w sieci. Obywatele wobec zmian klimatycznych i przyszłości energetycznej Unii Europejskiej, (red.) M. Tomaszyk, A. Jaskulski, Poznań 2008.

dr Alina Balczyńska-Kosman

 • Wielowymiarowość partycypacji kobiet w systemach medialnych a polityka równości, Poznań 2017,
 • Media w życiu publicznym – wybrane aspekty, (red.) A. Balczyńska-Kosman, Poznań 2010,
 • The Participation of Women in the Media and in Politics – an International Dimension, (red.) I. Andruszkiewicz, A. Balczyńska-Kosman, Poznań 2010.
 • Some Issues on Women in Political, Media and Socio-Economic Space, (red.) I. Andruszkiewicz, A. Balczyńska-Kosman, Poznań 2012,
 • Gender jako determinanta w przestrzeni prywatnej i publicznej, (red.) A. Balczyńska-Kosman, I. Andruszkiewicz, J. Kałużna, E. Kania, Poznań 2012,
 • Polityka medialna w Polsce. Bilans dwudziestolecia obowiązywania ustawy o radiofonii i telewizji, (red.) M. Barańska, A. Balczyńska-Kosman. M. Balcerek, K. Duda, Poznań 2015,
 • Instytucje regulujące radiofonię i telewizję a europejskie standardy demokratyczne, „Przegląd Politologiczny”, Poznań 2007, Nr 3,
 • Udział kobiet w mediach a problematyka stereotypów płci, „Przegląd Politologiczny”, Poznań 2011, Nr 2,
 • Język dyskursu publicznego w polskim systemie politycznym, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, Poznań 2013, Nr 2,
 • Oblicza partycypacji kobiet w systemach medialnych i w zawodzie dziennikarskim – wymiar europejski, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, Poznań 2016, Nr 3,
 • Gender equality in the policies of media organisations – selected issues, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, Poznań 2017, Nr 4.
 • Women`s activities in media on the example of the Visegrad Group w: Women`s role and their participation in public life of the Visegrad Countries, (red.) M. Musiał- Karg, E. Lesiewicz, Poznań – Usti nad Labem 2016,
 • Europejski Instytut do Spraw Równości Kobiet i Mężczyzn w Wilnie, w: Na obrzeżach polityki, (red.) M. Kosman, Poznań 2017, cz. 11,
 • The Participation of Women in the System of Mass Communication – Selected Issues, w: Some Issues on Women in Political, Media and Socio-Economic Space, (red.) I. Andruszkiewicz, A. Balczyńska-Kosman, Poznań 2012,
 • Teorie dotyczące oddziaływania mediów a rzeczywistość społeczno-polityczna, w: Współczesne media. Status Aksjologia Funkcjonowanie, (red.) I. Hofman, Lublin 2009,
 • Działalność nadzorczo-kontrolna Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w mediach elektronicznych, w: Przeszłość odległa i bliska. Studia z zakresu politologii i historii, (red.) T. Wallas,  Poznań 2012.

Współpraca z instytucjami w kraju i za granicą:

Współpraca z instytucjami w kraju i za granicą:
*    L’Institut Européen des Hautes Etudes Internationales w Nicei;
*    Zentrum fur Europaische Integrationsforschung na Uniwersytecie w Bonn;
*    Instytucie Europejskim w Berlinie;
*    Centre International de Formation Européenne, CIFE w Berlinie;
*    Europaische Akademie Berlin;
*    Zentrum fuer Angewandte Politikforschung, Uniwersytet w Monachium

W ramach Zakładu Badań nad Integracją Europejską WNPiD UAM realizowane są/były następujące projekty badawcze:

 • NORTIA – Network on Research and Teaching in EU Foreign Affairs. Erasmus+ network, encompassing ten institutions, led by dr Heidi Maurer and dr Gergana Noutcheva (Maastricht University) 2017-2020. Wykonawcy projektu: dr Adam Jaskulski, dr hab. Beata Przybylska-Maszner
 • Jean Monnet Chair: The changing perspective of the European integration process in the Multi-Speed European Union, 2014-2017.

Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Czachór.

 • Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki: Rada Europejska w procesie kształtowania kompetencji formalnych i nieformalnych w zakresie działań zewnętrznych Unii Europejskiej, nr 2015/19/B/HS5/00131.

Kierownik: dr hab. Beata Przybylska-Maszner

 • Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki: Analiza polskiej polityki europejskiej w latach 2004 – 2014. Założenia, aktorzy, wyzwania i oceny.

Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Czachór.

 • Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki: Priorytety prezydencji na przykładzie przygotowań Polski do przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Analiza politologiczna, MNiSW 2011.

Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Czachór.

Działalność dydaktyczna

Wykłady i ćwiczenia w języku polskim:

 1. Integracja europejska
 2. Prawo europejskie
 3. Prawo i instytucje UE
 4. Integracja Polski z UE
 5. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej,
 6. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
 7. Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej
 8. Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
 9. Teoretyczne koncepcje integracji zróżnicowanej
 10. Środkowo-wschodnie rozszerzenie Unii Europejskiej
 11. Edukacja europejska
 12. Historia integracji europejskiej

Wykłady i ćwiczenia w języku angielskim:

 1. History and Theory of European Integration,
 2. EU Member State Administrative Procedure,
 3. The EU Institutions and the Decision Making Process in the European Union,
 4. The EU legal system
 5. The European law
 6. Legal and financial instruments of Cross-boorder cooperation in Europe
 7. European Union legal and institutional system
 8. Central&Eastern enlargement of the European Union

Przedmioty prowadzone w systemie e-learningowym:

 1. Rekonstrukcja i dekonstrukcja Unii Europejskiej w związku z kryzysem finansowym i ekonomicznym
 2. Wyłanianie się Unii Europejskiej wielu prędkości
 3. Konsekwencje integracji zróżnicowanej z perspektywy państw członkowskich i obywateli UE

Informacje o katedrze dostępne na stronie wnpid.amu.edu.pl/jmc .

Pracownicy Zakładu: