DrKatarzyna Walkowiak

Biogram

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Absolwentka politologii o specjalnościach administracja samorządowa i nauczycielska. Ukończyła studia podyplomowe Pozyskiwanie Funduszy UE. Aktualnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Badań Władzy Lokalnej i Samorządu Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka i współautorka prac z zakresu samorządu gospodarczego i samorządu terytorialnego. Posiada doświadczenie w zakresie planowania i realizacji projektów dotyczących spraw studenckich i nauczania w szkołach wyższych.

Publikacje

Najważniejsze publikacje

 • A. Springer, K. Walkowiak, A. Bernaciak, Leadership Styles of Rural Leaders in the Context of Sustainable Development Requirements: A Case Study of Commune Mayors in the Greater Poland Province, Poland, Sustainability 2020, 12(7), 2676; https://doi.org/10.3390/su12072676
 • A. Bernaciak, A. Springer, K. Walkowiak, Diagnoza stylu przewodzenia wielkopolskich burmistrzów - z wykorzystaniem kwestionariusza MLQ (Multifactor Leadership Questionnaire), „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów (Education of Economists and Managers)”, 2018, nr 1 (47) styczeń- marzec).
 • A. Bernaciak, A. Springer, K. Walkowiak, Partycypacja obywatelska w zarządzaniu miastem z perspektywy wielkopolskich burmistrzów, „Space–society - economy, Małe miasta. Wybrane zagadnienia społeczno-ekonomiczne (Small Towns. Chosen social and economic aspects”, 2018, nr 24.
 • K. Walkowiak, Geneza i rozwój francuskich izb handlu i przemysłu, w: Decentralizacja jako fundament demokracji obywatelskiej, pod red. R. Kmieciaka, Wydawnictwo UAM w oznaniu, Poznań 2016.
 • K. Walkowiak, Izby przemysłu i handlu we Francji, w: Izby przemysłowo-handlowe w Polsce na tle Europy i Stanów Zjednoczonych, pod red. S. Wykrętowicza, Poznań, 2016.
 • K. Walkowiak, Podstawy teoretyczne samorządu zawodowego geodetów i kartografów, „Przegląd Geodezyjny”, NR11/2014
 • K. Walkowiak, Samorząd gospodarczy jako partner samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki lokalnej i regionalnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 824, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” nr 35, Szczecin 2014 r.
 • R. Kmieciak, P. Antkowiak, K. Walkowiak, Samorząd gospodarczy i zawodowy w systemie politycznym Polski, Walkowiak, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.
 • K. Walkowiak, Samorząd rolniczy w Polsce-przeszłość i teraźniejszość, kwartalnik Centrum Doradztwa Rolniczego „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”, nr 1'12(67).
 • K. Walkowiak, Izby przemysłowo-handlowe a kształcenie kadr dla gospodarki polskiej, w: Obywatelski projekt ustawy o izbach przemysłowo-handlowych w Polsce, pod red. S. Wykrętowicza, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012.
 • K. Walkowiak, Izby rolnicze w świadomości rolników Wielkopolski, w: Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, pod red. Stanisława Wykrętowicza, wyd. V, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2012.
 • K. Walkowiak, Działania izb przemysłowo-handlowych na rzecz rozwoju innowacyjności polskich przedsiębiorstw, „Przegląd Politologiczny” nr 4/2011 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.
 • K. Walkowiak, Samorząd rzemieślniczy a szkolnictwo zawodowe w Polsce, w: Wielkopolskie rzemiosło między tradycją a nowoczesnością, pod red. K. Bondyry, J. Sikory, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Obywatelski projekt ustawy o izbach przemysłowo-handlowych w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2007, współautorstwo.
 • K. Walkowiak, Początki i rozwój samorządowych izb rolniczych w Europie, w: Spór o samorząd gospodarczy w Polsce, pod red. S. Wykrętowicza, Poznań 2005.
 • K. Walkowiak, Rola izb rolniczych w rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce (monografia), Poznań 2004.
 • Izby rolnicze w Polsce i we Francji. Studium historyczno – porównawcze, w: Działania zbiorowe – teoria i praktyka, pod red. A. Matysiaka. Seria: Prace naukowe nr 985 Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • Izby rolnicze jako instytucje samorządu gospodarczego w Unii Europejskiej (na przykładzie Niemiec i Francji), w: Studia Samorządowe, pod red. Z. Leońskiego, Seria: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 16/2003.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

1. Samorząd gospodarczy ze szczególnym uwzględnieniem ustroju i funkcjonowania izb przemysłowo-handlowych i rolniczych w Polsce i na świecie

2. Zarządzanie i partycypacja obywatelska w jednostkach samorządu terytorialnego

Uczestnictwo w projektach badawczych:

Diagnoza stylu przewodzenia wielkopolskich burmistrzów - z wykorzystaniem kwestionariusza MLQ (Multifactor Leadership Questionnaire), A. Bernaciak, 2018, A. Springer, K. Walkowiak

Partycypacja obywatelska w zarządzaniu miastem z perspektywy wielkopolskich burmistrzów”, 2017, A. Bernaciak, A. Springer, K. Walkowiak

Miejsce samorządu gospodarczego i zawodowego w strukturze ustrojowej państwa demokratycznego; R. Kmieciak, P. Antkowiak, K. Walkowiak; projekt realizowany w latach 2010-2012 w ramach grantu otrzymanego z Ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Ustrój władz lokalnych
 • Strategiczne planowanie rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Prawo i postępowanie administracyjne

Zainteresowania

Literatura faktu i reportażu, taniec, narciarstwo