Działalność naukowa Zakładu Badań Władzy Lokalnej i Samorządu koncentruje się na analizie szeroko rozumianego samorządu korporacyjnego, który obejmuje nie tylko związki terytorialne, ale również organizacje samorządu specjalnego. Wskazanie na wielowymiarowość procesu decentralizacji jest elementem wyróżniającym w skali kraju projekty realizowane przez zakład. Podstawowe pola badawcze obejmują:

 • prowadzenie prac naukowych dotyczących pozycji samorządu terytorialnego               w systemie politycznym Polski,
 • określenie roli samorządu regionalnego w procesie implementacji polityki spójności Unii Europejskiej,
 • badanie podstaw ustrojowych i kierunków działania samorządu terytorialnego             w państwach Unii Europejskiej,
 • analizowanie kierunków rozwoju europejskich i krajowych związków metropolitalnych,
 • prowadzenie badań dotyczących roli samorządu gospodarczego w sferze reprezentowania interesów środowiska społecznego przedsiębiorców,
 • prowadzenie badań dotyczących miejsca samorządu zawodowego w zakresie reprezentowania interesów profesji zaufania publicznego,
 • badanie roli samorządu w systemie wieloszczeblowego zarządzania,
 • analizowanie kierunków rozwoju polityk publicznych na poziomie lokalnym.

W sferze naukowo-organizacyjnej i informacyjnej działania zakładu koncentrują się na:

 • aktywności seminaryjnej i konferencyjnej,
 • upowszechnianiu wiedzy z zakresu samorządu,
 • współdziałaniu z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi,
 • prowadzeniu działalności eksperckiej na rzecz parlamentarzystów, administracji rządowej i samorządowej oraz środowisk gospodarczych.

Najważniejsze zakładowe publikacje:

 • R. Kmieciak, P. Antkowiak, K. Walkowiak, Samorząd gospodarczy i zawodowy w systemie politycznym Polski, Warszawa 2012.
 • R. Kmieciak, P. Antkowiak, M. Balcerek, Współpraca środowiska gospodarczego z samorządem terytorialnym w aglomeracji poznańskiej, Poznań 2012.
 • P. Antkowiak, Samorząd zawodowy w Polsce, Warszawa-Poznań 2012.
 • B. Nawrot, J. Pokładecki (red.), Wielowymiarowość samorządności gminnej w Polsce, Poznań 2011.

Konferencje naukowe organizowane przez Zakład:

 • Czy w Polsce potrzebny jest samorząd gospodarczy i zawodowy? Spor o miejsce korporacji reprezentujących przedsiębiorców i profesje zaufania publicznego w państwie demokratycznym – konferencja odbyła się 27 maja 2011 r.
 • I Forum Gmin Aglomeracji Poznańskiej – konferencja odbyła się 24 maja 2013 r.
 • Polski samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem – osiągnięcia, niepowodzenia, wyzwania – konferencja odbyła się 29 listopada 2013 r.

Prof. UAM dr hab. Robert Kmieciak – wystąpienie z wnioskiem o tytuł profesora,

Dr Paweł Antkowiak – wystąpienie z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego,

Mgr Martyna Domańska – obrona pracy doktorskiej i wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie na stanowisku adiunkta.

Projekt „Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego”, finansowany z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Dialog.Projekt będzie realizowany przez konsorcjum trzech uczelni, a mianowicie: Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Pracownicy Zakładu