Badania naukowe prowadzone w Zakładzie ogniskują się wokół szeroko rozumianych systemów politycznych. Szczególna aktywność badawcza pracowników skoncentrowana jest na teorii i praktyce demokracji w ujęciu strukturalnym i funkcjonalnym, a zwłaszcza w obszarze politycznych procedur partycypacyjnych, wyborach, alternatywnych formach uczestnictwa w głosowaniach powszechnych, jak i na demokracji bezpośredniej oraz elektronicznej. W Zakładzie powstają opracowania naukowe dotyczące szeroko rozumianych procedur demokratycznych, zasad, przebiegu i wyników wyborów na szczeblu ogólnopolskim oraz lokalnym. Prowadzone są także badania porównawcze dotyczące systemów politycznych, a szczególnie wyborczych, państw europejskich. W tym szczególnie Szwajcarii, Rosji i Ukrainy. Oprócz tego pracownicy podejmują również problematykę związaną z badaniami jakościowymi nad partiami politycznymi, analizą programów politycznych, badaniem tożsamości partyjnej oraz dyskursu politycznego. Jednym z kierunków badań jest również problematyka pamięci zbiorowej w kontekście działania specyficznych podmiotów oraz instytucji politycznych. Badania te przybierają postać analiz teoretycznych oraz empirycznych.

Pracownicy zakładu prowadzą swoje badania m.in. w ramach przedsięwzięć organizowanych przez powołaną na WNPiD UAM Grupę Badawczą „Inicjatywa Helwecka” (http://helwecja.amu.edu.pl/), której celem są interdyscyplinarne badania nad Konfederacją Szwajcarską (m.in. szwajcarskim systemem politycznym, federalizmem, demokracją bezpośrednią, stosunkami Szwajcarii np. z Polską i innymi państwami, relacjami na linii Szwajcaria – UE), wymiana doświadczeń i wiedzy związanych z badaniami ww. zagadnień, organizowanie przedsięwzięć naukowych poświęconych Szwajcarii, a także realizacja różnego rodzaju projektów, grantów o charakterze krajowym i międzynarodowym).
W ramach nawiązanej współpracy zagranicznej organizujemy wspólne konferencje w kraju i zagranicą.

Pracownicy prowadzą zajęcia min. z następujących przedmiotów: System polityczny RP, Partie i systemy partyjne, Decydowanie polityczne,  Współczesne systemy polityczne, Administracja pub-liczna,  Comparative Politics, Direct Democracy in Theory and Practice of European Countries, Eastern and Central Europe in the Face of European Integration Processes  i. in.

Najważniejsze zakładowe publikacje:

 • Czy upadek demokracji? Wymiar praktyczny, red. A. Stelmach, Poznań 2007.
 • Czy upadek demokracji? Idee i wartości, red. A. Stelmach, Poznań 2007.
 • Europa XXI wieku. Perspektywy i uwarunkowania integracji europejskiej, red. M. Musiał-Karg, Wydawnictwo Naukowe INPiD, Poznań 2007.M. Musiał-Karg, Referendum w państwach europejskich. Teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 • Kobiety we współczesnej Europie, red. M. Musiał-Karg, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • Pogranicze polsko-niemieckie po 2004 roku. Nowa jakość sąsiedztwa?, red. J. Jańczak, M. Musiał-Karg, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 286.
 • W poszukiwaniu modelu demokratycznego, red. S. Zyborowicz, Toruń 2009.
 • Demokracja w Polsce i w świecie, red. S. Zyborowicz, Toruń 2009.
 • Kobiety we współczesnym świecie. Rola i miejsce kobiet w życiu politycznym, red. M. Musiał-Karg, B. Secler, WNPiD UAM, Poznań 2010.
 • Prawo wyborcze i wybory. Doświadczenia dwudziestu lat procesów demokratyzacyjnych w Polsce, red. A. Stelmach, Poznań 2010.
 • M. Musiał-Karg, Elektroniczne referendum w Szwajcarii. Wybrane kierunki zmian helweckiej demokracji bezpośredniej, WNPiD UAM, Poznań 2012.
 • Przemiany demokratyczne w Polsce, red. A. Stelmach, Poznań 2013.

Współpraca z instytucjami w kraju i za granicą:

 • Center for Direct Democracy Studies (Białystok)
 • Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy)
 • Uniwersytet w Lucernie (Szwajcaria)
 • Woroneski Uniwersytet Państwowy, Woroneż (Rosja)
 • Czarnomorski Uniwersytet Państwowy im. P. Mochyły, Mikołajew (Ukraina)
 • Södertörn University (Szwecja)

Konferencje naukowe organizowane przez Zakład:

 • Konferencja „Ewolucja systemu politycznego. Nowe wyzwania, nowe szanse, nowe zagrożenia”, Collegium Polonicum, Słubice, 22-23 kwietnia 2010 r.,
 • Konferencja „Formy i sposoby legitymizacji władzy w Europie Środkowej i Wschodniej”,  Collegium Polonicum, Słubice, 10-11 maja 2012 r.,
 • Konferencja „Ewolucja systemu politycznego nowych państw członkowskich UE”, 15-16 maja 2013 r., Collegium Polonicum, Słubice
 • Seminarium „Impact of Europeanization on the Swiss Political System”, Lucerne, May 5th, 2014, (seminarium organizowane przez Grupę Badawczą “Inicjatywa Helwecka”, WNPiD UAM, we współpracy z Uniwersytetem w Lucernie)
 • Konferencja „Partycypacja obywateli w procesie podejmowania decyzji politycznych. Doświadczenia państw Europy Zachodniej oraz Środkowo-Wschodniej”, Słubice 29-30 maja 2014 r.

Pracownicy Zakładu: