DrKlaudia Gołębiowska

pbn_logo google_scholar_logo

Biogram

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, specjalność: polityka imigracyjna. Wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka politologii (specjalność: współczesne stosunki międzynarodowe) i stosunków międzynarodowych (specjalność: dyplomacja i stosunki konsularne) na UAM, stypendystka programu Erasmus na Doğuş University Istanbul. Członkini Centrum Badań Migracyjnych UAM.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki związanej z dobrowolnymi i przymusowymi migracjami, politykami integracji imigrantów, komunikacji międzykulturowej oraz przemianami społeczno politycznymi na Bliskim Wschodzie. Autorka publikacji i ekspertyz dotyczących kryzysu migracyjnego w UE oraz polityk integracji imigrantów na poziomie państwowym i lokalnym, zwłaszcza w kontekście Polski. W ramach prowadzonych badań szczególnie skupia się na polityce integracyjnej jako szczegółowym komponencie aktywnej polityki wewnętrznej państwa, wskazuje na związek migracji z polityczną organizacją współczesnego świata, jego podziałem na suwerenne państwa oraz na powiązania procesów migracyjnych z kategoriami i zjawiskami właściwymi dla politologii. Od kilku lat bada procesy migracyjne do Polski i UE oraz kierunki ich rozwoju, zwłaszcza w kontekście wzrastającej liczby mniejszości z bliskich kręgów kulturowych (np. ukraińskiej, białoruskiej, rosyjskiej), jak również z dalszych, ogarniętych konfliktami regionów (np. Syria, Afganistan). Ponadto koordynatorka projektu humanitarno- rozwojowego ,,Poza (B)ramką” na rzecz małoletnich uchodźców bez opieki w Katanii.

Prowadziła również szkolenia i wykłady otwarte dotyczące zagadnień związanych z migracjami na świecie i do Polski. Prelegentka w szkołach ponadpodstawowych w Wielkopolsce i trenerka kompetencji miękkich dla młodzieży i młodzieżowych rad miast (m.in. budowanie zespołu, networking, kompetencje intekulturowe). Wykonawca w projekcie 3 Misja UAM- upowszechniania nauki wśród społeczeństwa lokalnego. Kompetencje dydaktyczne i organizacyjne rozwijała zdobywając certyfikaty, m.in.: Design thinking in education i PRINCE2® Foundation Certificate in Project Management. Pod jej opieką powstało i zostało obronionych 50 prac licencjackich. Promotorka pomocnicza dwóch doktorantów, opiekunka naukowa laureatki prestiżowego Grantu – ADVANCEDBestStudentGRANT.

Publikacje

Publikacje:

 • Local integration policy towards person under international protection in Berlin. Innovations after 2015 +, N. Szulc, K. Gołębiowska, Przegląd Orientalistyczny UW, nr 2-3, Warszawa 2020.
 • Strategia Unii Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego w latach 2015-2017. Analiza wieloaspektowa, (w:) Polityka i kultura w warunkach ponowoczesności, tom II, A. Stelmach, M. Lorenc, M. Łukaszewski (red.), Poznań 2018.
 • Polska a kryzys migracyjny. Pomiędzy pragmatyzmem a humanitaryzmem?, (w: Kryzys w państwie. Kryzys w Unii Europejskiej. Analiza wieloaspektowa, Z. Czachór, J. Jancz (red.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 2016.
 • The conditioning of integrational policies towards Muslims in Sweden/ Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1/2015.

Ekspertyzy:

 • K. Gołębiowska, Analiza stanu wdrażania celu 10.7 Agendy 2030 w lokalnych politykach gminnych i powiatowych oraz w dokumentach strategicznych województwa wielkopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Poznań 2018- ekspertyza przygotowana w ramach projektu „Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa)” Shaping fair cities: integrating Agenda 2030 within local policies (in times of great migration and refugees flows).

Monografie:

 • K. Gołębiowska, Polityka integracji imigrantów w Polsce. Długofalowa strategia czy działania ad hoc, Poznań 2022.
 • Potrzeba przedsiębiorczości. Studium postaw wobec rynku pracy mieszkańców subregionu pilskiego , K. Bondyra, K. Gołębiowska, A. Waligóra, Poznań 2019.
 • Innowacyjne modele spółdzielni socjalnych. Model spółdzielni socjalnej dla osób bezdomnych, Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Poznań 2016.
 • Innowacyjne modele spółdzielni socjalnych. Model spółdzielni socjalnej działającej przy Centrum Integracji Społecznej, Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Poznań 2016.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 • Polityki migracyjne państw współczesnych
 • Polityki integracji imigrantów
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Przemiany społeczno- polityczne na Bliskim Wschodzie
 • Uchodźcy w XXI wieku

Uczestnictwo w projektach badawczych:

 • 2022- Projekt „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dba o rozwój Wielkopolan przez całe życie", Wykonawca; Prelegentka z komentarzem eksperckim na pokazach filmowych dotyczących ważnych społecznie zagadnień.
 • 2021- „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kuźnią wielkopolskich talentów”; Wykonawca; 24 h szkoleń z kompetencji miękkich dla środowiska studenckiego.
 • 2020- „Nauka przez praktykę. Studia dualne na kierunku Zarządzanie państwem”, opracowanie skryptu zajęć ,,Business Skills’’ na kierunku zarządzanie państwem. Wykonawca.
 • 2019/2020- „Przyszłość Wielkopolski w rękach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER): warsztaty i projekt filmowy 3 Misji – Czy widzisz świat?. Wykonawca.
 • 2019- udział w projekcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu ,,Tworzenie Sprawiedliwych Miast CZR 10.7'' jako ekspertka z UAM w tematyce migracji. Przeprowadzenie warsztatów ,,Działania w dziedzinie bezpiecznej i odpowiedzialnej migracji w politykach lokalnych''.
 • 2019 - Udział w projekcie realizowanych przez Jean Monnet Centre od Excellence – Science and art. Festiwal- European neighbourhood. Neighnours in Europe”. Projekcja filmu ,,Seeking refugee” (reż. Andy Glynne), połączona z dyskusją na temat osób z doświadczeniem migracyjnym.
 • 2019- Edukatorka Antydyskryminacyjna w Migrant Info Point. Zrealizowane projekty edukacji antydyskryminacyjnej na temat migrantów i uchodźców w szkołach podstawowych na terenie Poznania.
 • 2014 – 2015- Geocentrum doskonałości: autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy, Wykonawca.

Dydaktyka

 • Globalny fenomen migracji w XXI wieku. Trendy i wyzwania.
 • Intercultural communication.
 • International and intercultural communication.
 • Komunikacja interkulturowa.
 • Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe.
 • Międzykulturowe zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Business Skills.
 • Podstawy organizacji i zarządzania.
 • Współczesna Turcja. Wybrane zagadnienia

Nagrody

Nagroda Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w roku akademickim 2021/2022 za działalność naukową i organizacyjną na rzecz społeczności akademickiej Wydziału

Medal 100-lecia w nagrodę za zasługi na rzecz społeczności studenckiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 2019 rok

Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2016/2017

Zainteresowania

 • Literatura podróżnicza
 • Fotografia pejzażu
 • Podróże
 • Zumba