Prof. dr hab.Magdalena Musiał-Karg

Prodziekan ds. badań i rozwoju, profesor

google_scholar_logo academia2

Biogram

Profesor nauk społecznych. Pracuje w Zakładzie Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Specjalizuje się w badaniach nad demokracją bezpośrednią oraz wykorzystaniem nowych technologii w systemach demokratycznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów wyborczych (e-voting). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się również na problemach związanych z rolą kobiet w przestrzeni publicznej oraz ze współpracą transgraniczną na granicy polsko-niemieckiej. Jest koordynatorem działalności Grupy Badawczej „Inicjatywa Helwecka” (http://helwecja.amu.edu.pl/), której celem są interdyscyplinarne badania nad Konfederacją Szwajcarską (m.in. szwajcarskim systemem politycznym, federalizmem, demokracją bezpośrednią, stosunkami Szwajcarii np. z Polską i innymi państwami, relacjami na linii Szwajcaria-UE), wymiana doświadczeń i wiedzy związanych z badaniami ww. zagadnień, organizowanie przedsięwzięć naukowych poświęconych Szwajcarii, a także realizacja różnego rodzaju projektów, grantów o charakterze krajowym i międzynarodowym).

Jest autorką wielu publikacji naukowych w Polsce i zagranicą na temat elektronicznej partycypacji, e-voting, demokracji bezpośredniej. Pełni(ła) funkcję kierownika i wykonawcy w wielu projektach badawczych dot. e-głosowania, e-partycypacji, demokracji bezpośredniej.

Od 10.2020 jest prodziekanem ds. badań i współpracy naukowej, a w latach 2016-2020 – pełniła funkcję prodziekana ds. badań i rozwoju na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Jest także członkiem Komitetu Nauk Politycznych PAN (2020-2023), wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz prezesem Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej.

http://musial-karg.pl/pl/

Publikacje

PUBLIKACJE – wybrane:

Monografie:

 • M. Musiał-Karg (2021), Elektroniczne głosowanie w opiniach Polaków. Postawy i poglądy na temat e-voting, UAM-WNPID, Poznań, ISBN 978-83-66740-06-8 Jańczak J., Musiał-Karg M., Secler B., (2013) Wybory samorządowe na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu i w Wielkopolsce. Granice historyczne i relacje centra-peryferia a zachowania wyborcze, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 307. ISBN 978-83-7780-781-1 M. Musiał-Karg (2012), Elektroniczne referendum w Szwajcarii. Wybrane kierunki zmian helweckiej demokracji bezpośredniej, WNPiD UAM, Poznań, ss. 261; ISBN 978-83-62907-43-4
 • M. Musiał-Karg (2008), Referendum w państwach europejskich. Teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, ss. 416. ISBN 978-83-7441-847-8

Prace pod redakcją:

 • M. Musiał-Karg (ed.) (2019), E-voting and e-participation. Experiences, challenges and prospects for the future, red. M. Musiał-Karg, UAM-WNPID, Poznań 2019, ISBN 978-83-65817-56
 • M. Musiał-Karg, A. Stelmach (red.) (2018). Uwarunkowania demokracji bezpośredniej we współczesnej Europie, red. Poznań 2018, ISBN: 978-83-65817-35-8
 • M. Musiał-Karg, E. Lesiewicz (eds.) (2016), Women’s role and their participation in public life of the Visegrad Countries, Poznañ–Ústí nad Labem, ISBN 978-83-62907-70-0
 • M. Musiał-Karg (red.) (2013), Demokracja w obliczu nowych mediów. Elektroniczna demokracja, wybory przez Internet, kampania w sieci – teoria, doświadczenia, perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 244. ISBN: 978-83-7780-715-6

Artykuły naukowe:

 • M. Musiał-Karg, I. Kapsa (2020), Debate: Voting challenges in a pandemic—Poland, Public Money & Management, 1-2, https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1809791
 • M. Musiał-Karg (2020), Election silence in the new media. The question of whether election silence is justified in the era of new media in the context of public opinion polls, “Przegląd Prawa KOnstytucyjnego”, nr 6, ISSN 2082-1212
 • M. Musiał-Karg, I. Kapsa (2020), Citizen e-Participation as an Important Factor for Sustainable Development, European Journal of Sustainable Development, vol. 8 no.3/2019, ss. 210-220. I SSN: 2239-5938, Doi: 10.14207/ejsd.2019.v8n3p210
 • M. Musiał-Karg (2018), Analiza doświadczeń związanych z wykorzystaniem głosowania internetowego (i-voting) w wybranych państwach, „Zeszyty Prawnicze BAS”, nr 1(57)2018, ss. 46-68, ISSN 1896-9852.

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 • M. Musiał-Karg, I. Kapsa, Attitudes of Polish Voters Towards Introduction of e-Voting in the Context of Political Factors, w: E-Democracy – Safeguarding Democracy and Human Rights in the Digital Age. 8th International Conference, e-Democracy 2019 Athens, Greece, December 12–13, 2019 Proceedings, 2020, Springer, ss. 144-160.
 • I. Kapsa, M. Musiał-Karg, E-Government in Poland in public data and opinions of Poles: empirical analysis, w: CEGOV2020: Proceedings of the 13th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, 23-25 September 2020, Athens, 2020, ACM (Association for Computing Machinery), ss. 419-429.
 • M. Musiał-Karg, E-Democracy and E-Tools of citizen participation on local level in Poland, w: Central and Eastern European e|Dem and e|Gov Days 2019, eds. A. Nameslaki, A. Prosser, D. Scola, T. Szadeczky, Austrian Computer Society, facultas, Wien 2019, ss. pp. 213-227.
 • M. Musiał-Karg, An analysis of experiences with internet voting in selected countries, w: E-voting and e-participation. Experiences, challenges and prospects for the future, ed. M. Musiał-Karg, UAM-WNPID, Poznań 2019, ss. 47-65, ISBN 978-83-65817-56-3

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 • Elektroniczne głosowanie (e-voting)
 • Elektroniczna demokracja
 • Demokracja bezpośrednia
 • Szwajcaria
 • Systemy polityczne
 • Kobiety w przestrzeni politycznej

Kierownictwo/uczestnictwo naukowo badawczych (wybrane projekty):

 • E-voting jako alternatywna procedura głosowania w elekcjach państwowych. Doświadczenia wybranych państw a perspektywy wdrożenia e-głosowania w Polsce – NCN OPUS UMO-2014/15/B/HS5/01358 - kierownik
 • Demokracja bezpośrednia w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku: wymiar formalnoprawny i praktyczny. Analiza politologiczna przyznany w konkursie NCN OPUS - 2014/15/B/HS5/01866 – główny wykonawca
 • „Academy of Good Governace and Civil Society – nowy międzynarodowy program studiów na WNPiD” – projekt finansowany przez NCBiR nr projektu WND-POWR.03.03.00-00-M151/16-01 – Kierownik projektu (okres realizacji 02.01.2017-31.01.2020) – kierownik
 • Jean Monnet Centre of Excellence. EU external actions in the contested global order – (In)coherence, (dis)continuity, resilience – wykonawca
 • Międzynarodowy projekt: The European Integration Process. The double reunification through the EU Education Policies (1948-2012) (o numerze 542916), realizowany w okresie 1.09.2013-31.08.2016, finansowany przez LLP- Jean Monnet Programme – wykonawca
 • Krajowy projekt badawczy: Elektroniczne głosowanie w Szwajcarii. Nowy wymiar demokracji bezpośredniej?, projekt (o numerze NN116451040) realizowany w okresie od maja 2011 r. do listopada 2012 r., projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, charakter udziału: kierownik projektu

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Direct Democracy: Theory and Practice. East and West European Experience
 • State and local Politics in Europe
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • E-administracja
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Nagrody

 • Nagroda indywidualna III stopnia za osiągnięcia w pracy organizacyjnej przyznana przez JM Rektora UAM (2019)
 • Nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia w pracy organizacyjnej przyznana przez JM Rektora UAM (2018)
 • Nagroda indywidualna II) stopnia za osiągnięcia w pracy organizacyjnej przyznana przez JM Rektora UAM (2017)
 • Dyplom uznania przyznany przez KRRiT przy współudziale Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego za opiekę promotorską pracy doktorskiej dr Anny Stoppel uhonorowanej Nagrodą KRRiT im. Dr. Pawła Stępki w kategorii najlepsza rozprawa doktorska z dziedziny mediów elektronicznych pt. „Nowe media jako przestrzeń rywalizacji politycznej na przykładzie kampanii prezydenckich w Polsce w latach 1995-2015”.

Stypendia

 • 10.2014-09.2017 - stypendium MNiSzW dla wybitnych młodych naukowców
 • 07.206-01.2007 – stypendium w ramach programu Osteuropa finansowanego przez Katholischer Akademischer Ausländer Dienst.
 • 10.2003-01. 2007 stypendium w ramach programu Europa Fellows II finansowanego przez Bundesministerium für Bildung und Forschung w Niemczech