DrNatasza Lubik-Reczek

pbn_logo

Biogram

Politolog, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest kierownikiem studiów pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe oraz członkiem Rady Programowej tegoż kierunku. Pełni funkcję Sekretarza Zarządu Głównego PTNP oraz wiceprezesa oddziału w Poznaniu. Sekretarz Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej. Organizatorka Targów Praktyk i Staży na WNPiD UAM oraz Jurorka debat oksfordzkich na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z innowacyjnymi metodami kształtowania postaw obywatelskich. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się również na problemach związanych z rolą kobiet w przestrzeni publicznej, systemami politycznymi ( z szczególnym uwzględnieniem państw postjugosłowiańskich) oraz z demokracją bezpośrednią.

Publikacje

 • Lubik N. (2010). Euroregions and Transborder Cooperation (red.) The Faces and Problems of Modern Europe. Case Studies (s. 50-61). Poznań: Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania.
 • Lubik-Reczek N. (2011). Państwa postjugosłowiańskie wobec członkostwa w Unii Europejskiej i NATO (Analiza porównawcza). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. ss. 378.
 • Lubik-Reczek N., Reczek R. (2013). Liga Kobiet – organizacja „reprezentująca” interesy kobiet w Polsce Ludowej. Zarys działania. "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne", nr 4, s. 105-120.
 • Lubik – Reczek N. (2015),Transformation of the Countries of Central and Eastern Europe- Attempt at Comparing Croatia and Slovenia, W: Przegląd Politologiczny 3/2015. Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM. ISSN 1426-887
 • Lubik – Reczek N. (2016), Serbia elections: The path towards Europe? W: Przegląd Politologiczny 4/2016. Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
 • Lubik – Reczek N. (2016), Mentoring- an effective tool for professional activation of women, w: Women’s role and their participation in public life of the Visegrad Countries. Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
 • Lubik - Reczek N. (2017). Debaty oksfordzkie jako narzędzie wspierania edukacji, w: M. Rachwał (red.) Uwarunkowania i mechanizmy partycypacji politycznej (s.111-122). Poznań:Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM. ISBN 978-83-65817-15-0
 • Lubik-Reczek N., Reczek R. (2018). Protesty studenckie w marcu 1968 w Poznaniu jedną z odsłon kryzysu społeczno-politycznego w Polsce. W: A. Stelmach, M. Lorenc, M. Łukaszewski (red.) Kultura polityczna. W warunkach ponowoczesności (s. 153-162). Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM. ISBN 978-83-65817-26-6
 • Lubik - Reczek N.(2019), Citizen participation at the level of local rural communities – tentative analysis, w: Przegląd Politologiczny 2/2019. Poznań :Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM. ISSN 1426-8876
 • Lubik-Reczek N. (2020), Rola kobiet w życiu społeczności lokalnych. Aktywność kobiet na terenach wiejskich, w: Lubik-Reczek N. (2020), Kobiety w ponadpaństwowej przestrzeni publicznej, Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń
 • Lubik-Reczek N. (2020), The standards of Youth Councils’ operation in Poland. An attempt at analysis, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 6/2020. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 • Aktywizacja społeczna i obywatelska młodego pokolenia,
 • Kobiety w przestrzeni publicznej,
 • Mentoring,
 • Debaty - jako element rozwoju kompetencji obywatelskich,
 • Demokracja bezpośrednia,
 • Systemy polityczne,
 • Państwa postjugoslowiańskie

Kierownictwo/uczestnictwo w projektach badawczych:

 • Działalność ekspercka w ramach konferencji Innowacyjność w warunkach współczesnych miast - wyzwania dla podmiotów polityki miejskiej, Instytut Nauk Politycznych UKW w Bydgoszczy, Centrum Badań Sfery Publicznej, 9 czerwca 2016
 • Działalność ekspercka w ramach zespołu współpracującego z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach. Kooperacja dotyczyła prac nad projektami składanymi do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 • Działalność ekspercka w ramach zespołu parlamentarnego ds. nowelizacji prawa dot. Referendum – rola stałego eksperta
 • UMO-2014/15/B/HS5/01358 - grant: E-voting jako alternatywna procedura głosowania w elekcjach państwowych. Doświadczenia wybranych państw a perspektywy wdrożenia e-głosowania w Polsce - wykonawca
 • Academy of Good Governance and Civil Society- międzynarodowy program studiów na WNPiD UAM – wykonawca

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Wstęp do nauki o państwie i prawie
  • 2Podstawy organizacji i zarządzania
  • Seminarium dyplomowe
  • Wykłady w szkołach partnerskich

Nagrody

 • 2017 r. Nagroda motywacyjna JM Rektora UAM za osiągnięcia w 2016 roku
 • 2018 r. Nagroda motywacyjna JM Rektora UAM za osiągnięcia w 2017 roku
 • 2019 r. Nagroda motywacyjna JM Rektora UAM za osiągnięcia w 2018 roku
 • 2019 r. Nagroda Dziekana WNPiD UAM za działalność organizacyjną
 • 2020 r. Nagroda motywacyjna JM Rektora UAM za osiągnięcia w 2019 roku

Zainteresowania

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

 1. Taniec
 2. Podróże