Prof. dr hab.Andrzej Stelmach

Dziekan, kierownik Zakładu Systemów Politycznych

pbn_logo

Biogram

Dziekan Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, profesor tytularny. Ukończył z wyróżnieniem i Medalem UAM studia magisterskie w zakresie politologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM uzyskał również stopień doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. W 2020 roku uzyskał tytuł naukowy. Kieruje Zakładem Systemów Politycznych.

Jest członkiem Komitetu Nauk Politycznych PAN. Należy do Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Był wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego.

Jest redaktorem naczelnym Środkowoeuropejskich Studiów Politycznych, wydawanych przez WNPiD UAM oraz członkiem Rad Naukowych czasopism: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Acta Politica” wydawanych przez Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Naukowi praci.  Naukowo-mietodicznij żurnal wydawanych przez Czarnomorski Uniwersytet Państwowy im. Petera Mogyły w Mikołajewie (Ukraina) oraz Refleksji wydawanych przez WNPiD UAM.

Współorganizator wielu konferencji naukowych. Członek komitetów organizacyjnych i rad naukowych konferencji, w tym:

 • członek Lokalnego Komitetu Organizacyjnego 24 Kongresu IPSA, Politics in a World of Inequality (IPSA, WNPiD UAM, Poznań 23-28 lipca 2016 r.),
 • członek Rady Naukowej II, III i IV Kongresu Politologii,
 • członek Rady Naukowej Kongresu PTSM (PTSM, WNPiD UAM, Poznań 8-9 października 2018 r.),
 • członek Rady Naukowej wszystkich cyklów (20) międzynarodowej konferencji Europa XXI wieku (WNPiD UAM, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Słubice),
 • przewodniczący rady naukowej i komitetu organizacyjnego wszystkich cyklów (I – VIII) Międzynarodowych Konferencji Ewolucja systemu politycznego (WNPiD UAM, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, PTNP. Słubice).

Występował z referatami w prawie 100 ogólnokrajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, z tego prawie 80 po habilitacji. Wielokrotnie był zapraszany jako prelegent i moderator sesji i paneli.

Odbył staże naukowe oraz krótkie pobyty studyjne w Rosji, Słowacji, Ukrainie, Norwegii, Szwecji, Francji, Kazachstanie, Belgii (Brukseli), Stanach Zjednoczonych Ameryki, Pakistanie, Chinach, Irlandii, Izraelu. Wielokrotnie wyjeżdżał z wykładami w ramach realizowanych grantów i programu LLP Erasmus i Erasmus+.

Wypromował pięciu doktorów i jest promotorem w kolejnych trzech przewodach doktorskich. Był recenzentem w dziewięciu przewodach doktorskich i szesnastu przewodach habilitacyjnych oraz członkiem lub przewodniczącym w dziewięciu komisjach habilitacyjnych.

Publikacje

Wykaz publikacji dostępny tutaj.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. System polityczny Polski
 2. Systemy polityczne
 3. Partie i systemy partyjne
 4. System polityczny Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
 5. Wybory i systemy wyborcze

Wybory i partycypacja polityczna w Polsce - analiza zmian wprowadzanych w ramach systemów wyborczych oraz ocena kierunków i konsekwencji ewolucji procesów wyborczych

Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej (Polska, Rosja, Ukraina) - problematyka ewolucji systemów politycznych państw Europy Środkowej i Wschodniej; porównania systemów ustrojowych w poszczególnych okresach ich ewolucji, specyfika rozwiązań w poszczególnych krajach oraz ich wpływ na funkcjonowanie ustrojów politycznych.

Partie polityczne i systemy partyjne - rozwój partii i systemów partyjnych jako jeden z najważniejszych wskaźników kondycji państw, badanie partii i ich roli w systemach politycznych, diagnoza procesów demokratyzacji ustrojów państwowych, wyjaśnianie i rozumienie procesów transformacji.

Kierowanie i uczestnictwo w projektach badawczych:

 1. Kierownik projektu w programie MNiSW Index Plus - Środkowoeuropejskie Studia Polityczne – umiędzynarodowienie czasopisma naukowego oraz stworzenie anglojęzycznej strony internetowej (Termin realizacji: 2012-2014).
 2. Kierownik projektu „Model Science Shop” w Programie Operacyjnym Wiedza – Edukacja – Rozwój (NCBR, nr umowy POWR.03.01.00-00-K392/16.Termin realizacji: 2017-2019).
 3. Główny wykonawca w projekcie NCN – OPUS – pod nazwą: „E-voting jako alternatywna procedura głosowania w elekcjach państwowych. Doświadczenia wybranych państw a perspektywy wdrożenia e-głosowania w Polsce”. (Nr umowy UMO-2014/15/B/HS5/01358. Termin realizacji: 2015-2018).
 4. Wykonawca w projekcie pn. "DIALOG" (MNiSW) pod nazwą: „Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu uniwersytetem partycypacyjnym – rozwój modelu współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym”. (DIALOG 0028/2016; Termin realizacji: 2016-2019).
 5. „Wizyty przygotowawcze Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego”, Uniwersytet Bergen, Norwegia (FSS/2013/R2/PV/W/028. Termin realizacji: 4. 05 – 30. 06. 2014 r.).
 6. Wykonawca w programie „Jean Monnet Centre of Excellence 2018” pt.: „EU external actions in the contested global order – (In)coherence, (dis)continuity, resilience” Project Reference: 599622-EPP-1-2018-1-PL-EPPJMO-CoE (Termin realizacji: 01-09-2018 - 31-08-2021).
 7. Kierownik grantu: „System polityczny Polski i Ukrainy. Analiza porównawcza”. Wspólnie z Czarnomorskim Uniwersytetem Państwowym im. P. Mogyły w Mikołajewie. (Termin realizacji: 2014-2015).
 8. Wykonawca w projekcie „Polsko-Norweska współpraca naukowa”. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Termin realizacji: maj – czerwiec 2014).
 9. Kierownik grantu, „Doktorska szkoła letnia. Moskwa, Kaliningrad, Poznań”, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Numer umowy:16/2018. (Termin realizacji: 30. 05. – 30. 09. 2018 r.).
 10. Wykonawca w projekcie DEMOS, Horyzont 2020, Nr 822590. (2018 – 2021).
 11. Kierownik projektu w programie MNiSW Index Plus - Środkowoeuropejskie Studia Polityczne – umiędzynarodowienie czasopisma naukowego (Termin realizacji: 2019-2021).

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. System polityczny RP.
 2. Partie i systemy partyjne.
 3. Decydowanie polityczne.
 4. Decydowanie w zarządzaniu kryzysowym.
 5. Ewolucja polskiej sceny politycznej.

Nagrody

Za osiągnięcia w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej był wielokrotnie wyróżniany nagrodami Rektora UAM, Dziekana WNS, Dziekana WNPiD oraz Dyrektora INPiD.

W 2013 roku otrzymał tytuł „Najbardziej wymagający wykładowca”.

Inne wyróżnienia i nagrody

 • Mediom Przyjazny, statuetka Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.
 • Statuetka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.
 • Srebrny Medal Towarzystwa  Labor Omnia Vincit, Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu za krzewienie idei pracy organicznej.
 • Lider Pracy Organicznej, Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.
 • Medal Uniwersytetu Szczecińskiego Sis Qui Es - Pro Publico Bono.
 • Medal Za zasługi dla Województwa Poznańskiego.
 • Złoty Medal Za długoletnią Służbę.
 • Medal Za zasługi dla LOK i TPŻ.
 • Medal Sapere Avde, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
 • Medal 90-lecia Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
 • Medal 25-lecia Wydziału Politologii UMCS w Lublinie.
 • Medal 30-lecia Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zainteresowania

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

 1. Medalierstwo (ordery i odznaczenia)
 2. Filatelistyka