DrJoanna Kałużna

pbn_logo

Biogram

Absolwentka kierunku politologia o specjalnościach dziennikarstwo oraz administracja samorządowa. Stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, specjalność polityka historyczna, uzyskała w oparciu o rozprawę Polityka oświatowa i edukacyjna jako element polityki historycznej (1989-2014). Dynamika zmian treści dotyczącej Polski Ludowej.

Aktualnie zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Systemów Politycznych.

Organizatorka lub współorganizatorka niemal 15 konferencji, w tym międzynarodowych.

Czynnie uczestniczyła w ponad 30 międzynarodowych oraz ogólnopolskich konferencjach naukowych.

Pod jej opieką powstało i zostało obronionych 26 prac licencjackich.

Współpracuje z rozlicznymi podmiotami: w ramach projektów wydziałowych i uniwersyteckich (współpraca ze szkołami średnimi – wykłady popularyzujące wiedzę oraz Szkołą Letnią BESTStudentGRANT – wykłady dla laureatów konkursu grantowego); podmiotami trzeciego sektora (Center for Innovative Education – współpraca w zakresie organizacji New Education Forum Poznań 2019); podmiotami administracji publicznej (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – ekspertyza); posłanką do Parlamentu Europejskiego (ekspertyza).

Pełni funkcje Pełnomocniczki Dziekana ds. Studentów z Niepełnosprawnościami, Sekretarza w Ośrodku Badań i Edukacji Europejskiej oraz Ogólnopolskiej Koordynatorki Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST.

Publikacje

  • Polskie, Rzeczpospolite, ale... Ludowe" – kobiety w pamięci społecznej wobec okresu PRL, [w:] Kobiety w ponadpaństwowej przestrzeni publicznej, red. N. Lubik-Reczek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020;
  • Dekomunizacja przestrzeni publicznej w Polsce – zarys problematyki, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 2/2018;
  • Czerwony, bolszewik,… człowiek? – upamiętnienia symboliczne a miejsca spoczynku i pamięci żołnierzy Armii Czerwonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 4/2015;
  • Pamięć zbiorowa a kształtowanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa. Wpływ polityki historycznej na postrzeganie roli kobiet w siłach zbrojnych na przykładzie „żołnierek” oraz „powstanek”, [w:] Studia nad bezpieczeństwem. Jednostka wobec wyzwań zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa, red. I. Andruszkiewicz, M. Skarżyński, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2015;
  • Educational policy Institute of National Remembrance, as an expression of the historical policy of the state in formationing the attitudes of school children, „Youth World Politic”, nr 1/2014;
  • Influence of Izabela Jaruga-Nowacka’s political activity on the formation of legal and extralegal norms of the political system of the Republic of Poland, [w:] Political and economic activity of women, red. I. Andruszkiewicz, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2013;
  • Powszechna Organizacja „Służba Polsce” a materialne formy rewanżu pamięci, „Refleksje”, nr 7/2013;
  • I Samodzielny Batalion Kobiecy im. Emilii Plater w kontekście polityki wobec przeszłości, [w:] Gender jako determinanta w przestrzeni prywatnej i publicznej, red. A. Balczyńska-Kosman, I. Andruszkiewicz, J. Kałużna, E. Kania, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2012;
  • Państwowa, narodowa, społeczna, partyjna? Nauczanie historii w szkołach publicznych – studium przypadku, „Przegląd Politologiczny”, nr 3/2012;
  • Pamięć mediów jako wymiar pamięci upowszechnionej – analiza rocznicowych publikacji prasowych „Trybuny Ludu” (1982-1989) i „Gazety Wyborczej” (1989-2010) dotyczących wprowadzenia stanu wojennego, [w:] Wielkie rocznice w dyskursie publicznym i pamięci społecznej,red. M. Kosman, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2012;
  • Społeczna recepcja realizacji idei gender mainstreamingu na szczeblu jednostki samorządu terytorialnego (Miasto i Gmina Olsztyn), „Refleksje”, nr 4/2011;
  • W opozycji do mitu i o micie opozycji.  Analiza polaryzacji stanowisk i ocen dot. Poznańskiego Czerwca ‘56, czyli rzecz o strajku na tle ekonomiczno-socjalnym i zamieszkach zbrojnych o charakterze politycznym oraz o antykomunistycznym powstaniu i ofiarach systemu totalitarnego, „Refleksje”, nr 2/2011;
  • Pamięć społeczna po transformacji systemowej – „symbole komunizmu”, „relikty peerelowskiej przeszłości” i uchwały zmieniające ul. XXX-lecia PRL na ul. Ks. Kanonika Alfonsa Czwojdy, czyli katolicyzm i antykomunizm jako treści ją konstytuujące [w:] Politologia jako nauka? Teoria a praktyka analizy politologicznej, red. M. Krzysztofik, D. Gauza, wyd. MAjUS s.c., Zielona Góra 2010;
  • Społeczeństwo obywatelskie i zaufanie społeczne – 20 lat po transformacji systemowej – wpływ polityki pamięci na kapitał społeczny [w:] Gospodarka, społeczeństwo, państwo – dokąd zmierza świat? (publikacja pokonferencyjna. Materiały z I Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Studenckich Kół Naukowych), wyd. AT Group, 2010.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

Polityka historyczna wobec PRL jako przykład polityki szczegółowej państwa (w obszarze edukacyjnym i oświatowym; w przestrzeni publicznej oraz w przestrzeni symbolicznej – w tym w obszarze upamiętnień).

Dydaktyka

  • Partie polityczne i systemy partyjne
  • System polityczny RP
  • Instytucje polityczne RP
  • Zarządzanie w sektorze publicznym
  • Prawo międzynarodowe publiczne
  • Introduction to Law and Politics

  Przedmioty fakultatywne:

  • (Nie)pamięć o PRL
  • (Pop)kultura w PRL
  • „Jesteś szalona” – rzeczywistość społeczno-polityczna lat ’90 w przekazach medialnych

Nagrody

 • 2013 rok – otrzymanie stypendium Rektora UAM dla najlepszych doktorantów;
 • 2011 rok – otrzymanie stypendium Rektora UAM dla najlepszych doktorantów;
 • 2011 rok – otrzymanie na okres czterech lat jednego z dziesięciu stypendiów „UAM – Unikatowy Absolwent = Możliwości” przyznawanych wyróżniającym się doktorantom UAM;
 • 2011 rok – otrzymanie nagrody Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM za najlepszą pracę magisterską obronioną w 2010 roku.

Zainteresowania

Uprawa warzyw, doglądanie dojrzewających owoców, pielęgnowanie kwiatów i oczywiście eliminacja chwastów – słowem wszystko to, co gra w duszy każdego działkowca. Dodatkowo, czasem trzeba też pomajsterkować, oddać się zabawom z ukochanym psiakiem, zaczytać w dobrym reportażu, a gdy jest okazja odwiedzić kolejny kraj. Azymut wschód lub Bałkany – chwila dla zabytków, godziny i dni, by poznać ludzi oraz kuchnię.