Prof. dr hab.Robert Kmieciak

Kierownik Zakładu Badań Władzy Lokalnej i Samorządu, profesor

pbn_logo

Biogram

Profesor nauk społecznych kierujący zespołem politologów skupionych wokół Zakładu Badań Władzy Lokalnej i Samorządu Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Autor szeregu prac na temat samorządu terytorialnego i specjalnego oraz polityki regionalnej. Kierownik Studiów Doktoranckich WNPiD, a także Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania.

Publikacje

Najważniejsze publikacje:

  Monografie

  • Kmieciak R. (2004), Samorząd gospodarczy w Polsce. Rozważania na temat modelu ustrojowego, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań.
  • Kmieciak R., Antkowiak P., Walkowiak K. (2012), Samorząd gospodarczy i zawodowy w systemie politycznym Polski, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa.
  • Kmieciak R., Antkowiak P., Jaskulski A. (2016), Pożądany kierunek zmian modelu samorządu gospodarczego w Polsce. Rozważania na podstawie projektu ustawy o izbach przemysłowo-handlowych, Warszawa-Poznań.
  • Kmieciak R. (2018), Formy samorządu w Polsce – wymiar terytorialny i specjalny, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM Poznań.

  Artykuły w czasopismach

  • Kmieciak R. (2013), Samorząd wojewódzki w Polsce jako podmiot polityki rozwoju regionalnego, „Przegląd Politologiczny”, nr 4.
  • Kmieciak R. (2016), Geneza i rozwój wielkopolskiego samorządu gospodarczego na przykładzie Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu, „Przegląd Zachodni”, nr 2.
  • Kmieciak R. (2016), Pozycja ustrojowa samorządu gospodarczego w Polsce, „Studia z Polityki Publicznej”, nr 2 (10).
  • Kmieciak R. (2020), Samorząd zawodowy w systemie ustrojowym Polski, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 1 (18).

  Artykuły w pracach pod redakcją

  • Kmieciak R. (2017), Samorząd gospodarczy w systemie zarządzania lokalnego, [w:] Ćwierć wieku polityki lokalnej w Europie Środkowo-Wschodniej, pod red. M. Drzonka, M. Musiał-Karg, A. Wołka, Kraków.
  • Kmieciak R. (2018), Polityczne przesłanki kształtowania się polskiego samorządu terytorialnego w okresie transformacji systemowej, [w:] Polityka i kultura w warunkach ponowoczesności, pod red. A. Stelmacha, M. Lorenc, M. Łukaszewskiego, t. II, Poznań.
  • Kmieciak R. (2018), European decentralization experiences and the prospects for local government development in Kazakhstan, [in:] European Union and Central Asia. Cooperation in Transition, edited by T. Wallas, R. Fiedler, B. Przybylska-Maszner, Logos Verlag Berlin.
  • Kmieciak R. (2018), Reprezentowanie interesów przedsiębiorców w państwach Unii
  • Europejskiej na przykładzie samorządu gospodarczego, [w:] Stosunki międzynarodowe w procesie zmian, pod red. A. Stelmacha, T. R. Szymczyńskiego, M. Walkowskiego, Poznań.

  Nauka

  Obszar zainteresowań: problematyka dotycząca samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz polityki regionalnej.

  Wykaz zrealizowanych projektów badawczych:

  • Wykonawca projektu pt. Strategia Unii Europejskiej dla wzrostu konkurencyjności globalnej finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N N116431937).
  • Koordynator projektu pt. Współpraca gospodarki z samorządem jako element konkurencyjności miasta Poznania i gmin aglomeracji poznańskiej finansowanego przez Centrum Badań Metropolitarnych UAM.
  • Wykonawca projektu pt. Unia Europejska wobec Azji Środkowej - uwarunkowania regionalne i międzynarodowe finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2014/15/B/HS5/01591) – wykonawca.
  • Kierownik podzespołu badawczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu projektu pt. Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie) obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego, finansowanego z dotacji MNiSW w ramach Programu DIALOG w latach 2018-2020.
  • Kierownik projektu pt. Miejsce samorządu gospodarczego i zawodowego w strukturze ustrojowej państwa demokratycznego” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (N N116 277738).

  Dydaktyka

  Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
  • Ustrój władz lokalnych (wykład)
  • Ustrój samorządu specjalnego (wykład i ćwiczenia)

  Nagrody

  • Indywidualna nagroda II stopnia za osiągnięcia naukowe przyznana przez Rektora UAM – 2005 r.
  • Zespołowa nagroda I stopnia za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne przyznana przez Rektora UAM – 2011 r.
  • Indywidualna nagroda III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne przyznana przez Rektora UAM – 2012 r.
  • Indywidualna nagroda III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne przyznana przez Rektora UAM – 2013 r.
  • Indywidualna nagroda III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne przyznana przez Rektora UAM – 2015 r.
  • Indywidualna nagroda III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne przyznana przez Rektora UAM – 2016 r.
  • Zespołowa nagroda II stopnia za osiągnięcia w pracy organizacyjnej przyznana przez Rektora UAM – 2018 r.
  • Indywidualna nagroda I stopnia za osiągnięcia w pracy organizacyjnej przyznana przez Rektora UAM – 2019 r.

  Zainteresowania

  Obszary zainteresowań pozanaukowych:

  1. Sport
  2. Muzyka rockowa