Dr hab.Dominika Narożna

Biogram

Adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Studiów Podyplomowych z zakresu media relations prowadzonych na tej Uczelni, członek Zarządu a zarazem menedżer ds. relacji z otoczeniem w Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2004-2010 współpracowała z TVP S.A., a następnie do 2017 roku pełniła funkcję rzecznika prasowego UAM. Kierowała także Biurem Prasowym tej Uczelni. Autorka licznych publikacji z zakresu dziennikarstwa i media relations. Trener i doradca w zakresie kreowania wizerunku i polityki informacyjnej.

Publikacje

  • D. Narożna, The Producer of Documentary Films in Poland (in the years 2005-2018), Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2018.
  • D. Narożna, Uwarunkowania funkcji rzecznika prasowego w Polsce. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, Poznań 2018.
  • D. Narożna, Media w polityce informacyjnej. Casus polskich uniwersytetów publicznych. Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2019.
  • J. Guliński, D. Narożna, Otwartym tekstem. Jacek Guliński w rozmowie z Dominiką Narożną, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2020.

Nauka

Zainteresowania naukowe:

 • polityka informacyjna;
 • produkcja audiowizualna;
 • media relations;
 • personal branding.

Udział w projektach:

 • Międzynarodowy Program Badaczy Research Programme on Welfare, Working Life and Migration – VAM, czas realizacji: 2009-2018, Research Council of Norway (grant nr 227048), charakter udziału: wykonawca.
 • UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w języku angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry, czas realizacji: 2010-2015, Europejski Fundusz Społeczny: Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni (nr umowy: UDA-POKL.04.01.01-00-019/10-00), charakter udziału: stypendysta (wykonawca).
 • Journalistic Role Performance Around the Globe (JRP), czas realizacji: 2014-2018; http://www.journalisticperformance.org/p/network.html , charakter udziału: członek zespołu badawczego.
 • Program Tu mieszkam, tu zmieniam finansowany przez Fundację BZ WBK, czas realizacji: 2015-2016, tytuł projektu: X Muza na Morasku, charakter udziału: kierownik.
 • Analiza empiryczna zawartości mediów publicznych w roku 2015 – badanie zgodności z planami programowo-finansowymi nadawców publicznych, czas realizacji: 2015-2016, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, charakter udziału: członek zespołu badawczego.
 • Kultura przedsiębiorczości dla mieszkańców Wielkopolski, czas realizacji: 2015-2017, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO 2014+ finansowany przez Unię Europejską (RPWP04.04.02-IŻ-00-30-001/2015), charakter udziału: kierownik.
 • Rola mediów w kreowaniu aktywności fizycznej i zainteresowań prosportowych w środowisku akademickim, czas realizacji: 2016-2019, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, środki przyznane w ramach konkursu Rozwój Sportu Akademickiego (sygnatura nr 0027/RS4/2016/54), charakter udziału: wykonawca.
 • Model Science Shop na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, czas realizacji: 2017-2019, Ministerstwo Rozwoju: Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, numer i nazwa Działania: 4.1 Innowacje społeczne (nr naboru: POWER.04.01.00-IZ.00-00-006/16), charakter udziału: wykonawca.
 • Agresja w komunikowaniu masowym w XXI wieku, czas realizacji: 2017-2018, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Petersburski Uniwersytet Państwowy, charakter udziału: członek zespołu badawczego.
 • Aktywność edukacyjna zawsze się opłaca!, czas realizacji: 2019-2021, Program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, charakter udziału: wykonawca.

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • wykład i ćwiczenia: Prawo autorskie;
 • wykład i ćwiczenia: Warsztat rzecznika prasowego;
 • wykład: Prawo reklamy;
 • wykład: Ochrona własności intelektualnej;
 • konwersatorium: ABC sztuki filmowej (przedmiot autorski);
 • konwersatorium: Reportaż a polityka (przedmiot autorski);
 • seminarium licencjackie.

Nagrody

 • Medal Młodego Pozytywisty przyznany przez zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego za osiągnięcia zawodowe, naukowe, charytatywni społeczno-kulturalne (2018 r.).
 • Medal 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego w uznaniu zasług dla rozwoju tworzących go czterech uczelni (Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Wychowania Fizycznego przyznany przez Międzyuczelniany Komitet Obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego (2020 r.).

Zainteresowania

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

 1. Tworzenie reportaży
 2. Komponowanie utworów muzycznych