Praktyki programu Erasmus+ przeznaczone są dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz absolwentów. Wyjazdy absolwentów muszą być zrealizowane w ciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów. Jeśli planujesz zrealizować wyjazd absolwencki musisz wziąć udział w rekrutacji na praktyki podczas ostatniego roku studiów. Okres trwania praktyki wynosi od 2 do 5 miesięcy. Termin realizacji praktyk: od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.

W programie Erasmus+ na praktykę studencką możesz wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.).

Instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+. Nie możesz odbyć praktyk w ramach programu Erasmus+ w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.

Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką studiujesz. W pewnych przypadkach  będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych – umożliwi zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa). Praktykę musisz zorganizować we własnym zakresie. Możesz to zrobić np. przez email do potencjalnego pracodawcy.

Jako student naszego Wydziału możesz starać się o wyjazd, bez względu na obywatelstwo. Musisz mieć zaliczony ostatni semestr/rok studiów poprzedzających wyjazd oraz ukończony pierwszego roku studiów. Nie możesz przebywać na urlopie dziekańskim lub na stypendium Programu Erasmus+ Studia.

Stypendium Erasmus+ praktyki jest dofinansowaniem kosztów związanych z wyjazdem i Twoim pobytem na praktyce (koszty podróży, koszty utrzymania za granicą).

Przyznane dofinansowanie zależy od tego w jakim kraju dana praktyka ma miejsce.

Dania, Finlandia, Irlandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania620 Euro /mies.
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy600 Euro /mies.
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia) Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.550 Euro /mies.

Zgodnie z zasadami programu Erasmus+ instytucja przyjmująca  na praktykę może, ale nie musi wypłacać mu wynagrodzenia. Sprawę tę reguluje ewentualna odrębna umowa między Tobą a przedsiębiorstwem przyjmującym go na praktykę.

Zasady rekrutacji

  1. Zaświadczenie o średniej ocen, do pobrania w Biurze Obsługi Studentów.
  2. Wypełniony kwestionariusz kandydata.
  3. Certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka kraju odbywania stażu lub języka, w którym odbywana będzie praktykę.
  4. Zgoda przyjmującej instytucji na przyjęcie studenta celem odbycia praktyk w ramach programu Erasmus+, wyrażonej podpisem i pieczątką na Learning Agreement for Traineeships.

Zasady rekrutacji

Pierwszeństwo udziału w programie mają osoby, które nie uczestniczyły jeszcze w programach wymiany zagranicznej.

Termin rekrutacji: od 15 grudnia 2020 do 15 lutego 2020 r.

Wyniki zostaną ogłoszone do 01 marca 2021 r.

Komplet dokumentów należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres: erasmus@wnpid.amu.edu.pl.

Przed wyjazdem musisz podpisać Porozumienie o programie praktyki  na podstawie którego zostanie sporządzona umowę na realizację wyjazdu (Placement contract) oraz wypełnić test OLS.

Porozumienie o programie praktyki (Training Agreement), podpisane przed wyjazdem przez Ciebie, instytucję przyjmującą i uczelnię macierzystą, określa program i przebieg praktyki. Porozumienie będzie podstawą uznania i zaliczenia praktyki przez macierzysty wydział.

Umowę dotyczącą wyjazdu na praktykę i wypłaty stypendium podpisuje się z uczelnią macierzystą (Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM). Umowa szczegółowo określa warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium.

Jako stypendysta Erasmusa jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ; pamiętaj, że karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem.

Erasmus+ pakiet informacyjny MSZ.

Po zakończeniu praktyk musisz zgłosić się do koordynatora wraz z następującymi dokumentami:

  • potwierdzeniem pobytu czyli zaświadczeniem o okresie odbytej praktyki z organizacji przyjmującej;
  • zaświadczenie o zrealizowaniu założeń programowych praktyki podpisane przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej;
  • wypełnienia ankiety  dotyczącej udziału w wymianie (link do owej ankiety zostanie wysłany na adres e-mail, po zakończeniu wymiany).

Na zakończenie praktyk ponownie musisz wypełnić test OLS.

Oferty praktyk znajdziesz tutaj.

Przydatne linki.