Z programu Erasmus+ wspierane są staże za granicą (praktyki) odbywane przez studentów (na poziomie licencjatu lub magisterium) i doktorantów, którzy studiują na uczelni wyższej w kraju uczestniczącym w programie.

Podczas stażu za granicą w ramach Erasmusa+ możesz nie tylko poprawić swoje umiejętności komunikacyjne, językowe i międzykulturowe, ale także zdobyć tzw. soft skills, które są bardzo cenione przez pracodawców, oraz wykształcić w sobie zmysł przedsiębiorczości.

Praktyki mogą odbywać się w zagranicznych instytucjach, np. przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit i w innych instytucjach. Nie można odbyć praktyk programu Erasmus+ w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. Jeśli praktyka zawodowa odbywa się w innej uczelni wyższej, uczelnia ta musi posiadać ważną Kartę Erasmusa (ECHE).

Praktyki Erasmus+ muszą być adekwatne z punktu widzenia kierunku studiów i rozwoju osobistego oraz, w miarę możliwości, być zintegrowane z programem studiów.

Praktyki Erasmus+ musisz zorganizować we własnym zakresie. Możesz to zrobić np. przez email do potencjalnego pracodawcy.

Praktyki Erasmus+ dla studentów:

Okres trwania praktyki wynosi od 2 do 6 miesięcy.

Jako student naszego Wydziału możesz starać się o wyjazd, bez względu na obywatelstwo. Musisz mieć zaliczony ostatni semestr/rok studiów poprzedzających wyjazd oraz ukończony pierwszego roku studiów. Nie możesz przebywać na urlopie dziekańskim lub na stypendium Programu Erasmus+ Studia.

W jakim okresie i na jak długo można wyjechać na praktykę?

Praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ można zrealizować zarówno w trakcie trwania roku akademickiego jak i w okresie wakacyjnej przerwy od zajęć dydaktycznych.

Minimalny okres trwania zagranicznej praktyki w ramach programu Erasmus+ wynosi 2 miesiące (60 dni). Maksymalny okres finansowania na realizację praktyki wynosi 6 miesięcy (180 dni). W programie Erasmus+ miesiąc liczony jest jako 30 dni.

Długość praktyki nie może przekroczyć kapitału mobilności przysługującego każdemu studentowi i doktorantowi. Kapitał mobilności rozumiany jest jako określony łączny limit długości wyjazdów w ramach programu Erasmus+ (Erasmus+ Studia oraz Erasmus+ Praktyki). Łączny kapitał mobilności w ramach korzystania z tych obu programów wynosi:

12 miesięcy (360 dni) w przypadku studentów i studentek studiów I i II stopnia oraz doktorantów i doktorantek

Wyjazdy na Erasmus+ Studia i Erasmus+ Praktyki nie mogą nastąpić w tym samym czasie (wyjazdy są możliwe w tym samym roku akademickim, ale nie w tym samym czasie).

Praktyki Erasmus+ dla absolwentów:

Wyjazdy absolwentów muszą być zrealizowane w ciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów (od daty zdania egzaminu dyplomowego). Jeśli planujesz realizować wyjazd absolwencki musisz wziąć udział w rekrutacji na praktyki podczas ostatniego roku studiów.

Okres trwania praktyki wynosi od 2 do 6 miesięcy.

Indywidualne wsparcie na pokrycie kosztów związanych z podróżą i pobytem według następujących miesięcznych stawek miesięcznych:

GRUPA 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy – praktyki: 700 EUR;

GRUPA 2 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry - praktyki 600 EUR;

Zgodnie z zasadami programu Erasmus+ instytucja przyjmująca na praktykę może, ale nie musi wypłacać mu wynagrodzenia. Sprawę tę reguluje ewentualna odrębna umowa między Tobą a przedsiębiorstwem przyjmującym go na praktykę.

Stypendium Erasmus+ wypłacany jest w dwóch ratach:

I rata: 90% przed wyjazdem

II rata: 10% po rozliczeniu wyjazdu

Dopłata uzupełniająca do wsparcia indywidualnego za podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu, tzw. „green travel”

W przypadku podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg, łódź lub wspólne korzystanie z samochodu, Uczestnik otrzymuje jednorazową dopłatę do wsparcia indywidualnego w wysokości 50 EUR.

Dopłata uzupełniająca do wsparcia indywidualnego dla uczestników z mniejszymi szansami.

Uczestnik mobilności długoterminowej, który spełnia kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” otrzymuje dopłatę do wsparcia indywidualnego w wysokości 250 EUR miesięcznie;

Definicja „osób z mniejszymi szansami” obejmuje:

 • Osoby z niepełnosprawnościami (Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).
 • Osoby ze środowisk uboższych (Uczestnik mobilności, który w semestrze poprzedzającym wyjazd otrzymywał stypendium socjalne, zdefiniowane zgodnie z Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 1630, z późn. zm.).

  Wnioski przyjmowane będą w naborze ciągłym do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

  1. Zaświadczenie o średniej ocen, do pobrania w Biurze Obsługi Studentów;
  2. Wypełniony kwestionariusz kandydata;
  3. Dokument potwierdzający znajomość języka kraju odbywania stażu lub języka, w którym odbywana będzie praktykę (np. certyfikat językowy, zaświadczenie ze szkoły językowej, itp.);
  4. Zgoda przyjmującej instytucji na przyjęcie studenta celem odbycia praktyk w ramach programu Erasmus+, wyrażonej podpisem i pieczątką na Learning Agreement for Traineeships

  Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu trzech tygodni od złożonego kompletu dokumentów.

Pierwszeństwo udziału w programie mają osoby, które nie uczestniczyły jeszcze w programach wymiany zagranicznej Erasmus+.

Komplet dokumentów należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres: erasmus@wnpid.amu.edu.pl

Przed wyjazdem musisz podpisać Porozumienie o programie praktyki na podstawie którego zostanie sporządzona umowę na realizację wyjazdu (Learning Agreement for Traineeships) oraz wypełnić test EU Academy.

Porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships), podpisane przed wyjazdem przez Ciebie, instytucję przyjmującą i uczelnię macierzystą, określa program i przebieg praktyki. Porozumienie będzie podstawą uznania i zaliczenia praktyki przez macierzysty Wydział.

Umowę dotyczącą wyjazdu na praktykę i wypłaty stypendium podpisuje się z uczelnią macierzystą (Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM). Umowa szczegółowo określa warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium.

Erasmus+ pakiet informacyjny MSZ.

Studentów z krajów Unii Europejskiej obowiązuje posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (European Health Insurance Card, w skrócie EHIC), która jest potwierdzeniem posiadania ubezpieczenia w Polsce i zapewnia pokrycie kosztów leczenia za granicą.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawana jest przez właściwy studentowi oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

Studenci wyjeżdżający do krajów nie będących członkami UE, powinni wykupić prywatną polisę ubezpieczeniową.

Zalecamy wykupienie polisy ubezpieczeniowej OC i NNW.

Po zakończeniu praktyk musisz zgłosić się do koordynatora wraz z następującymi dokumentami:

 • potwierdzeniem pobytu czyli zaświadczeniem o okresie odbytej praktyki z organizacji przyjmującej;
 • zaświadczenie o zrealizowaniu założeń programowych praktyki podpisane przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej;
 • wypełnienia ankiety  dotyczącej udziału w wymianie (link do owej ankiety zostanie wysłany na adres e-mail, po zakończeniu wymiany).

Na zakończenie praktyk ponownie musisz wypełnić test OLS.