Z programu Erasmus+ wspierane są staże za granicą (praktyki) odbywane przez studentów (na poziomie licencjatu lub magisterium) i doktorantów, którzy studiują na uczelni wyższej w kraju uczestniczącym w programie.

Podczas stażu za granicą w ramach Erasmusa+ możesz nie tylko poprawić swoje umiejętności komunikacyjne, językowe i międzykulturowe, ale także zdobyć tzw. soft skills, które są bardzo cenione przez pracodawców, oraz wykształcić w sobie zmysł przedsiębiorczości.

Praktyki mogą odbywać się w zagranicznych instytucjach, np. przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit i w innych instytucjach. Nie można odbyć praktyk programu Erasmus+ w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. Jeśli praktyka zawodowa odbywa się w innej uczelni wyższej, uczelnia ta musi posiadać ważną Kartę Erasmusa (ECHE).

Praktyki Erasmus+ muszą być adekwatne z punktu widzenia kierunku studiów i rozwoju osobistego oraz, w miarę możliwości, być zintegrowane z programem studiów.

Praktyki Erasmus+ musisz zorganizować we własnym zakresie. Możesz to zrobić np. przez email do potencjalnego pracodawcy.

Praktyki Erasmus+ dla studentów:

Okres trwania praktyki wynosi od 2 do 5 miesięcy. Termin realizacji praktyk: od 01 października 2022 roku.

Jako student naszego Wydziału możesz starać się o wyjazd, bez względu na obywatelstwo. Musisz mieć zaliczony ostatni semestr/rok studiów poprzedzających wyjazd oraz ukończony pierwszego roku studiów. Nie możesz przebywać na urlopie dziekańskim lub na stypendium Programu Erasmus+ Studia.

Praktyki Erasmus+ dla absolwentów:

Wyjazdy absolwentów muszą być zrealizowane w ciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów (od daty zdania egzaminu dyplomowego). Jeśli planujesz realizować wyjazd absolwencki musisz wziąć udział w rekrutacji na praktyki podczas ostatniego roku studiów.

Okres trwania praktyki wynosi od 2 do 6 miesięcy.

Stypendium Erasmus+ praktyki jest dofinansowaniem kosztów związanych z wyjazdem i Twoim pobytem na praktyce (koszty podróży, koszty utrzymania za granicą).

Przyznane dofinansowanie zależy od tego w jakim kraju dana praktyka ma miejsce.

GRUPA 1: Dania, Finlandia, lrlandia, lslandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja - praktyki: 670 Euro;

GRUPA 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy - praktyki: 670 Euro;

GRUPA 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry - praktyki 600 Euro.

Zgodnie z zasadami programu Erasmus+ instytucja przyjmująca na praktykę może, ale nie musi wypłacać mu wynagrodzenia. Sprawę tę reguluje ewentualna odrębna umowa między Tobą a przedsiębiorstwem przyjmującym go na praktykę.

ZASADY FINANSOWE

  1. Zaświadczenie o średniej ocen, do pobrania w Biurze Obsługi Studentów;
  2. Wypełniony kwestionariusz kandydata;
  3. Dokument potwierdzający znajomość języka kraju odbywania stażu lub języka, w którym odbywana będzie praktykę (np. certyfikat językowy, zaświadczenie ze szkoły językowej, itp.);
  4. Zgoda przyjmującej instytucji na przyjęcie studenta celem odbycia praktyk w ramach programu Erasmus+, wyrażonej podpisem i pieczątką na Learning Agreement for Traineeships

Pierwszeństwo udziału w programie mają osoby, które nie uczestniczyły jeszcze w programach wymiany zagranicznej Erasmus+.

Termin rekrutacji: od 01 sierpnia 2022 do 02 września 2022 r.

Wyniki zostaną ogłoszone do 13 września 2022 r.

Zasady rekrutacji

Komplet dokumentów należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres: erasmus@wnpid.amu.edu.pl

Przed wyjazdem musisz podpisać Porozumienie o programie praktyki  na podstawie którego zostanie sporządzona umowę na realizację wyjazdu (Placement contract) oraz wypełnić test OLS.

Porozumienie o programie praktyki (Training Agreement), podpisane przed wyjazdem przez Ciebie, instytucję przyjmującą i uczelnię macierzystą, określa program i przebieg praktyki. Porozumienie będzie podstawą uznania i zaliczenia praktyki przez macierzysty wydział.

Umowę dotyczącą wyjazdu na praktykę i wypłaty stypendium podpisuje się z uczelnią macierzystą (Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM). Umowa szczegółowo określa warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium.

Jako stypendysta Erasmusa jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ; pamiętaj, że karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem.

Erasmus+ pakiet informacyjny MSZ.

Po zakończeniu praktyk musisz zgłosić się do koordynatora wraz z następującymi dokumentami:

 • potwierdzeniem pobytu czyli zaświadczeniem o okresie odbytej praktyki z organizacji przyjmującej;
 • zaświadczenie o zrealizowaniu założeń programowych praktyki podpisane przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej;
 • wypełnienia ankiety  dotyczącej udziału w wymianie (link do owej ankiety zostanie wysłany na adres e-mail, po zakończeniu wymiany).

Na zakończenie praktyk ponownie musisz wypełnić test OLS.